SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

ขั้นตอนการ ขอรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐในส่วนของผู้ประกันตน (คนละ ๒,๐๐๐ บาท)

ขั้นตอนการ ขอรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐในส่วนของผู้ประกันตน (คนละ ๒,๐๐๐ บาท) | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ขั้นตอนการ ขอรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐในส่วนของผู้ประกันตน (คนละ ๒,๐๐๐ บาท), บทความ ขั้นตอนการ ขอรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐในส่วนของผู้ประกันตน (คนละ ๒,๐๐๐ บาท), ตัวอย่าง ขั้นตอนการ ขอรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐในส่วนของผู้ประกันตน (คนละ ๒,๐๐๐ บาท), HR, HRMด้วยคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้สำนักงานประกันสังคม    กระทรวงแรงงาน   ให้เป็นผู้ดำเนินการ
จ่ายเงินตามโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐในส่วนของผู้ประกันตน  โดยการจ่ายเงินให้แก่ผู้ประกันตนตามมาตรา  ๓๓ ที่มีรายได้ต่ำกว่า  ๑๕,๐๐๐  บาท ผู้ประกันตนตามมาตรา  ๓๙ และผู้ประกันตนตามมาตรา  ๔๐   คนละหนึ่งครั้งเป็นเงิน   ๒,๐๐๐   บาท
มีขั้นตอนการขอรับเงิน  ดังนี้
๑.  ผู้มีสิทธิได้แก่ผู้มีสัญชาติไทยที่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๓  และผู้ประกันตนมาตรา  ๓๙,๔๐  ที่มีรายได้น้อยกว่า  ๑๕,๐๐๐  บาท  
๒.  กรอกแบบคำขอรับเงินตามโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐ (สปส.รบ.๒๐๐๐)  โดยผู้ประกันตนต้องลงลายมือชื่อด้วยตนเอง  พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  และสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์  ซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชีธนาคารของผู้ประกันตนเท่านั้น
๓.  ผู้ประกันตนตามมาตรา  ๓๓  ให้ยื่นแบบคำขอฯผ่านนายจ้าง  เพื่อให้นายจ้างรวบรวมแบบคำขอฯโดยนายจ้างต้องกรอกใบนำส่งแบบคำขอฯ  (สปส.รบ.๒๐๐๐/๑)  นำไปยื่นที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัดที่สถานประกอบการตั้งอยู่  นายจ้างสามารถทยอยนำส่งได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันจันทร์ที่  ๑๖   มีนาคม   ๒๕๕๒
๔.  ผู้ประกันตนตามมาตรา  ๓๙,๔๐  ยื่นแบบคำขอฯ ด้วยตนเองที่สำนักงานประกันสังคม
ที่ขึ้นทะเบียน  หากย้ายสถานที่จ่ายเงินสมทบไปยังสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัด/สาขาอื่นให้ยื่นแบบคำขอฯที่สำนักงานประกันสังคมที่จ่ายเงินสมทบ  (สำนักงานประกันสังคมที่รับผิดชอบปัจจุบัน)  ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันจันทร์ที่  ๑๖   มีนาคม   ๒๕๕๒
๕.  สำนักงานประกันสังคมบันทึกข้อมูลเลขที่บัญชีธนาคารของผู้ประกันตน  ประมวลผล  จ่ายเงินให้ธนาคารนำเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ประกันตน
๖.  เงินจะเข้าบัญชีธนาคารของผู้ประกันตนรอบแรกประมาณวันที่   ๒๖  มีนาคม  ๒๕๕๒  และจะทยอยประมวลผล  และจ่ายเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ประกันตนอีก  ๔  ครั้ง ประมาณวันที่  ๗ , ๑๐  เมษายน , ๔ , ๑๕ พฤษภาคม  ๒๕๕๒

ที่มา : สำนักงานประกันสังคมไฟล์ประกอบ : มีไฟล์ดาวน์โหลดประกอบ Download File: โหลดไฟล์ ประกอบ ที่นี่
จำนวนผู้ชม 14988 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ