SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

HR กับบทบาท Technical knowledge facilitator

HR กับบทบาท Technical knowledge facilitator | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ HR กับบทบาท Technical knowledge facilitator, บทความ HR กับบทบาท Technical knowledge facilitator, ตัวอย่าง HR กับบทบาท Technical knowledge facilitator, HR, HRM


เมื่อตอนที่ผมเขียนถึงเรื่อง  เรื่องอะไรที่พนักงานใหม่ต้องรู้ ผมได้กล่าวถึง ความรู้พื้นฐานทางด้าน
เทคนิคที่ควรสอนให้พนักงานใหม่ทุกคน
         แต่คำถามก็คือ  ควรกำหนดหลักสูตรทางด้านเทคนิคอย่างไร ผมขออธิบายแนวทางวิธีการหนึ่ง
ที่อาจจะพอช่วยนำทาง  HR ทุกท่านได้ดังนี้ครับ
         เรื่องความรู้ทางด้านเทคนิคเป็นสิ่งที่เรามักไม่ค่อยสนใจ  หรือ  สนใจแต่ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนเพราะ
ความรู้ทางเทคนิคมักเป็นเรื่องเฉพาะเกี่ยวกับความรู้ทางช่าง  วิศวกรรม หรือเป็นเรื่องเฉพาะที่ต้อง
อาศัยความรู้เฉพาะทางบางอย่างที่ขึ้นอยู่กับธุรกิจ  เช่น โรงงานผลิตยา อาจต้องมีความรู้ทางด้านเคมี,
โรงงานผลิตอาหารต้องมีความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์การอาหาร HR จึงมักปล่อยให้เป็นหน้าที่เฉพาะของ
แต่ละหน่วยงานที่จะต้องหาความรู้กันเอง  หรือช่วยหาหลักสูตรภายนอก เชิญอาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
มาบรรยายบ้างเป็นครั้งคราว แต่จะดีกว่าไหมที่  HR จะสามารถดูแลหลักสูตรทางด้านเทคนิคได้ด้วย
โดยมีแนวทางง่าย ๆ  ดังนี้
1. รวมตัวผู้รู้  โดยแต่งตั้งคณะทำงานการพัฒนาความรู้ทางด้านเทคนิค โดยหาผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญทางด้านเทคนิคจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในองค์กรมาเป็นที่ปรึกษา  หรือเป็น คณะทำงานอาจเป็นวิศวกร ผู้ชำนาญการของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งมีหน้าที่ให้ความเห็นพร้อม ทั้งร่างหลักสูตร
2. แต่ละหน่วยงานระดมสมองเรื่องความรู้ทางด้านเทคนิคที่จำเป็นสำหรับองค์กรให้ได้มากที่สุด
3. จัดกลุ่มหลักสูตร  โดยพิจารณาว่าหลักสูตรใดเป็นหลักสูตรที่แต่ละหน่วยงานสามารถเรียนรู้ร่วมกันได้ (Common) หลักสูตรใดเป็นหลักสูตรเฉพาะหน่วยงาน (Specific)  และแต่ละหลักสูตรเป็นหลักสูตรสำหรับพนักงานในระดับใด
4. กำหนดรายละเอียดของหลักสูตร  เช่น ขอบเขตเนื้อหา ผู้รับผิดชอบ กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาในการสอน เป็นต้น
5. จัดทำ Technical Training Matrix เพื่อให้เห็นภาพรวม และง่ายต่อการติดตามควบคุมการอบรมทางด้านเทคนิค  ดังตัวอย่าง
หลักสูตร /กลุ่มเป้าหมาย ฝ่ายประกอบการ ฝ่ายเคลือบสี
พนักงาน หัวหน้างาน ผู้จัดการ พนักงาน หัวหน้างาน ผู้จัดการ
Common
                Technical
                Knowledge
ความรู้
                เกี่ยวกับ
                ผลิตภัณฑ์
ส่วนประกอบของ
                ผลิตภัณฑ์
3 3 3 3 3 3
การใช้งาน
                ผลิตภัณฑ์
3 3 3 3 3 3
ความรู้
                พื้นฐาน
                ทางด้าน
                เทคนิค
การใช้ประแจ 3 3   3 3  
การขัน  Bolt 3 3   3 3  
การใช้เครื่องมือวัด 3 3   3 3  
Specific
                Technical
                Knowledge
ความรู้
                เฉพาะทาง
                ทางด้าน
                เทคนิค
การเคลือบสี       3 3 3
การเชื่อมไฟฟ้า 3 3 3      
การอบสี       3 3 3
เพื่อให้มีความชัดเจนมากขึ้น อาจแบ่งย่อยหลักสูตรทางด้าน Common หรือ  Specific ลงไปใน
รายละเอียดดังตาราง
6. จัดอบรม  อาจเลือกหลักสูตรที่เป็น Common Technical Knowledge ไปรวมกับการปฐมนิเทศ เพื่อให้พนักงานใหม่ได้มีความรู้พื้นฐานทางด้านเทคนิค  และผลิตภัณฑ์ของบริษัท
7. ปรับปรุง แก้ไขหลักสูตร  โดยคณะทำงานที่เราตั้งขึ้นมาข้างต้น  เพื่อให้หลักสูตรมี ความทันสมัยตอบโจทย์ตามความต้องการขององค์กรอยู่เสมอ
         ความรู้ที่มีความเฉพาะทางมาก ๆ  แต่ละหน่วยงานอาจจำเป็นต้องดูแลและพัฒนาบุคลากรใน
หน่วยงานของตนเอง  โดยอาจประสานงานกับ HR ให้ส่งไปฝึกอบรมภายนอก  หรือสรรหาวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้เป็นกรณี ๆ ไป
         จากแนวทางคร่าวๆ  ดังกล่าว น่าจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ HR มองเห็นรูปแบบการพัฒนาความรู้
ทางด้านเทคนิคซึ่ง  HR ทำหน้าที่เป็น Facilitator คอยผลักดันและประสานความร่วมมือจากหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งเชื่อว่าต้องเป็นที่ถูกอกถูกใจผู้บริหารแน่นอนครับ

 

บทความโดย : อาจารย์วัชรพงษ์ สุนัติ

จำนวนผู้ชม 3326 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ