SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


Career Development : วัตถุประสงค์ในการจัดทำ Career Development

Career Development : วัตถุประสงค์ในการจัดทำ Career Development | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ Career Development : วัตถุประสงค์ในการจัดทำ Career Development, บทความ Career Development : วัตถุประสงค์ในการจัดทำ Career Development, ตัวอย่าง Career Development : วัตถุประสงค์ในการจัดทำ Career Development, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์การจัดทำ Career Development มีวัตถุประสงค์เพื่อ ........
 
 สำหรับพนักงาน
 
    1. สร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานให้กับพนักงาน ซึ่งพนักงานได้ตระหนักว่า องค์กรไม่ได้ละเลยถึงการสร้างโอกาสในความก้าวหน้าต่อสายอาชีพของตน
 
    2. สร้างโอกาสให้พนักงานได้รับรู้ถึงความต้องการ หรือความคาดหวังในการทำงานของหัวหน้างานที่มีต่อตนเอง พนักงานจะได้รับรู้ถึงจุดแข็ง (Strength) และจุดที่ควรปรับปรุง / จุดอ่อน (Weakness)  เพื่อพัฒนาและปรับปรุงให้การทำงานดีขึ้น
 
    3.  รับรู้ถึงความมั่นคงในสายอาชีพของตนเองว่าต่อไปจะเติบโต หรือก้าวไปสู่ตำแหน่ง หรือหน่วยงานใด ซึ่งจะทำให้พนักงานเกิดแรงจูงใจที่จะทำงานให้กับองค์กรต่อไป
 
    4.  สร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานขององค์กร ซึ่งจะทำให้พนักงานมีความผูกพันต่องานที่รับผิดชอบ เพราะพนักงานได้มีส่วนร่วมในการวางแผน กำหนดเป้าหมาย และรับรู้ทิศทางขององค์กรอย่างชัดเจน
 
สำหรับหัวหน้างาน
 
    1.  เปิดโอกาสที่ดีในการสื่อสารให้พนักงานรับรู้ถึงขอบเขตงาน และเป้าหมายของงานที่หัวหน้างานคาดหวังและต้องการให้เกิดขึ้น รวมทั้งจุดที่ควรพัฒนาปรับปรุงเพื่อให้การทำงานในปัจจุบันดีขึ้น
 
    2.   การที่หัวหน้างานได้บุคคลที่มีความรู้ และความสามารถมาทำงานด้วยย่อมจะช่วยลดภาระในการทำงานประจำวัน (Routine)  ของหัวหน้างาน ซึ่งงานดังกล่าวโดยส่วนใหญ่จะเป็นงานที่ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในแต่ละวัน
 
    3.  ทำให้หัวหน้างานมีเวลาเพียงพอที่จะวางแผน กำหนดกลยุทธ์ และคิดริเริ่มในการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 
    4.  สร้างตัวแทนหรือมือรองในการทำงานแทนหัวหน้างาน กรณีที่หัวหน้างานไม่อยู่ ซึ่งจะทำให้หัวหน้างานลดความกังวลใจหากต้องไปประชุมหรือติดภารกิจพิเศษ
 
สำหรับองค์กร
 
    1.  สร้างระบบหรือมาตรฐานในการพัฒนาบุคลากรที่เหมือนหรือสอดคล้องกันให้กับทุกหน่วยงานในองค์กร เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการพัฒนาและปรับปรุงความสามารถ (Competency) การออกแบบผังความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงาน และการจัดทำมาตรฐานหรือระบบในการเตรียมความพร้อมของกำลังคนสำหรับหน่วยงานต่างๆในองค์กร
 

    2.  เมื่อองค์กรมีบุคลากรที่มีความรู้ และความสามารถในการทำงาน ซึ่งบุคลากรเหล่านี้ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Capital) ที่มีส่วนในการสร้างรายได้และผลกำไรให้กับองค์กรเป็นอย่างมาก

 


แหล่งอ้างอิง : Career Development in Practice
 
โดย : อาภรณ์  ภู่วิทยพันธุ์
 
 
จำนวนผู้ชม 4430 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ