SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


Career Development : บุคคลที่เกี่ยวข้องในการจัดทำ Career Development

Career Development : บุคคลที่เกี่ยวข้องในการจัดทำ Career Development | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ Career Development : บุคคลที่เกี่ยวข้องในการจัดทำ Career Development, บทความ Career Development : บุคคลที่เกี่ยวข้องในการจัดทำ Career Development, ตัวอย่าง Career Development : บุคคลที่เกี่ยวข้องในการจัดทำ Career Development, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์ผู้บริหารสูงสุดขององค์กร
 
        -    เป็นผู้พิจารณาอนุมัติในการนำ Career Development มาใช้ปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร
 
        -    เป็นผู้พิจารณาอนุมัติงบประมาณสำหรับการจัดทำ Career Development
 
ผู้บริหารของหน่วยงานต่างๆ
 
        -    เป็นผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดและพิจารณาตัดสินใจในการเลือกใช้  Career Development ที่เหมาะสมกับ
             วิสัยทัศน์และลักษณะธุรกิจขององค์กร
 
        -    เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และความเข้าใจให้แก่พนักงานเกี่ยวกับขอบเขตและสิ่งที่ต้องการและคาดหวังจากหัวหน้า
            งาน
 
พนักงาน
 
        -    เป็นผู้ปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ และความต้องการหรือความคาดหวังของหัวหน้างานที่กำหนดขึ้น
 
        -    เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายขององค์กรบรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนด
 
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
 
        -    เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และความเข้าใจให้กับผู้บริหารของหน่วยงานต่างๆ ในการจัดทำ Career
             Development ให้กับองค์กร
 
        -    เป็นผู้มีส่วนร่วมในการประชุมและแสดงความคิดเห็นต่างๆ เพื่อจัดทำ Career Development ที่เหมาะสม
             กับองค์กร
 
        -    เป็นผู้เตรียมแนวทางและความพร้อมในการนำ Career Development มาใช้ปฏิบัติ
 
        -    มีส่วนช่วยผู้บริหารของหน่วยงานต่างๆในการสร้างความเข้าใจที่ตรงกันของพนักงานที่มีต่อการจัดทำ Career
             Development
 
        -    ติดตามผลและปรับปรุงระบบและวิธีการของ Career Development ให้เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจและ
             วัฒนธรรมขององค์กร
 
 

แหล่งอ้างอิง : Career Development in Practice
 
โดย : อาภรณ์  ภู่วิทยพันธุ์
 
 
 
 
จำนวนผู้ชม 3763 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ