SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

สปส.พร้อมดูแลเมื่อผู้ประกันตนว่างงาน

สปส.พร้อมดูแลเมื่อผู้ประกันตนว่างงาน | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ สปส.พร้อมดูแลเมื่อผู้ประกันตนว่างงาน, บทความ สปส.พร้อมดูแลเมื่อผู้ประกันตนว่างงาน, ตัวอย่าง สปส.พร้อมดูแลเมื่อผู้ประกันตนว่างงาน, HR, HRMเลขที่ :
วันที่ประกาศ : 16/6/2551

         นายสุรินทร์ จิรวิศิษฎ์ เลขาธิการ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า สำนักงานประกันสังคมให้ความคุ้มครองกรณีว่างงาน โดยผู้ประกันตนที่ลาออกหรือถูกเลิกจ้างจะต้องเป็นผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการว่างงาน นอกจากนี้ผู้ประกันตนที่ว่างงานจะได้รับความคุ้มครองจากกองทุนประกันสังคมต่ออีก 6 เดือน นับจากวันที่ออกจากงาน โดยสามารถใช้สิทธิได้ถึง 4 กรณี ได้แก่ เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ และตาย โดยผู้ประกันตนสามารถไปขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานที่สำนักงานจัดหางานของรัฐทุกแห่งที่สะดวกภายใน 30 วัน นับแต่วันที่พ้นจากการเป็นลูกจ้าง กรณีที่ถูกเลิกจ้าง จะได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างที่นำส่งเงินสมทบปีละไม่เกิน 180 วัน กรณีลาออกโดยสมัครใจหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างจะได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้างที่นำส่งเงินสมทบปีละไม่เกิน90วัน                                                           
            การว่างงานถือว่าเป็นความทุกข์ร้อนของผู้ประกันตน สำนักงานประกันสังคมและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจึงได้ประสานความร่วมมือเพื่อเข้าไปช่วยเหลือ โดยให้บริการจัดหางานและฝึกอบรมฝีมือแรงงานอาชีพ ให้ผู้ประกันตนมีงานทำเร็วที่สุด เพราะว่าการมีงานทำเป็นขวัญกำลังใจเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีของคนทำงาน                                                     
          เลขาธิการฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในกรณีที่ผู้ประกันตนไปขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานล่าช้าเกินกว่า 30 วัน เงินทดแทนที่จะได้รับจะลดส่วนลงตามวันเวลาที่มายื่นขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน และเพื่อให้ผู้ประกันตนที่ว่างงานได้รับสิทธิประโยชน์อย่างครบถ้วน สำนักงานประกันสังคมจึงขอแนะนำว่าผู้ประกันตนควรรีบมาขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน ภายใน 30 วัน  นับตั้งแต่วันแรกที่ว่างงาน โดยผู้ประกันตนสามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ว่างงานได้ที่สำนักงานจัดหางานของรัฐทุกแห่งทั่วประเทศที่สะดวก สำหรับหลักฐานที่ต้องใช้ในการยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทน ได้แก่ แบบคำขอรับประโยชน์       ทดแทนกรณีว่างงาน  (สปส. 2-01/7)  บัตรประจำตัวประชาชน รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป หนังสือรับรองการออกจากงานหรือสำเนาหนังสือแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน  (สปส.6-09)หนังสือหรือคำสั่งของนายจ้างให้ออกจากงาน (ถ้ามี) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ประกันตน หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคม โทร.1506 ติดต่อทางระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงหรือติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา07.00-19.00น.หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.sso.go.th
จำนวนผู้ชม 7479 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ