ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

Analytical Thinking (ความคิดเชิงวิเคราะห์)

Analytical Thinking (ความคิดเชิงวิเคราะห์) | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ Analytical Thinking (ความคิดเชิงวิเคราะห์), บทความ Analytical Thinking (ความคิดเชิงวิเคราะห์), ตัวอย่าง Analytical Thinking (ความคิดเชิงวิเคราะห์), HR, HRM


Analytical   Thinking (ความคิดเชิงวิเคราะห์)
   
      ความหมาย  :    ความเข้าใจที่มา   สาเหตุ   และผลกระทบที่เกิดขึ้นของข้อมูลหรือสถานการณ์ต่างๆ   ได้อย่าง
                               เป็นระบบ   รวมทั้งการเชื่อมโยงบุคคล   เวลา  สถานที่   และเหตุการณ์ต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องได้
                               อย่างถูกต้อง
 
ระดับ
ลักษณะพฤติกรรม
 
1
 
 ·    วิเคราะห์ข้อมูลยังใช้ความรู้สึกมากกว่าข้อมูลข้อเท็จจริง
 ·    ขาดหลักการหรือเหตุผลสนับสนุนในการวิเคราะห์ข้อมูล
 ·    ไม่สามารถชี้ให้เห็นถึงที่มาและสาเหตุของปัญหาได้
 ·     วิเคราะห์ข้อมูลเกิดความผิดพลาดบ่อยครั้ง
 
2
 
 ·    เข้าใจความสัมพันธ์ของข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 ·    ระบุความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นต่างๆ ยังไม่ชัดเจน
 ·    ใช้หลักการและทฤษฎีต่างๆ  มาสนับสนุนข้อมูลที่วิเคราะห์
 ·     วิเคราะห์ข้อมูลมีข้อผิดพลาดบ้างเป็นบางครั้ง  ซึ่งต้องได้รับแนวทางและข้อเสนอแนะจาก
        หัวหน้างาน
 
3
 
 ·    จัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างเหมาะสม
 ·    แยกแยะประเด็นหลักและประเด็นรองออกจากกันได้อย่างชัดเจน
 ·    ใช้ประสบการณ์ต่างๆ  ที่ได้รับมาสนับสนุนข้อมูลที่วิเคราะห์
 ·     วิเคราะห์ข้อมูลมีข้อผิดพลาดบ้างเป็นบางครั้ง  แต่สามารถหาเหตุผลและปัญหาที่เกิดขึ้นได้
       ด้วยตนเอง
 
4
 
 ·    วิเคราะห์เชื่อมโยงระหว่างระบบงาน  หรือกิจกรรมที่แตกต่างกันได้
 ·    ระบุกระบวนการและขั้นตอนการทำงานจากระบบใหญ่สู่ระบบย่อยๆ ได้
 ·    ระบุปัญหาและผลกระทบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้จากการทำงานที่ผิดพลาด
 ·    นำข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับทั้งทางตรงและทางอ้อมมาสนับสนุนข้อมูลที่วิเคราะห์
 ·    ข้อมูลที่วิเคราะห์มีความถูกต้องแม่นยำมาก
 
5
 
 ·    วิเคราะห์เหตุการณ์ในอดีต  ปัจจุบันและอนาคต ( พยากรณ์แนวโน้ม) ได้
 ·    วิเคราะห์ตามหลักของเหตุผลบนพื้นฐานของข้อมูลที่ไม่เพียงพอได้ถูกต้อง
 ·    อ้างอิงบุคคล  เวลา  สถานที่  และเหตุการณ์ต่างๆ ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างชัดเจน
 ·    ระบุแนวทางเลือกและวิเคราะห์หาแนวทางเลือกที่เหมาะสมได้ถูกต้อง
 
จำนวนผู้ชม 4637 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ผู้ใช้งาน 55323 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128491 คน