SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

ชีวิตดี มีคุณภาพ หลังวัยเกษียณ..กับประกันสังคม

ชีวิตดี มีคุณภาพ หลังวัยเกษียณ..กับประกันสังคม | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ชีวิตดี มีคุณภาพ หลังวัยเกษียณ..กับประกันสังคม, บทความ ชีวิตดี มีคุณภาพ หลังวัยเกษียณ..กับประกันสังคม, ตัวอย่าง ชีวิตดี มีคุณภาพ หลังวัยเกษียณ..กับประกันสังคม, HR, HRM

เลขที่ :
วันที่ประกาศ : 2/6/2551

ชีวิตดี  มีคุณภาพ หลังวัยเกษียณ..กับประกันสังคม

          ในอนาคตอันใกล้นี้สังคมไทยจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุมากขึ้น  เราสามารถวิเคราะห์ได้จากข้อมูลการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพจากกองทุนประกันสังคมซึ่งเพิ่มขึ้นโดยในไตรมาสที่ 1 (1  ตุลาคม – 31  ธันวาคม  2550 ) มีการจ่ายสิทธิประโยชน์  จำนวน 21,250  ราย จำนวนเงิน  430,693,233  ล้านบาท  เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 2 (1  มกราคม – 31  มีนาคม 2551) จำนวน  26,566 ราย จำนวน 637,107,378  ล้านบาท  ซึ่งอัตราการเติบโตของผู้รับบำเหน็จชราภาพระหว่างไตรมาสที่  1  และไตรมาสที่  2  คิดเป็นร้อยละ  25.02  เป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก  แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มผู้ใช้แรงงานเข้าสู่วัยเกษียณอายุมากขึ้น  ส่งผลให้ประชาชนในชาติจะเป็นสังคมผู้สูงอายุมากขึ้นเช่นกัน 
          สำนักงานประกันสังคมตระหนักถึงเรื่องนี้ตลอดมา  โดยได้เริ่มจัดเก็บเงินสมทบกรณีชราภาพเมื่อธันวาคม  2541 ซึ่งมีจุดมุ่งหมายสำคัญในการส่งเสริมการออมให้กับผู้ประกันตน โดยผู้ประกันตนต้องส่งเงินสมทบในช่วงที่มีรายได้จากการทำงาน  เพื่อไว้ยังชีพในยามชรา การจ่ายเงินของผู้ประกันตนในอัตราร้อยละ 5  ของค่าจ้างรายเดือนที่ไม่รวมค่าล่วงเวลาและ ค่าทำงานในวันหยุด ร้อยละ 3 จะเป็นเงินออมกรณีชราภาพ  และนายจ้างร่วมจ่ายสมทบอีก ร้อยละ 3 ของค่าจ้างดังกล่าว รวมเป็น ร้อยละ 6 ซึ่งสำนักงานประกันสังคมได้รวบรวมเงินสมทบที่ได้รับไปบริหารจัดการลงทุน  เพื่อก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น โดยเงินออมและรายได้จากการลงทุนดังกล่าว ได้เตรียมไว้จ่ายเป็นบำเหน็จหรือบำนาญชราภาพ  ตามเงื่อนไขของการรับสิทธิของผู้ประกันตนแต่ละคน โดยปัจจุบันนี้  ผู้ประกันตนจำนวน 9.18 ล้านคนมีเงินออมรวมกันมากถึง 4 แสนล้านบาท (รวมผลตอบแทนจากการลงทุนที่ผ่านมา)  ทำให้เป็นกองทุนที่มีความเข้มแข็ง มีอำนาจในการต่อรองในการลงทุน เช่น ในปี 2550  ที่ผ่านมา  สำนักงานประกันสังคมสามารถบริหารเงินกองทุนดังกล่าว ทำให้อัตราผลตอบแทนที่ได้รับอยู่ที่ ร้อยละ 6.30  ต่อปี
          ผู้ประกันตนจะได้รับเงินออมกรณีชราภาพคืนในรูปบำเหน็จหรือบำนาญ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการส่งเงินสมทบ กล่าวคือ หากผู้ประกันตนส่งเงินสมทบไม่ครบ 180  เดือน อายุครบ 55 ปี  และไม่ได้ทำงานแล้ว จะได้รับเป็น เงินบำเหน็จชราภาพ ส่วนผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบครบ 180 เดือน มีอายุครบ 55 ปีและไม่ได้ทำงานแล้ว จะได้รับเป็น เงินบำนาญชราภาพ  (จะมีผู้ประกันตนที่จะได้รับสิทธินี้ ในปี 2557) สำหรับผู้ที่อายุ 55 ปี  และยังทำงานอยู่จะต้องถูกหักเงินสมทบต่อไป  แต่สิทธิการรับบำนาญจะมากขึ้น ทั้งนี้ ระยะเวลาในการส่งเงินสมทบ จะติดต่อกันหรือไม่ก็ได้ รวมทั้งกรณีที่ความเป็นผู้ประกันตนได้สิ้นสุดลง (ลาออก  ทุพพลภาพ  หรือเสียชีวิต) ก็จะได้รับคืนเป็นบำเหน็จชราภาพ
          ถึงแม้ กองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพ  จะครอบคลุมเพียงผู้ประกันตนจำนวน  9.18  ล้านคน  แต่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของสำนักงานประกันสังคม ที่ได้มีส่วนร่วม ในการส่งเสริมการออมให้แก่คนไทย  เพื่อให้ผู้ประกันตนได้มีเงินออมที่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ  ในวัยเกษียณ ซึ่งสำนักงานประกันสังคมยังมีความหวังว่าคนไทยจะมีความตระหนักถึงความสำคัญของการออมภายใต้เงื่อนไขของการใช้จ่ายประจำวันอย่างประหยัด  อันจะส่งผลดีต่อตนเองและประเทศชาติในอนาคต
-----------------------------------------------------
ศูนย์สารนิเทศ  สายด่วนประกันสังคม  1506 
www.sso.go.th

จำนวนผู้ชม 4434 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ