SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

สัญญาค้ำประกันการทำงาน ผูกพันความเสียหายที่ลูกจ้างก่อขึ้นขณะเป็นลูกจ้างเท่านั้น

สัญญาค้ำประกันการทำงาน ผูกพันความเสียหายที่ลูกจ้างก่อขึ้นขณะเป็นลูกจ้างเท่านั้น | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ สัญญาค้ำประกันการทำงาน ผูกพันความเสียหายที่ลูกจ้างก่อขึ้นขณะเป็นลูกจ้างเท่านั้น , บทความ สัญญาค้ำประกันการทำงาน ผูกพันความเสียหายที่ลูกจ้างก่อขึ้นขณะเป็นลูกจ้างเท่านั้น , ตัวอย่าง สัญญาค้ำประกันการทำงาน ผูกพันความเสียหายที่ลูกจ้างก่อขึ้นขณะเป็นลูกจ้างเท่านั้น , HR, HRMค้ำประกันคนเข้าทำงาน  ถือเป็นสัญญาที่บุคคลผู้ค้ำประกันต้องเข้าไปเสี่ยงผูกพันความรับผิดต่อบุคคลที่ตนเข้าไปค้ำประกัน  แล้วจะมีผลผูกพันเพียงใด!! กรณีที่บุคคลที่ค้ำประกันออกจากงานแล้วไปกระทำความผิด หรือผิดสัญญาต่อนายจ้างแล้ว  ผู้ค้ำประกันต้องรับผิดร่วมหรือไม่

 

ฎีกาที่  ๔๗๕๘/๒๕๕๖           

                        ศาลแรงงานกลางรับฟังข้อเท็จจริงและวินิจฉัยว่า โจทก์ประกอบกิจการเกี่ยวกับการซื้อขายและผลิตสินค้าประเภทซีล โอริ่ง จำเลยที่ ๑ เป็นลูกจ้างโจทก์ โดยจำเลยที่ ๒ ทำสัญญาค้ำประกันการทำงานของจำเลยที่ ๑ โดยยอมรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมตามสัญญาจ้างแรงงานและสัญญาค้ำประกัน เอกสารหมาย จ.๓ และ จ.๖ จำเลยที่ ๑ ลาออกจากการเป็นลูกจ้างของโจทก์แล้ว จำเลยที่ ๑ ไปทำงานกับบริษัท อ. ซึ่งประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันและแข่งขันกับโจทก์ จำเลยที่ ๑ จึงผิดสัญญาจ้างแรงงานตามเอกสารหมาย จ.๓ ข้อ.๔ ที่ว่าจำเลยที่ ๑ จะไม่ปฏิบัติงานกับบริษัทที่ประกอบกิจการประเภทเดียวกันกับโจทก์ จำเลยที่ ๑ ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายส่วนนี้เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท


                        โจทก์อุทธรณ์ว่าจำเลยที่ ๒ ต้องร่วมรับผิดกรณีจำเลยที่ ๑ ผิดสัญญาจ้างแรงงานข้อ.๔  หรือไม่เห็นว่า สัญญาค้ำประกันเอกสารหมาย จ.๖ ระบุว่า “หากเมื่อนาย ส. (จำเลยที่ ๑) เข้าปฏิบัติงานกับบริษัทฯ แล้วภายหลังทำให้บริษัทฯ หรือทรัพย์สินของบริษัทฯ ได้รับความเสียหายด้วยประการใดๆ ก็ตาม ข้าพเจ้านาง ศ. (จำเลยที่  ๒) ยินยอมชดใช้ค่าเสียหายและค่าสินไหมทดแทนทันทีอย่างลูกหนี้ร่วมให้แก่บริษัทฯ ทั้งหมดเต็มตามจำนวนที่ได้รับความเสียหาย” ไม่มีข้อความใดระบุโดยชัดแจ้งว่าจำเลยที่ ๒ ยอมผูกพันร่วมรับผิดหากจำเลยที่ ๑ เข้าปฏิบัติงานกับบริษัทหรือหน่วยงานอื่นที่ประกอบกิจการประเภทเดี่ยวกันกับโจทก์หรือเกี่ยวเนื่องกับผลประโยชน์ของจำเลยภายในระยะเวลา ๕ ปี หลังจากลาออกจากการเป็นพนักงานหรือหลังจากสิ้นสุดสัญญาการว่าจ้างดังที่ระบุไว้ในข้อ.๔ ของสัญญาจ้างแรงงานเอกสารหมาย จ.๓ ความรับผิดของจำเลยที่ ๒ ตามสัญญาค้ำประกันดังกล่าวจึงจำกัดเฉพาะความเสียหายใดๆ ที่จำเลยที่ ๑ ก่อขึ้นในระหว่างเป็นลูกจ้างของโจทก์เท่านั้น หาผูกพันถึงความเสียหายกรณีที่จำเลยที่ ๑ ไปเป็นลูกจ้างบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการประเภทเดียวกันหรือเกี่ยวเนื่องกับผลประโยชน์ของโจทก์ในภายหลังไม่ จำเลยที่ ๒ จึงไม่ต้องรับผิดเกี่ยวกับค่าเสียหายในส่วนนี้  ที่ศาลแรงงานกลางมีคำพิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น 

 

จำนวนผู้ชม 1582 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ