SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

เรื่อง สปส. แจงไม่มีนโยบายเก็บเงินสมทบแบบบริษัทประกัน

เรื่อง สปส. แจงไม่มีนโยบายเก็บเงินสมทบแบบบริษัทประกัน | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ เรื่อง สปส. แจงไม่มีนโยบายเก็บเงินสมทบแบบบริษัทประกัน, บทความ เรื่อง สปส. แจงไม่มีนโยบายเก็บเงินสมทบแบบบริษัทประกัน, ตัวอย่าง เรื่อง สปส. แจงไม่มีนโยบายเก็บเงินสมทบแบบบริษัทประกัน, HR, HRM

รายละเอียด 72 /2548

ประกันสังคมย้ำยังไม่มีนโยบายนำรูปแบบการเก็บเบี้ยประกันของบริษัทประกันภัยมาใช้กับผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมปัจจุบัน
นายไพโรจน์ สุขสัมฤทธิ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ชี้แจงกรณีที่หนังสือพิมพ์บางฉบับเสนอข่าวสำนักงานประกันสังคม (สปส.) จะนำรูปแบบการเก็บเบี้ยประกันของบริษัทประกันภัยมาใช้กับผู้ประกันตนว่า
“สปส.ยังไม่คิดเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินสมทบของลูกจ้างผู้ประกันตน โดยการนำรูปแบบการเก็บเบี้ยประกันภัยของบริษัทประกันภัยมาใช้ เพื่อให้ลูกจ้างผู้ประกันตนในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คน ขึ้นไป ซึ่งปัจจุบันมีทั้งสิ้นกว่า 8 ล้านคนที่จ่ายเงินสมทบแต่ไม่เคยมาใช้สิทธิ์ได้จ่ายเงินสมทบน้อยลง หากเป็นเช่นนั้นไม่สอดคล้องกับกฎหมายประกันสังคมซึ่งตราขึ้นมาบังคับใช้เพื่อสร้างหลักประกันขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิตให้กับผู้ใช้แรงงานทุกระดับ คือผู้ที่มีรายได้มากช่วยเหลือตัวเองได้นำเงินมาเฉลี่ยช่วยผู้มีรายได้น้อย”
การประกันสังคมจึงไม่สามารถใช้วิธีการสมัครใจเหมือนการประกันชีวิตได้ เพราะไม่เช่นนั้นการเก็บเงินสมทบจะต้องจัดเก็บในอัตราที่สูงกว่านี้ ทั้งนี้หาก สปส.จะนำรูปแบบการเก็บเบี้ยประกันภัยมาใช้น่าจะเกี่ยวเนื่องกับโครงการขยายความคุ้มครองประกันสังคมไปสู่แรงงานนอกระบบ ขณะนี้อยู่ระหว่างสรุปผลการศึกษาเตรียมการเพื่อกำหนดรูปแบบ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของความคุ้มครอง การจัดเก็บเงินสมทบ การจ่ายสิทธิประโยชน์ ฯลฯ
“ที่ผ่านมา สปส. ได้ศึกษาและหารือร่วมกับหลายหน่วยงาน อาทิ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ศึกษาถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการขยายความคุ้มครองสู่แรงงานนอกระบบ รวมถึงบริษัทประกันชีวิตเอกชนด้วย เมื่อปลายเดือนมีนาคม 2548 ที่ผ่านมาได้หารือถึงแนวทางการจัดเก็บเงินสมทบของแรงงานนอกระบบในรูปแบบของการประกันชีวิต ขณะนี้มีความคืบหน้าว่าควรจัดเก็บในรูปแบบฝ่ายเดียวเป็นอัตราเดียว (Flat Rate) ซึ่งอยู่ระหว่างการคำนวณทางคณิตศาสตร์ประกันภัยเพื่อหาอัตราที่เหมาะสมต่อไป” เลขาธิการฯ กล่าวในตอนท้าย
................................................
ศูนย์สารนิเทศ โทรศัพท์ /โทรสาร 0-2956-2534 www.sso.go.thประกันสังคมย้ำยังไม่มีนโยบายนำรูปแบบการเก็บเบี้ยประกันของบริษัทประกันภัยมาใช้กับผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมปัจจุบัน
นายไพโรจน์ สุขสัมฤทธิ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ชี้แจงกรณีที่หนังสือพิมพ์บางฉบับเสนอข่าวสำนักงานประกันสังคม (สปส.) จะนำรูปแบบการเก็บเบี้ยประกันของบริษัทประกันภัยมาใช้กับผู้ประกันตนว่า
“สปส.ยังไม่คิดเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินสมทบของลูกจ้างผู้ประกันตน โดยการนำรูปแบบการเก็บเบี้ยประกันภัยของบริษัทประกันภัยมาใช้ เพื่อให้ลูกจ้างผู้ประกันตนในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คน ขึ้นไป ซึ่งปัจจุบันมีทั้งสิ้นกว่า 8 ล้านคนที่จ่ายเงินสมทบแต่ไม่เคยมาใช้สิทธิ์ได้จ่ายเงินสมทบน้อยลง หากเป็นเช่นนั้นไม่สอดคล้องกับกฎหมายประกันสังคมซึ่งตราขึ้นมาบังคับใช้เพื่อสร้างหลักประกันขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิตให้กับผู้ใช้แรงงานทุกระดับ คือผู้ที่มีรายได้มากช่วยเหลือตัวเองได้นำเงินมาเฉลี่ยช่วยผู้มีรายได้น้อย”
การประกันสังคมจึงไม่สามารถใช้วิธีการสมัครใจเหมือนการประกันชีวิตได้ เพราะไม่เช่นนั้นการเก็บเงินสมทบจะต้องจัดเก็บในอัตราที่สูงกว่านี้ ทั้งนี้หาก สปส.จะนำรูปแบบการเก็บเบี้ยประกันภัยมาใช้น่าจะเกี่ยวเนื่องกับโครงการขยายความคุ้มครองประกันสังคมไปสู่แรงงานนอกระบบ ขณะนี้อยู่ระหว่างสรุปผลการศึกษาเตรียมการเพื่อกำหนดรูปแบบ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของความคุ้มครอง การจัดเก็บเงินสมทบ การจ่ายสิทธิประโยชน์ ฯลฯ
“ที่ผ่านมา สปส. ได้ศึกษาและหารือร่วมกับหลายหน่วยงาน อาทิ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ศึกษาถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการขยายความคุ้มครองสู่แรงงานนอกระบบ รวมถึงบริษัทประกันชีวิตเอกชนด้วย เมื่อปลายเดือนมีนาคม 2548 ที่ผ่านมาได้หารือถึงแนวทางการจัดเก็บเงินสมทบของแรงงานนอกระบบในรูปแบบของการประกันชีวิต ขณะนี้มีความคืบหน้าว่าควรจัดเก็บในรูปแบบฝ่ายเดียวเป็นอัตราเดียว (Flat Rate) ซึ่งอยู่ระหว่างการคำนวณทางคณิตศาสตร์ประกันภัยเพื่อหาอัตราที่เหมาะสมต่อไป” เลขาธิการฯ กล่าวในตอนท้าย

 
ศูนย์สารนิเทศ โทรศัพท์ /โทรสาร 0-2956-2534 www.sso.go.th
ศูนย์สารนิเทศ โทรศัพท์/โทรสาร 0-2956-2534 www.sso.go.th

จำนวนผู้ชม 2667 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ