SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

สหภาพข้าราชการ

สหภาพข้าราชการ | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ สหภาพข้าราชการ, บทความ สหภาพข้าราชการ, ตัวอย่าง สหภาพข้าราชการ, HR, HRMแนวคิดการจัดตั้งสหภาพข้าราชการตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 64 ได้บัญญัติให้สิทธิ์ไว้ เป็นเรื่องที่กล่าวขวัญกันมากในวงราชการอีกเรื่องหนึ่ง

เนื้อหาของบทบัญญัติดังกล่าวคือการระบุว่า

บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม สหภาพ สหพันธ์ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร องค์การเอกชน องค์การพัฒนาเอกชน หรือหมู่คณะอื่น

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐย่อมมีเสรีภาพในการรวมกลุ่มเช่นเดียว กับบุคคลทั่วไป แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดิน และความต่อเนื่องในการจัดทำบริการสาธารณะ ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ

การจำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งและวรรคสองจะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อคุ้มครองประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน เพื่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อป้องกันมิให้มีการผูกขาดตัดตอนในทางเศรษฐกิจ

หน่วยงานหนึ่งที่เริ่มเคลื่อนไหวในเรื่องอย่างเป็นรูปธรรมคือ สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย

ในการประชุมคณะกรรมการสมาคมเมื่อตอนกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมาได้มีการหารือ เกี่ยวกับการจัด ตั้งสหภาพข้าราชการด้วย

ทั้งนี้ นายจาดุร อภิชาตบุตร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะ นายกสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย ได้ สรุปประเด็นความเห็นจากการประชุมแจ้งว่า

สมาคมฯควรเป็นหน่วยงานหนึ่งที่จะมีส่วนร่วมในการจัดตั้งองค์กร เพื่อรวมกลุ่มของข้าราชการตามรัฐธรรมนูญดังกล่าว

แต่ชื่อที่จะเรียกองค์กรนั้นไม่จำเพาะแต่เพียงคำว่า “สหภาพข้าราชการ” แต่อาจจะเรียก ชื่ออย่างอื่น ซึ่งเมื่อฟังแล้วเกิดทัศนคติที่ดีต่อกันกับทุกฝ่าย

โดยจะยึดเอาวัตถุประสงค์ขององค์กรที่จะจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ให้ ้มีประสิทธิภาพ ให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติ และความผาสุกของประชาชนอย่างแท้จริงเป็นสำคัญ

พร้อมกับต้องดูแลสิทธิ เสรีภาพ และความเป็นธรรม เพื่อความภาคภูมิใจในเกียรติภูมิของอาชีพข้าราชการด้วย

ส่วนการทำงานในการจัดตั้งองค์กรของข้าราชการตามรัฐธรรมนูญนั้น ควรจะต้องศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ รวมทั้งจะต้องศึกษาและกำหนดโครงสร้าง และอำนาจหน้าที่ขององค์กรให้ชัดเจนก่อนที่จะดำเนินการ

ในการประชุมดังกล่าวมีสมาชิกแสดงความคิดเห็นอันเฉียบคมที่จะนำมา เสนอต่อไป.

“ซี.12”

ที่มา : thairath.co.th

จำนวนผู้ชม 3052 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ