SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กระบวนการใช้แบบทดสอบเพื่อการจ้างงาน

กระบวนการใช้แบบทดสอบเพื่อการจ้างงาน | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ กระบวนการใช้แบบทดสอบเพื่อการจ้างงาน, บทความ กระบวนการใช้แบบทดสอบเพื่อการจ้างงาน, ตัวอย่าง กระบวนการใช้แบบทดสอบเพื่อการจ้างงาน, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้การทดสอบที่ใช้มีความถูกต้องตรงตามจุดมุ่งหมายและเชื่อถือได้  ผู้ที่รับผิดชอบดำเนินการสอบจะต้องมีกระบวนการกำกับการทดสอบให้การดำเนินการไปอย่างเหมาะสม กระบวนการใช้แบบทดสอบประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้  คือ
 
ขั้นตอนที่ 1. กำหนดจุดมุ่งหมายเฉพาะในการใช้แบบทดสอบ
 
        การกำหนดจุดมุ่งหมายจะมุ่งจำกัดเฉพาะการจ้างงาน เช่น
 
        เพื่อการคัดเลือกพนักงาน
 
        เพื่อการบรรจุบุคคลเข้าทำงาน
 
        เพื่อวัดการทำงานและทดสอบการทำงาน
 
 
ขั้นตอนที่ 2. ทำการวิเคราะห์งาน
 
กิจกรรมการวิเคราะห์งานเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของบุคคลที่ต้องการคัดเลือกความชำนาญที่จำเป็นสำหรับความสำเร็จของงาน ทักษะในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ บุคลิกภาพ ทัศนคติและอื่นๆ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกพนักงานได้
 
ขั้นตอนที่ 3. พิจารณาเลือกแบบทดสอบที่จะนำไปใช้
 
แบบทดสอบที่ใช้จะต้องผ่านการคัดเลือก โดยแบบทดสอบที่เลือกใช้จะต้องมีความสัมพันธ์กับความสำเร็จของงาน การเลือกแบบทดสอบได้ถูกต้องเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมาย ข้อมูลจากการวิเคราะห์งานและความชำนาญหรือประสบการณ์ในการใช้แบบทดสอบมาก่อน ในบางครั้งอาจต้องมีการใช้การทดสอบหลายๆ อย่างประกอบกันเป็นชุดก็ได้
 
ขั้นตอนที่ 4. ดำเนินการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ
 
เมื่อเลือกชนิดแบบทดสอบได้แล้ว จึงดำเนินการจัดให้มีการทดสอบ โดยดำเนินการตามคำแนะนำของการใช้แบบทดสอบแต่ละแบบอย่างเคร่งครัด  ไม่ว่าจะเป็นแบบทดสอบข้อเขียนหรือการให้ทดลองปฏิบัติงาน
 
ขั้นตอนที่ 5. เปรียบเทียบคะแนนที่ได้รับกับเกณฑ์ของความสำเร็จในงานที่ได้จากการวิเคราะห์งาน
 
เกณฑ์ของความสำเร็จในงานที่ใช้กันทั่วไป ได้แก่ คะแนนเฉลี่ยในการสอบ ปริมาณของผลที่ได้ทดสอบ คุณภาพของผลงานที่ทดสอบ เป็นต้น
 
ขั้นตอนที่ 6. วิเคราะห์และตัดสินใจเพื่อการจ้างงาน
 
ในขั้นนี้จะพิจารณาดูว่าผู้ที่ถูกทดสอบมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ขั้นต่ำหรือไม่เพียงใด การวิเคราะห์อาจต้องนำข้อมูลจากการสัมภาษณ์ จากใบสมัคร และจดหมายรับรองต่างๆ มาประกอบการพิจารณาการตัดสินใจจ้างงาน
กระบวนการใช้แบบทดสอบเพื่อการจ้างงานทั้ง 6 ขั้นตอน สามารถเสนอในรูปแบบของกระบวนการ(Process model) ได้ดังแผนภาพ
 
การทดสอบที่ใช้ในการคัดเลือกบุคลากรเพื่อการจ้างงาน
 
การทดสอบที่ใช้ในการคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานนั้นมีหลายวิธีด้วยกัน ในที่นี้ขอนำเสนอการทดสอบที่ได้รับความนิยมและใช้กันแพร่หลาย
 
การทดสอบข้อเขียน(Written tests)
 
การทดสอบข้อเขียนเป็นการทดสอบความรู้ด้านวิชาการ หรือสิ่งที่บุคคลได้ศึกษาเล่าเรียนมาโดยมากจะเป็นการทดสอบในการเข้าทำงานขอภาครัฐบาลดังเช่นในประเทศไทย วิชาที่สอบมี 2 ลักษณะ คือ ความรู้เฉพาะตำแหน่ง เช่น สำหรับพนักงานธุรการ นักบัญชี และนิติกร เป็นต้น ส่วนอีกฉบับเป็นการสอบความรู้ด้านวิชาการ ในส่วนขององค์กรภาคเอกชนมักไม่นิยมใช้วิธีการทดสอบข้อเขียน แต่จะดูผลการเรียนจากใบแสดงผลการเรียน(Transcript) ที่เคยเรียนมาแทน
 
อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันนี้การทดสอบข้อเขียนตามแบบเดิมเพื่อคัดเลือกบุคลากรได้ลดความสำคัญลงไปบ้าง เพราะในปัจจุบันได้มีการใช้การทดสอบซึ่งมีความสัมพันธ์กับงานที่ผู้สมัครต้องทำ ช่วยทำให้นายจ้างสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้น
 
 
แผนภาพ  กระบวนการใช้แบบทดสอบเพื่อกรจ้างงาน
 
 
จำนวนผู้ชม 9139 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ