SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

ประกันสังคมพร้อมดูแล...แม้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ประกันสังคมพร้อมดูแล...แม้เกิดการเปลี่ยนแปลง | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ประกันสังคมพร้อมดูแล...แม้เกิดการเปลี่ยนแปลง, บทความ ประกันสังคมพร้อมดูแล...แม้เกิดการเปลี่ยนแปลง, ตัวอย่าง ประกันสังคมพร้อมดูแล...แม้เกิดการเปลี่ยนแปลง, HR, HRM

เลขที่ :
วันที่ประกาศ : 22/5/2551

ประกันสังคมพร้อมดูแล...แม้เกิดการเปลี่ยนแปลง

          ขณะนี้  พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ณ วันที่ 11 มกราคม 2551  ได้กำหนดให้กิจการโรงเรียนในระบบ (โรงเรียนเอกชน) ไม่อยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน ซึ่งทำให้ผู้ประกันตนที่อยู่ในโรงเรียนเอกชนต้องออกจากระบบประกันสังคม โดยมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2551 ซึ่งทำให้ผู้ประกันตนที่เป็นลูกจ้างในโรงเรียนเอกชนสิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตนตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2551 เป็นต้นมา ซึ่งทำให้เกิดปัญหาการเรียกร้องรวมถึงปัญหาการรักษาพยาบาลของผู้ประกันตนกลุ่มดังกล่าว ดังนั้นหากผู้ประกันตนกลุ่มดังกล่าวที่มีความประสงค์ จะเป็นผู้ประกันตนต่อ สามารถยื่นสมัครเป็นผู้ประกันตน มาตรา 39 ได้ภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนทั้งนี้ต้องเคยส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน โดยผู้ประกันตน มาตรา 39 จะได้รับความคุ้มครอง 6 กรณี  คือ ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย ไม่เนื่องจากการทำงาน สงเคราะห์บุตร  คลอดบุตร และชราภาพ โดยผู้ประกันตนที่เป็นผู้ประกันตน มาตรา 39 จะต้องส่งเงินสมทบอย่างต่อเนื่องเพราะถ้าขาดส่งเงินสบทบติดต่อกัน 3 เดือน จะถูกตัดสิทธิการเป็นผู้ประกันตน ทั้งนี้ผู้ประกันตนมาตรา39 จะสิ้นสุดลงได้ 5 กรณีคือ  1.ตาย  2.กลับไปเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33  3.ลาออกจากมาตรา 39  4.ขาดส่งเงินสมทบ 3 เดือนติดต่อกัน  5.ภายในระยะเวลา 12 เดือน ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่ครบ 9 เดือน  
          สำหรับการส่งเงินสมทบในส่วนของ มาตรา 39 นั้น สำนักงานประกันสังคมได้กำหนดให้ผู้ประกันตน ส่งเงินสมทบในอัตราเท่ากันทุกเดือน เดือนละ 432 บาท โดยผู้ประกันตนสามารถส่งเงินสมทบได้ 4 วิธี  คือ  1.จ่ายที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัด  2.จ่ายเงินทางธนาณัติ  3.ส่งผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  และธนาคารนครหลวงไทย  จำกัด (มหาชน)  4.เปิดบัญชีประเภทออมทรัพย์และให้ทางธนาคารหักจากบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)  และล่าสุดสำนักงานประกันสังคมได้เพิ่มทางเลือกในการส่งเงินสมทบด้วยวิธีการหักบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทย  จำกัด (มหาชน)  ให้กับผู้ประกันตนมาตรา 39 อีกทางเลือกหนึ่ง ซึ่งผู้ประกันตนจะต้องมีเงินเพียงพอเพื่อหักเงินสมทบในทุกเดือน  จำนวน เดือนละ 432 บาท และค่าธรรมเนียม 10 บาท  ภายวันที่ 1 ถึงวันที่ 15 ของเดือนถัดไป  โดยธนาคารจะจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ผู้ประกันตนทางไปรษณีย์ หากนำส่งเงินสมทบดังกล่าวเกินกำหนดจะต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือน
          สำนักงานประกันสังคมพร้อมดูแลผู้ประกันตน...แม้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับผู้ประกันตน ไม่ว่าในเรื่องใดก็ตาม ดังนั้นหากผู้ประกันตนที่เป็นลูกจ้างในโรงเรียนเอกชนมีความประสงค์จะเป็นผู้ประกันตนต่อ  ควรรีบยื่นสมัครเป็นผู้ประกันตน มาตรา 39 ภายใน 6 เดือนนี้ เพื่อรักษาสภาพการเป็นผู้ประกันตนต่อเพื่อรับการคุ้มครองจากสำนักงานประกันสังคมต่อไป
----------------------------------------------------
ศูนย์สารนิเทศ  สายด่วนประกันสังคม  1506 
www.sso.go.th

จำนวนผู้ชม 4296 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ