SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กฎหมายแรงงาน : ทนายความตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

กฎหมายแรงงาน : ทนายความตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ กฎหมายแรงงาน : ทนายความตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน, บทความ กฎหมายแรงงาน : ทนายความตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน, ตัวอย่าง กฎหมายแรงงาน : ทนายความตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์มาตรา 8  ให้รัฐมนตรีมีอำนาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ เพื่อมีอำนาจฟ้องคดีหรือแก้ต่างคดีแรงงานให้แก่ลูกจ้างหรือทายาทโดยธรรมของลูกจ้างซึ่งถึงแก่ความตาย และเมื่อกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมแจ้งให้ศาลทราบแล้ว ก็ให้มีอำนาจกระทำการได้จนคดีถึงที่สุด
 
        โดยปกติ การฟ้องคดีแรงงานในฐานะเป็นโจทก์หรือการต่อสู้คดีแรงงานในฐานะเป็นจำเลยนั้น ลูกจ้างหรือนายจ้างอาจไปฟ้องหรือต่อสู้คดีด้วยตนเองได้โดยไม่ต้องว่าจ้างทนายความหรือมีทนายความช่วยเหลือ แต่ในคดีที่มีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่เป็นประเด็นแห่งคดีหลายข้อ หากมีผู้ช่วยเหลือในทำนองเดียวกันกับทนายความก็จะช่วยให้การพิจารณาคดีได้ข้อเท็จจริงครบถ้วนและมีข้อกฎหมายชัดแจ้งประกอบการพิจารณาพิพากษาของศาล นายจ้างมีฐานะทางเศรษฐกิจเพียงพอที่จะจ้างทนายความได้เองหรือมีทนายประจำอยู่แล้วแต่ลูกจ้างส่วนใหญ่ไม่มีทรัพย์เพียงพอที่จะว่าจ้างทนายความได้ จึงต้องจัดให้มีผู้ที่ทำหน้าที่ดังเช่นทนายความไว้ช่วยเหลือลูกจ้างในการฟ้องหรือแก้ต่างคดี ตามบทบัญญัติดังกล่าวแสดงว่าลูกจ้างหรือทายาทโดยธรรมของลูกจ้างอาจขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งทำหน้าที่เป็นทนายความ(แม้กฎหมายจะมิได้กำหนดให้เป็นทนายความ) ในคดีที่ลูกจ้างหรือทายาทโดยธรรมของลูกจ้างฟ้องหรือถูกฟ้องได้ ไม่ว่าคดีเรื่องนั้นจะเป็นคดีที่พิพากษา กันตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานหรือกฎหมายอื่น แต่ต้องเป็นคดีแรงงานหรือคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงานเท่านั้น
จำนวนผู้ชม 3031 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ