SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

ได้ค่าชดเชย แม้ว่จะกระทำผิดซ้ำในความผิดที่ได้รับหนังสือเตือนมาก่อน

ได้ค่าชดเชย แม้ว่จะกระทำผิดซ้ำในความผิดที่ได้รับหนังสือเตือนมาก่อน | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ได้ค่าชดเชย แม้ว่จะกระทำผิดซ้ำในความผิดที่ได้รับหนังสือเตือนมาก่อน, บทความ ได้ค่าชดเชย แม้ว่จะกระทำผิดซ้ำในความผิดที่ได้รับหนังสือเตือนมาก่อน, ตัวอย่าง ได้ค่าชดเชย แม้ว่จะกระทำผิดซ้ำในความผิดที่ได้รับหนังสือเตือนมาก่อน, HR, HRM


แม้ว่ากฎหมายจะไม่ได้กำหนดรูปแบบของหนังสือเตือนไว้อย่างชัดแจ้ง  แต่การที่นายจ้างออกหนังสือเตือนโดยไม่มีข้อความที่มีลักษณะของการเตือนตามกฎหมาย  ก็อาจทำให้หนังสือเตือนฉบับนั้นใช้ไม่ได้   เมื่อลูกจ้างกระทำความผิดซ้ำอีก  การที่นายจ้างจะเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยและค่าสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า  ก็อาจทำให้เป็นปัญหาได้  ดังตัวอย่างของคดีแรงงานที่น่าสนใจดังนี้

 

 

ลูกจ้างมาทำงานสายเป็นประจำ และก่อนเลิกจ้าง นายจ้างได้ทำหนังสือเตือนเรื่องการมาทำงานสายและลูกจ้างได้รับทราบการตักเตือนนั้นแล้ว  นายจ้างจึงเลิกจ้างลูกจ้างโดยไม่ได้จ่ายค่าชดเชยและค่าสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า

 

 

ลูกจ้างได้นำคดีมาสู่ศาลแรงงาน   ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาว่า การที่ลูกจ้างมาทำงานสายเป็นประจำ  อันเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับการทำงานของนายจ้าง  แม้ว่าจะไม่ใช่กรณีร้ายแรง  แต่นายจ้างได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว  นายจ้างจึงไม่จำต้องจ่ายค่าชดเชย   สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมแต่อย่างใด

 

 

ลูกจ้างคนเก่ง(แต่ความประพฤติการทำงานไม่น่าภาคภูมิใจ) ได้ยื่นอุทธรณ์ไปยังศาลฎีกาว่า นายจ้างออกหนังสือเตือนไม่ถูกต้อง  จึงไม่ถือว่าเป็นหนังสือเตือนตามกฎหมาย   ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาว่า

 

 

"แม้ตามกฎหมายจะไม่ได้กำหนดแบบไว้ว่าหนังสือเตือนจะต้องมีรูปแบบและข้อความอย่างไร  แต่หนังสือเตือนนั้นจะต้องเป็นกรณีที่นายจ้างตักเตือนลูกจ้างที่ได้กระทำผิดฝ่าฝืนข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการทำงานหรือคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของนายจ้าง มิให้กระทำผิดเช่นว่านั้นซ้ำอีก หากกระทำจะต้องถูกลงโทษ  แต่เอกสารที่นายจ้างจัดทำและอ้างว่าเป็นหนังสือเตือนนั้น  คงมีข้อความระบุเพียงว่า "ลูกจ้างกระทำผิดมาทำงานสาย  เป็นการกระทำผิดระเบียบข้อบังคับเท่านั้น  มิได้มีข้อความที่เป็นคำตักเตือนของนายจ้างไม่ให้ลูกจ้างกระทำผิดเช่นนั้นซ้ำอีก  และหากกระทำอีกจะต้องถูกลงโทษไว้ด้วยแต่อย่างใด  เอกสารที่นายจ้างจัดทำเป็นหนังสือดังกล่าว  จึงถือไม่ได้ว่าเป็นหนังสือตักเตือนตามกฎหมาย  กรณีจึงไม่เข้าข้อยกเว้นที่จะไม่จ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายได้"

 

 

จากหลักกฎหมายและคำพิพากษาศาลฎีกา สามารถพิจารณาได้ดังนี้

 

 1. ข้อยกเว้นที่ทำให้นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยในกรณีที่ลูกจ้างกระทำความผิดไม่ร้ายแรง เช่น มาทำงานสาย  ไม่ส่งใบลา  นายจ้างจะต้องตักเตือนการกระทำดังกล่าวนั้นก่อนอย่างน้อย  1  ครั้ง
 2. การตักเตือนที่จะมีผลให้นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยต้อง "ตักเตือนเป็นหนังสือ"เท่านั้น(กรณีที่ลูกจ้างมาทำงานสาย แม้นายจ้างจะตักเตือนด้วยวาจาหลายครั้ง  ก็ยังคงต้องจ่ายค่าชดเชย)
 3. "หนังสือเตือน" ที่จะมีผลเป็นหนังสือเตือน ต้องมีข้อความแสดงพฤติกรรมหรือการกระทำของลูกจ้างที่เป็นการฝ่าฝืนคำสั่ง ระเบียบ หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน และถ้อยคำทีมีลักษณะตักเตือนมิให้ลูกจ้างกระทำผิดอีก   นอกจากนี้หนังสือเตือนต้องออกหรือกระทำโดยนายจ้างหรือผู้กระทำการแทนนายจ้าง หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจเท่านั้น
 4. หนังสือเตือนควรมีข้อความต่อไปนี้
  1. สถานที่ออกหนังสือเตือน
  2. วัน เดือน ปีที่ออกหนังสือเตือน
  3. ข้อความแสดงการแจ้งต่อตัวลูกจ้างที่กระทำผิดโดยเฉพาะเจาะจง(ไม่ควรปิดประกาศหนังสือเตือน หรือกระทำการใดอันมีลักษณะเป็นการประจานลูกจ้าง หรือทำให้ลูกจ้างได้รับความอับอาย  ทั้งนี้ เนื่องจากการกระทำดังกล่าวนอกจากจะเป็นผลทำให้เกิดความขัดแย้ง บาดหมางในสถานประกอบการแล้ว อาจเป็นผลให้มีคดีมาสู่ศาลอีกมากมาย)
  4. ข้อเท็จจริง หรือพฤติกรรมของลูกจ้างที่ฝ่าฝืนคำสั่ง ระเบียบ หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน  โดยระบุวัน เดือน ปี เวลา สถานที่ และการกระทำนั้น(เมื่อใด ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร)
  5. คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานที่กล่าวอ้างว่าการกระทำของลูกจ้างเป็นการฝ่าฝืนคำสั่ง ระเบียบ หรือข้อบังคับนั้น  โดยควรระบุให้เห็นว่าการกระทำของลูกจ้างฝ่าฝืนคำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับฉบับใด ในข้อใด)
  6. ข้อความที่มีลักษณะเป็นการตักเตือนมิให้ลูกจ้างกระทำความผิดอีก และควรระบุว่าหากลูกจ้างกระทำความผิดซ้ำหนังสือตักเตือนอีก จะลงโทษทางวินัยอย่างไร
  7. ลายมือชื่อของนายจ้างหรือผู้ออกหนังสือเตือน (ต้องเป็นผู้มีอำนาจในการออกหนังสือเตือน)
 5. หนังสือเตือนมีผลใช้บังคับไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ลูกจ้างกระทำความผิดเท่านั้น

 

จะเห็นว่า การเตือนที่ทำเป็นหนังสืออย่างไม่ถูกต้อง ก็ต้องจ่ายค่าชดเชยดังกล่าว  ลูกจ้างที่มาทำงานสายบ่อยครั้งแล้วได้รับค่าชดเชย เพราะนายจ้างทำหนังสือเตือนไม่ถูกต้องก็ไม่น่าภาคภูมิใจในการกระทำของตน  เพราะนอกจากจะทำให้ถูกเลิกจ้างโดยไม่ได้รับค่าสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมแล้ว  ถ้านายจ้างที่ไหนรู้ก็คงไม่อยากจะรับเข้าทำงานด้วยแน่นอน

 

ที่มา : http://www.one-stophr.com

จำนวนผู้ชม 4672 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ