SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยไม่ชอบข้อบังคับ อ้างได้หรือ...

ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยไม่ชอบข้อบังคับ อ้างได้หรือ... | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยไม่ชอบข้อบังคับ อ้างได้หรือ... , บทความ ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยไม่ชอบข้อบังคับ อ้างได้หรือ... , ตัวอย่าง ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยไม่ชอบข้อบังคับ อ้างได้หรือ... , HR, HRMตั้งคณะกรรมการสอบวินัยไม่ชอบข้อบังคับ อ้างได้หรือ...

 

 

                         กรณีที่พนักงานกระทำความผิดข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน  มักจะมีข้อโต้แย้งเรื่่อง บริษัทฯ ไม่ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือตนได้อุทธรณ์ร้องทุกข์ตามระเบียบการร้องทุกข์ของบริษัทฯ แล้วบริษัทฯ เพิกเฉย  และคิดว่าเมื่อตั้งคณะกรรมสอบสวนไม่ชอบ หรือบริษัทฯ ไม่ปฎิบัติตามระเบียบต้องทุกข์การลงโทษดังกล่าวไม่ชอบด้วยนั้น  ให้ดูฎีกานี้

ฎีกาที่  ๕๖๗๙/๒๕๕๕

 


                        โจทก์อุทธรณ์ว่า ที่จำเลยที่ ๒ (บริษัทฯ) กล่าวหาว่าโจทก์ทุจริตต่อหน้าที่เป็นการปฏิบัติผิดขั้นตอนตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยที่ ๒ และจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจว่าด้วยบรรษัทภิบาล จำเลยที่ ๒ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบความผิดของโจทก์โดยไม่ชอบด้วยระเบียบ และเมื่อโจทก์ทำหนังสือร้องทุกข์ของความเป็นธรรมต่อผู้บังคับบัญชา จำเลยที่ ๒ ก็ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ หมวด ๗ ว่าด้วยการร้องทุกข์ เห็นว่าในปัญหาว่าจำเลยที่ ๒ และจำเลยที่ ๓ ต้องร่วมกันจ่ายค่าชดเชย และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมแก่โจทก์หรือไม่ ต้องพิจารณาว่าโจทก์ได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ หรือไม่ และจำเลยที่ ๒ และจำเลยที่ ๓ เลิกจ้างโจทก์มีเหตุผลสมควรหรือไม่ตามลำดับเป็นสำคัญ ส่วนจำเลยที่ ๒ จะปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือการร้องทุกข์หรือไม่ และไม่ว่าศาลแรงงานกลางจะนำระเบียบข้อบังคับของจำเลยที่ ๒ มาวินิจฉัยหรือไม่ก็ตามก็มิได้หมายความว่าโจทก์มิได้กระทำผิดอันจะมีผลกระทบถึงการพิจารณาคดีของศาลแต่อย่างใด เมื่อศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่าโจทก์ไม่นำเงินที่ได้จากการขายสินค้าเข้าเครื่องระบบแคชเชียร์ภายในวันนั้นทันทีหลังจากปิดการขายตามระเบียบ การกระทำของโจทก์เป็นการจงใจทำให้จำเลยที่ ๒ ได้รับความเสียหายและทุจริตต่อหน้าที่  จึงมีเหตุอันสมควรในการเลิกจ้างโจทก์โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย

จำนวนผู้ชม 3575 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ