SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


การสัมภาษณ์งานแบบมีโครงสร้าง : แนวทางการสร้าง การประเมิน การวิเคราะห์ สมรรถนะ

การสัมภาษณ์งานแบบมีโครงสร้าง : แนวทางการสร้าง การประเมิน การวิเคราะห์ สมรรถนะ | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ การสัมภาษณ์งานแบบมีโครงสร้าง : แนวทางการสร้าง การประเมิน การวิเคราะห์ สมรรถนะ, บทความ การสัมภาษณ์งานแบบมีโครงสร้าง : แนวทางการสร้าง การประเมิน การวิเคราะห์ สมรรถนะ, ตัวอย่าง การสัมภาษณ์งานแบบมีโครงสร้าง : แนวทางการสร้าง การประเมิน การวิเคราะห์ สมรรถนะ, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์ขั้นที่ 1 การศึกษาข้อมูลเบื้องต้น
 
        หลังจากที่ได้รับความเห็นชอบในการดำเนินการสัมภาษณ์แล้ว ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์งาน ควรศึกษาและหาข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์การ นโยบายโครงการงานต่างๆ  หน้าที่และความรับผิดชอบของระดับตำแหน่งและเป้าหมาย ควรใช้เวลา 2 -3 วันในการสังเกตกระบวนการปฏิบัติงานและสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นหัวหน้างาน ผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ขั้นนี้ถือเป็นการศึกษาทำความคุ้นเคยกับงาน อาจมีการส่งแบบสอบถามการวิเคราะห์งานเบื้องต้นให้กับผู้เกี่ยวข้องได้ตอบ
 
ขั้นที่ 2 การสร้างแบบประเมินข้อความที่เกี่ยวกับงาน
 
1. การสร้างแบบประเมินข้อความที่เกี่ยวกับงานชุดแรก (ใช้เวลาประมาณ 5 วัน)
        -  เก็บรวบรวมข้อความที่พรรณนาการปฏิบัติงาน (อะไรและอย่างไร) จากแหล่งต่างๆ
        -  ตรวจสอบเนื้อความ ถ้อยคำ เทียบกับลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติระดับตำแหน่ง
        -  ปรับปรุงแก้ไขข้อความ จัดเข้าเป็นหมวดหมู่ไม่เกิน 10 ด้าน
        -  อาจมีการให้เขียนเพิ่มเติม ด้านหนึ่งไม่ควรเกิน 25 ข้อความ
        -  จัดพิมพ์ ถือเป็นฉบับร่างชุดแรก
 
2.     การตรวจสอบข้อความกับผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา
        -   ระบุและทำการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาจำนวน 3 – 6 คน หากเลือก  3 คน  2 คน เป็นผู้ปฏิบัติ อีก 1 คนให้
            เป็นหัวหน้างาน โดยขอให้มีประสบการณ์ทำงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป หากเคยทำงานหลากหลายอย่าง ในหลายๆ ที่ก็
            จะเป็นการดี ควรมีผู้เชี่ยวชาญที่เป็นเพศหญิงด้วยยิ่งดี
        -   นำเสนอแบบประเมินข้อความฉบับร่างให้แก่คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาพิจารณา
        -   ผู้วิเคราะห์งานนำเอาผลของ 1 และ 2 มาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง เพื่อลดจำนวนข้อความไม่ให้เกิน 100 ข้อความ จัด
            ทำให้อยู่ในรูปแบบของแบบสอบถามที่มีจดหมายนำคำชี้แจง รายงานแนวการสร้าง ข้อแนะนำในการตอบ เกณฑ์ที่
            ใช้พิจาณาประเมินข้อความ ระดับค่าดังที่ได้กล่าวมาแล้วในตอนต้น
 
 
ขั้นที่ 3 การปรับปรุงแก้ไข
 
        -   นำแบบประเมินนั้นไปทดลองใช้กับกลุ่มคนที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตำแหน่งเป้าหมายไม่น้อยกว่า 30 คน เพื่อ
            ตรวจสอบความเหมาะสมก่อนทำการแก้ไขจัดพิมพ์
        -   ควรใช้เวลาไม่เกิน  5 วันทำการ
 
ขั้นที่ 4  การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ผล
 
        -   ผลิตแบบประเมินแจกจ่าย ระบุวันเก็บคืน
        -   เตรียมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ผล
        -   วิเคราะห์ความสำคัญของข้อความหาค่าสถิติพื้นฐาน
        -    ความสำคัญ =  ค่าความยาก x  ค่านัยสำคัญ + เวลาที่ใช้ปฏิบัติ
        -    ค่าความสำคัญแต่ละด้านเป็นผลรวมของ task importance  แต่ละข้อรวมกันภายใต้มิติหรือด้านนั้นๆ ถือเป็น
             รากฐานของการประเมินเพื่อการคัดเลือก การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน
        -    รายงานค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าพิสัย ของแต่ละด้านเรียงตามลำดับค่าความ
              สำคัญ
        -    ใช้เวลาปฏิบัติงานทั้งสิ้นไมเกิน 3 วันทำการ
 
ภาพ  ประมวลสรุปให้เห็นว่าการออกแบบการสัมภาษณ์งานแบบมีโครงสร้างที่ดีนั้นพึงยึด ถือมีเพียงแต่สมรรถนะสำคัญของบุคคลที่เชื่อว่าจะปฏิบัติงานได้ดีเป็นสำคัญ  แต่ยังต้องคำนึงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรม และค่านิยมหลักที่กำหนดไว้ด้วย  เพื่อเป็นหลักประกันว่า การประเมินบุคคลจะได้ผู้ที่มิเพียงแต่มีความเหมาะสมกับงานเท่านั้น แต่ยังได้ผู้ที่มีความเหมาะสมกับวัฒนธรรมของหน่วยงานอีกด้วย
 
จำนวนผู้ชม 8735 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ