ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

ก.แรงงานระดมสมองหาแนวทางพัฒนาบุคลากรเป็นแผน 4 ปี

ก.แรงงานระดมสมองหาแนวทางพัฒนาบุคลากรเป็นแผน 4 ปี | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ก.แรงงานระดมสมองหาแนวทางพัฒนาบุคลากรเป็นแผน 4 ปี, บทความ ก.แรงงานระดมสมองหาแนวทางพัฒนาบุคลากรเป็นแผน 4 ปี, ตัวอย่าง ก.แรงงานระดมสมองหาแนวทางพัฒนาบุคลากรเป็นแผน 4 ปี, HR, HRMเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2551 นายปั้น วรรณพินิจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน  เป็นประธานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลกระทรวงแรงงาน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 มีนาคมถึง 18 มีนาคม 2551 และยังจะเป็นโครงการต่อเนื่องอีก 3 ครั้ง ซึ่งแต่ละครั้งจะมีวัตถุประสงค์ต่างๆ คือ เพื่อจัดทำวิสัยทัศน์และพันธกิจการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์และปัจจัยแห่งความสำเร็จการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อจัดทำตัวชี้วัดความสำเร็จและแผนงาน โครงการการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของแรงงาน และการจัดทำคู่มือแผนแม่บทกระทรวงแรงงาน พ.ศ.2551-2555 (แผน4ปี) ตามลำดับ โดยมีข้าราชการจากกรมต่างๆในสังกัดกระทรวงแรงงานรวมทั้งสิ้น35คนร่วมสัมมนา
                      ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานกล่าวว่า โครงการดังกล่าวมุ่งมั่นให้มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกระทรวงแรงงานเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีบทบาทสำคัญต่อการแข่งขันในทุกรูปแบบ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และเทคโนโลยี ซึ่งข้าราชการจะต้องมีสมรรถนะ การพัฒนาขีดความสามารถ ให้เป็นผู้ปฏิบัติงานที่ทรงความรู้ในด้านประสิทธิภาพ ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงพัฒนางานในหน้าที่ได้อย่างมีธรรมาภิบาล มีมาตรฐาน ปฏิบัติงานในระดับสูงเทียบเท่าสากล เกิดความณู้ ทักษะและพฤติกรรมการปฎิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นำมาซึ่งประโยชน์สุขของประเทศชาติอย่างยั่งยืน
                     ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางด้วยการหาจุดแข็งและจุดอ่อนในด้านต่างๆเพื่อกำหนดขึ้นเป็นกรอบแนวทางสำหรับปฏิบัติ โดยหลอมรวมแนวความคิดให้อยู่ในลักษณะภาพรวมของกระทรวงแรงงานไว้เทียบเคียงกับกระทรวงอื่นๆเป็นเกณฑ์มิใช่ยึดถือภาพย่อยของแต่ละกรมในสังกัดกระทรวงแรงงานเท่านั้น  อันจะทำให้มองเห็นภาพที่มีลักษณะกว้าง ครอบคลุม และชัดเจน ตลอดจนเกิดความเป็นธรรมมากกว่าที่จะมองในมุมคับแคบเฉพาะกรมที่มีรายละเอียดปลีกย่อยแตกต่างอยู่ในตัวเองซึ่งการสัมมนาเชิงปฎิบัติการครั้งนี้ได้พยายามขจัดให้หมดสิ้นไปและมองให้เห็นภาพชัดเจนว่ามีประเด็นใดที่ควรจะจัดอยู่ในสภาพการณ์ของความมีจุดแข็งหรือจุดอ่อนเพื่อนำมาพัฒนาการปฏิบัติงานให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยั่งยืนเป็นที่ตั้งต่อไป 

 

ที่มา : www.mol.go.th

จำนวนผู้ชม 3972 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 20 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55398 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128502 คน