SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

ขั้นตอนการขอรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ (เช็คช่วยชาติ)

ขั้นตอนการขอรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ (เช็คช่วยชาติ) | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ขั้นตอนการขอรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ (เช็คช่วยชาติ), บทความ ขั้นตอนการขอรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ (เช็คช่วยชาติ), ตัวอย่าง ขั้นตอนการขอรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ (เช็คช่วยชาติ), HR, HRMขั้นตอนการขอรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ

(เช็คช่วยชาติ)

กรณีผู้ประกันตนที่ทำงานกับนายจ้าง (มาตรา 33 ) 

 1. กรอกแบบคำขอรับเงินตามโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐในส่วนของผู้ประกันตน(สปส.รบ.2000) โดยผู้ประกันตนต้องลงลายมือชื่อด้วยตนเอง  พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  และสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์  ซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชีธนาคารของผู้ประกันตนเท่านั้น
 2. ให้ยื่นแบบคำขอฯผ่านนายจ้าง  เพื่อให้นายจ้างรวบรวมแบบคำขอฯ
 3. โดยนายจ้างต้องกรอกใบนำส่งแบบคำขอรับเงินตามโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐฯโดยนายจ้างผู้ประกอบการ(สปส.รบ.2000/1) นำไปยื่นที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัดที่สถานประกอบการตั้งอยู่ 
 4. กรณีที่ผู้ประกันตนเกิน 100 คน นายจ้างสามารถทยอยส่งได้ โดยขอความร่วมมือนายจ้างจัดส่งภายในวันที่ 16 มีนาคม 2552

กรณีผู้ประกันตนโดยสมัครใจ (มาตรา 39) และผู้ประกันตนที่ประกันตนเอง (มาตรา 40)

 • บุคคลซึ่งออกจากงานแล้วแต่ยังส่งเงินประกันสังคมอยู่ตามมาตรา 39,40 ให้ยื่นเรื่องด้วยตนเองต่อประกันสังคม เขตพื้นที่หรือจังหวัดที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนโดยตรง
 • บุคคลที่ออกจากงานแล้วและไม่ได้ส่งเงินประกันสังคมต่อตามมาตรา 39 หรือ 40 แต่ยังอยู่ในระหว่าง 6 เดือนที่ได้รับการคุ้มครองก็สามารถขอขึ้นทะเบียนได้โดยตรงที่สำนักงานประกันสังคมยื่นแบบคำขอฯ ด้วยตนเองที่สำนักงานประกันสังคมที่ขึ้นทะเบียน 
 • หากย้ายสถานที่จ่ายเงินสมทบไปยังสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัด/สาขาอื่นให้ยื่นแบบคำขอฯที่สำนักงานประกันสังคมที่จ่ายเงินสมทบ  (สำนักงานประกันสังคมที่รับผิดชอบปัจจุบัน)  ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันจันทร์ที่  16 มีนาคม 2552

กรณีผู้ประกันตนตามมาตรา 38(2)

คือ ลูกจ้างที่พ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 แล้วสำนักงานประกันสังคมจะคุ้มครองสิทธิ์ลูกจ้างต่ออีก 6 เดือน
มาตรา 38 ความเป็นผู้ประกันตนตาม มาตรา 33 สิ้นสุดลงเมื่อผู้ประกันตนนั้น (1) ตาย (2) สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง    

 • เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2552 คณะรัฐมนตรีมีมติให้บุคคลตามมาตรา 38 ที่ถูกเลิกจ้าง หรือลาออกจากงาน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2551 มีสิทธิได้รับ “เช็คช่วยชาติ” ด้วยเช่นกัน
 • แนะนำให้ยื่นเรื่องที่ สปส. เขต/จังหวัดที่รับผิดชอบนายจ้างรายล่าสุด

กรณีไม่สะดวกยื่นเรื่องด้วยตนเอง

 1. ผู้ประกันตน กรอกแบบ สปส.รบ.2000 และลงชื่อให้ครบถ้วน พร้อมทั้งแนบเอกสาร โดยฝากใครมายื่นเรื่องแทนก็ได้ โดยไม่ต้องมอบอำนาจ
 2. ขอให้ผู้มาส่งเอกสารรับใบรับเรื่องฯ จากเจ้าหน้าที่ (ส่วนท้ายของแบบฟอร์ม) ให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันการสูญหาย หรือ สามารถส่งเอกสารทางไปรษณีย์ได้ แต่ ผู้ประกันตน จะไม่ได้รับใบรับเรื่องฯ (ส่วนท้ายขอบแบบฟอร์ม) ในทันที
 3. เพื่อป้องกันการสูญหาย ควรจัดส่งไปรษณีย์ แบบลงทะเบียนตอบรับ เป็นการยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว

กรณีบุคลากรทางภาครัฐ

 • ไม่ต้องดำเนินการกรอกแบบฟอร์ม จากเดิมที่แจ้งว่าจะโอนเข้าบัญชี ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประกันสังคมแจ้งว่าจะจ่ายเป็นเช็คอย่างเดียวเท่านั้น (Update 13 มี.ค.52 )

 ผู้ประกันตนและผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 15,000 บาท ควรไปขึ้นทะเบียนกรอกแบบฟอร์ม
ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2552 หากยื่นหลังจากนี้จะได้รับเช็คช้า

ที่มา : http://gotoknow.org/blog/sarayutmk/249908

จำนวนผู้ชม 8337 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ