SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

ก.แรงงานระดมสมองหาแนวทางพัฒนาบุคลากรเป็นแผน 4 ปี

ก.แรงงานระดมสมองหาแนวทางพัฒนาบุคลากรเป็นแผน 4 ปี | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ก.แรงงานระดมสมองหาแนวทางพัฒนาบุคลากรเป็นแผน 4 ปี, บทความ ก.แรงงานระดมสมองหาแนวทางพัฒนาบุคลากรเป็นแผน 4 ปี, ตัวอย่าง ก.แรงงานระดมสมองหาแนวทางพัฒนาบุคลากรเป็นแผน 4 ปี, HR, HRMเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2551 นายปั้น วรรณพินิจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน  เป็นประธานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลกระทรวงแรงงาน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 มีนาคมถึง 18 มีนาคม 2551 และยังจะเป็นโครงการต่อเนื่องอีก 3 ครั้ง ซึ่งแต่ละครั้งจะมีวัตถุประสงค์ต่างๆ คือ เพื่อจัดทำวิสัยทัศน์และพันธกิจการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์และปัจจัยแห่งความสำเร็จการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อจัดทำตัวชี้วัดความสำเร็จและแผนงาน โครงการการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของแรงงาน และการจัดทำคู่มือแผนแม่บทกระทรวงแรงงาน พ.ศ.2551-2555 (แผน4ปี) ตามลำดับ โดยมีข้าราชการจากกรมต่างๆในสังกัดกระทรวงแรงงานรวมทั้งสิ้น35คนร่วมสัมมนา
                      ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานกล่าวว่า โครงการดังกล่าวมุ่งมั่นให้มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกระทรวงแรงงานเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีบทบาทสำคัญต่อการแข่งขันในทุกรูปแบบ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และเทคโนโลยี ซึ่งข้าราชการจะต้องมีสมรรถนะ การพัฒนาขีดความสามารถ ให้เป็นผู้ปฏิบัติงานที่ทรงความรู้ในด้านประสิทธิภาพ ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงพัฒนางานในหน้าที่ได้อย่างมีธรรมาภิบาล มีมาตรฐาน ปฏิบัติงานในระดับสูงเทียบเท่าสากล เกิดความณู้ ทักษะและพฤติกรรมการปฎิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นำมาซึ่งประโยชน์สุขของประเทศชาติอย่างยั่งยืน
                     ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางด้วยการหาจุดแข็งและจุดอ่อนในด้านต่างๆเพื่อกำหนดขึ้นเป็นกรอบแนวทางสำหรับปฏิบัติ โดยหลอมรวมแนวความคิดให้อยู่ในลักษณะภาพรวมของกระทรวงแรงงานไว้เทียบเคียงกับกระทรวงอื่นๆเป็นเกณฑ์มิใช่ยึดถือภาพย่อยของแต่ละกรมในสังกัดกระทรวงแรงงานเท่านั้น  อันจะทำให้มองเห็นภาพที่มีลักษณะกว้าง ครอบคลุม และชัดเจน ตลอดจนเกิดความเป็นธรรมมากกว่าที่จะมองในมุมคับแคบเฉพาะกรมที่มีรายละเอียดปลีกย่อยแตกต่างอยู่ในตัวเองซึ่งการสัมมนาเชิงปฎิบัติการครั้งนี้ได้พยายามขจัดให้หมดสิ้นไปและมองให้เห็นภาพชัดเจนว่ามีประเด็นใดที่ควรจะจัดอยู่ในสภาพการณ์ของความมีจุดแข็งหรือจุดอ่อนเพื่อนำมาพัฒนาการปฏิบัติงานให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยั่งยืนเป็นที่ตั้งต่อไป 

 

ที่มา : www.mol.go.th

จำนวนผู้ชม 4107 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ