SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

Change Management (การบริหารการเปลี่ยนแปลง)

Change Management (การบริหารการเปลี่ยนแปลง) | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ Change Management (การบริหารการเปลี่ยนแปลง), บทความ Change Management (การบริหารการเปลี่ยนแปลง), ตัวอย่าง Change Management (การบริหารการเปลี่ยนแปลง), HR, HRM


Change   Management  (การบริหารการเปลี่ยนแปลง)
   
      ความหมาย  :    การนำเสนอและประยุกต์ใช้แนวคิดและวิธีการทำงานใหม่ ๆ   มาใช้ปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ
                               ทั่วทั้งองค์การ   รวมทั้งการจัดการกับปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นจากเปลี่ยนแปลงได้
                               สำเร็จ
                                          
ระดับ
ลักษณะพฤติกรรม
 
1
 
 ·    ทำงานตามวิธีการและแนวคิดแบบเดิม ๆ ที่เคยปฏิบัติ
 ·    ไม่กล้านำเสนอแนวคิดใหม่ ๆ  ในการเปลี่ยนแปลงระบบและวิธีการทำงาน
 ·    ไม่เข้าร่วมในโครงการหรือกิจกรรมการเปลี่ยนแปลงใด ๆ
 
2
 
 ·    เต็มใจเข้าร่วมในโครงการหรือกิจกรรมของการเปลี่ยนแปลงที่จัดขึ้น      
 ·    นำเสนอแนวทางหรือวิธีการทำงานใหม่ ๆ บ้างเป็นบางครั้ง
 ·     ติดตามความเคลื่อนไหวและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในองค์การ      
 
3
 
 ·    แสดงความคิดเห็นและแนวทางเลือกในการเปลี่ยนแปลงระบบงานให้ดีขึ้น
 ·    กำหนดแผนงานและแนวทางในการสื่อสารให้พนักงานเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
 ·    กล้ายอมรับผลจากการนำแนวคิดและวิธีการใหม่ ๆ มาใช้ในการทำงาน
 
4
 ·    จัดทำแผนปฏิบัติการ  (Action   Plan)   สำหรับการเปลี่ยนแปลงระบบงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ
 ·    กระตุ้นให้ผู้อื่นมีการนำเสนอแนวคิดและวิธีการทำงานใหม่ ๆ
 ·    สื่อสารให้พนักงานเข้าใจและร่วมมือในการเปลี่ยนแปลงระบบงานใหม่ ๆ
 
5
 
 ·    กำหนดกลยุทธ์และวางแผนการเปลี่ยนแปลงระบบงานใหม่ๆ ทั่วทั้งองค์การ  เพื่อสร้างความได้
      เปรียบในการแข่งขันกับภายนอก
 ·    เป็นผู้นำในการบริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์การ
 ·    ประยุกต์ใช้ประสบการณ์ที่บรรลุผลสำเร็จ (Best   Practice)  ในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
      ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
 ·    จูงใจให้ผู้ที่ต่อต้านเข้าร่วมและเห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
 
จำนวนผู้ชม 3616 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ