SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


Career Development : การเชื่อมโยง Career Development กับกลยุทธ์ขององค์กร

Career Development : การเชื่อมโยง Career Development กับกลยุทธ์ขององค์กร | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ Career Development : การเชื่อมโยง Career Development กับกลยุทธ์ขององค์กร, บทความ Career Development : การเชื่อมโยง Career Development กับกลยุทธ์ขององค์กร, ตัวอย่าง Career Development : การเชื่อมโยง Career Development กับกลยุทธ์ขององค์กร, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์
 

ทิศทางการจัดทำ  Career Development จะเชื่อมโยงมาจากนโยบายขององค์กรที่ตอบสนองต่อ
 
วิสัยทัศน์  (Vision)  :   สิ่งที่องค์กรคาดหวังหรือต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า
ภารกิจ ( Mission)   :   ภาระหรือหน้าที่ที่ต้องดำเนินการเพื่อตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ที่กำหนด
เป้าหมาย ( Gold)     :   ผลลัพธ์ที่คาดหวังหรือต้องการให้เกิดขึ้น
กลยุทธ์ธุรกิจ  (Business Strategy)  :  แผนงานหรือวิธีการเพื่อให้การทำงานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด
 
 
 
ดังนั้นการกำหนด Career Development   ให้เป็นไปในรูปแบบใดจะขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การดำเนินงานขององค์กรว่าควรทำอย่างไร  โดยจะแบ่งลักษณะของกลยุทธ์ธุรกิจ เป็น 3 รูปแบบ ดังนี้

ลักษณะกลยุทธ์ธุรกิจ
 
 
เชิงรุก
 
 
เชิงรับ
 
เชิงกึ่งรุกกึ่งรับ
 
รูปแบบ
 
เน้นการวางแผน คิดริเริ่ม นำเสนอ รวมทั้งให้คำแนะนำ และให้แนวทางการดำเนินงานต่างๆ เกี่ยวกับการนำระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มาใช้ปฏิบัติในองค์กร
 
เน้นการทำงานตามความต้องการหรือความจำเป็นของแต่ละหน่วยงาน ไม่มีความคิดริเริ่มที่จะนำระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใหม่ๆ มาใช้ปฏิบัติในองค์กร
เน้นการทำงานตามความต้องการหรือความจำเป็นของแต่ละหน่วยงาน และในขณะเดียวกันสามารถให้คำแนะนำ และแนวทางกับหน่วยงานต่างๆในการนำเอาระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มาใช้ปฏิบัติในองค์กร
 
 
ลักษณะองค์กร
 
เป็นองค์กรที่ได้เปลี่ยนแปลงระบบหรือมีการรีเอ็นจิเนียริ่ง ระบบให้ทันสมัยและสามารถแข่งขันได้เพื่อตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ที่กำหนดขึ้นอย่างชัดเจน
 
เป็นองค์กรที่ใช้การบริหารงานแบบครอบครัวไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงระบบงานใหม่ๆ และมีวิสัยทัศน์ที่ไม่ชัดเจน
เป็นองค์กรที่พยายามที่จะปรับเปลี่ยนระบบงาน เริ่มมีการ เปลี่ยนระบบงานใหม่ๆ กับบางลักษณะงานและ/หรือบางหน่วยงาน
 
ตัวอย่าง
 
ริเริ่มจัดทำ Training Road Map ให้กับพนักงาน และจัดส่งพนักงานไปอบรมในหลักสูตรตาม Training Road Map ที่กำหนด
 
จัดส่งพนักงานไปอบรมในหลักสูตรต่างๆ ตามที่หน่วยงานร้องขอ
จัดทำ Training Plan ให้กับพนักงาน แต่ขณะเดียวกันพนักงานสามารถขอเข้าฝึกอบรมในหลักสูตรที่ต้องการได้

 

 

 


แหล่งอ้างอิง : Career Development in Practice
 
โดย : อาภรณ์  ภู่วิทยพันธุ์
 
จำนวนผู้ชม 6449 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ