SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

เรื่อง แรงงานนอกระบบมีลุ้น ! ผลศึกษามีความคืบหน้า

เรื่อง แรงงานนอกระบบมีลุ้น ! ผลศึกษามีความคืบหน้า | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ เรื่อง แรงงานนอกระบบมีลุ้น ! ผลศึกษามีความคืบหน้า, บทความ เรื่อง แรงงานนอกระบบมีลุ้น ! ผลศึกษามีความคืบหน้า, ตัวอย่าง เรื่อง แรงงานนอกระบบมีลุ้น ! ผลศึกษามีความคืบหน้า, HR, HRM

รายละเอียด 73/2548

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) แจงความคืบหน้าการเตรียมการขยายความคุ้มครองประกันสังคม สู่แรงงานนอกระบบเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงาน ขณะนี้มีความชัดเจนมากขึ้นในระดับหนึ่ง
นายไพโรจน์ สุขสัมฤทธิ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเตรียมการขยายความคุ้มครองประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบ ว่า
"จากผลการศึกษาของสำนักงานสถิติแห่งชาติ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และข้อมูลความต้องการเข้าสู่ระบบประกันสังคมของแรงงานนอกระบบ ได้นำมากำหนดแนวทางการขยายความคุ้มครอง ฯ โดยแบ่งแรงงานนอกระบบซึ่งเป็นผู้ที่มีการทำงาน มีรายได้แต่ไม่มีนายจ้าง และยังไม่ได้รับความคุ้มครองประกันสังคมออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรก ผู้ที่มีการทำงานหรือรับจ้าง มีรายได้ และไม่มีนายจ้าง เช่น ผู้รับจ้างทำของ รับจ้างตามฤดูกาล (แรงงานภาคเกษตร) แรงงานในกิจการประมง ฯลฯ กลุ่มที่ 2 ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น คนขับรถรับจ้าง ผู้ทำการเกษตรทั้งที่เป็นที่ดินตนเองหรือที่เช่า หาบเร่แผงลอย ช่างเสริมสวย ช่างตัดผม ช่างซ่อมรองเท้า ช่างซ่อมนาฬิกา เจ้าของร้านขายของชำ ทนายความ แพทย์ ทันตแพทย์ ฯลฯ”
ด้านรูปแบบกองทุนและการบริหารจัดการ ให้แยกออกจากกองทุนประกันสังคมปัจจุบันและกำหนดเป็น ภาคบังคับ แต่ในระยะเริ่มแรกจากปี 2549-2551 ให้ใช้ระบบสมัครใจโดยคุ้มครองทุกกลุ่มอาชีพทุกพื้นที่ทั่วประเทศ หลังจากนั้นจะเป็นการบังคับโดยวิธีกำหนดให้กลุ่มอาชีพเข้าระบบจนครบทุกกลุ่มอาชีพภายใน 3 ปี คือปี 2552-2554 หลักการให้ความคุ้มครองยึดหลัก เฉลี่ยทุกข์ เฉลี่ยสุข สิทธิประโยชน์ที่ได้รับในระยะแรก ให้ความคุ้มครองกรณีชราภาพ ทุพพลภาพ และเสียชีวิต ในอนาคตอาจจะพิจารณาขยายความคุ้มครองเพิ่มอีก 3 กรณีได้แก่ เจ็บป่วย คลอดบุตร และสงเคราะห์บุตรโดยคำนึงความเหมาะสมในทุกด้าน ส่วนการจัดเก็บเงินสมทบเป็นแบบฝ่ายเดียว อัตราเดียว (Flat Rate) ขณะนี้อยู่ระหว่างการคำนวณเพื่อหาอัตราที่เหมาะสม โดยที่รัฐช่วยเหลือสนับสนุนเงินสมทบในการดำเนินงาน โดยไม่กำหนดเป็นอัตราตายตัวให้เป็นการยืดหยุ่นตามเสถียรภาพของกองทุน
เลขาธิการฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า “การติดต่อและการให้บริการเบื้องต้น อาทิ การขึ้นทะเบียน การจัดเก็บเงินสมทบ และจ่ายสิทธิประโยชน์ ดำเนินการโดยสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัด/สาขาทั่วประเทศ อย่างไรก็ตามขณะนี้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการเสนอแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 เพื่อรองรับรูปแบบ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ตลอดจนการบริหารจัดการกองทุนฯ”

 
ศูนย์สารนิเทศ โทรศัพท์ /โทรสาร 0-2956-2534 www.sso.go.th


ศูนย์สารนิเทศ โทรศัพท์/โทรสาร 0-2956-2534 www.sso.go.th

จำนวนผู้ชม 2862 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ