SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ใบสมัคร

ใบสมัคร | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ใบสมัคร, บทความ ใบสมัคร, ตัวอย่าง ใบสมัคร, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์ใบสมัคร(Application blanks) เป็นเครื่องมือการคัดเลือกที่ใช้กันในเกือบทุกองค์กร นับเป็นหลักฐานในการแจ้งความจำนงในการขอสมัครงานของผู้ที่ประสงค์จะทำงานในแต่ละองค์กร รายละเอียดในใบสมัครจะประกอบไปด้วยคำถามซึ่งใช้ในการพิจารณาตัดสินความเหมาะสมในการจ้างงาน ฟิชเชอร์ (Fisher) เชอนเฟลท์ (Shoenfeldt) และชอว์ (Shaw) กล่าวว่า ข้อมูลที่ต้องการจะต้องเป็นความจริงและสามารถตรวจสอบได้ เช่นคุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุดที่ได้รับ หรือวันที่ที่เริ่มงาน เป็นต้น เพราะในบางครั้งการตรวจสอบเพื่อขอคำยืนยันความถูกต้องเป็นสิ่งจำเป็น
 
รายละเอียดข้อมูลที่ต้องการเกี่ยวกับผู้สมัคร เช่น ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงาน ความสามารถหรือความเชี่ยวชาญพิเศษ บุคคลรับรอง และอื่นๆ
 
ตัวอย่างแบบฟอร์มใบสมัครที่ใช้กันในหน่วยงานดังแสดงในแผนภาพ
 
 ข้อมูลที่ได้จากใบสมัครได้นำไปใช้ในหลายลักษณะ ดังนี้
 
1. เพื่อกลั่นกรองผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบเกณฑ์ขั้นต่ำ เช่น  คุณวุฒิด้านการศึกษา หรือ ประสบการณ์ในการทำงานเป็นต้น
2. เพื่อใช้ในการประเมินใบสมัครอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อดูว่าผู้สมัครคนไดบ้างที่มี แวว น่าสนใจสมควรเชิญมาสัมภาษณ์
3. เพื่อใช้ข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมคำถามมนการสัมภาษณ์ว่าควรจะถามภูมิหลังของผู้สมัครเพิ่มเติมในเรื่องใดบ้าง
4. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบประวัติจากผู้รับรองที่ระบุไว้ในใบสมัคร
5. เพื่อใช้ข้อคำถามในการกำหนดค่าน้ำหนักจากค่าสหสัมพันธ์ระหว่างข้อคำถามแต่ละข้อกับความสำเร็จในการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกและตัวพยากรณ์ เป็นการช่วยให้กระบวนการคัดเลือกมีประสิทธิภาพและมีความเที่ยงตรงสองชั้น
 

ใบสมัครที่ใช้ในการสมัครงานจะมี 2 แบบ คือ
 
1. ใบสมัครถามข้อมูลประวัติส่วนตัว (Biographical information blank : BIB)
 
     ปัจจุบันนี้องค์การส่วนใหญ่จะนิยมใช้ BIB แทนใบสมัครแบบเดิม คำถามที่ถามในใบสมัครแบบ BIB จะมีรายละเอียดเติมจากใบสมัครแบบเดิม ผู้สมัครจะต้องตอบคำถามเกี่ยวกับข้อมูลชีวประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ทักษะหรือความชำนาญพิเศษ ประสบการในการทำงานที่ผ่านมา ทัศนคติ และสุขภาพคำถามจะเป็นแบบกำหนดตัวเลือกให้ผู้สมัครเลือกตอบ และคำถามจะแตกต่างจากใบสมัครแบบเดิม ตัวอย่างเช่น เกี่ยวกับการศึกษา และการทำงาน จะถามว่า
คุณจบการศึกษาระดับวิทยาลัยเมื่ออายุเท่าไร
    ก.       20-21 ปี
    ข.       22-23 ปี
    ค.       24-24 ปี
    ง.        สูงกว่า 25 ปี
 
คุณรู้สึกอย่างไรกับการทำงานที่ต้องย้ายไปต่างจังหวัด
    ก.       ยินดีเป็นอย่างยิ่ง
    ข.       ยอมรับการย้ายถ้าจำเป็น
    ค.       ไม่ยอมรับการย้าย
    ง.        ยังไม่แน่ใจ
 
คุณมีประสบการกับการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์มากน้อยเพียงใด
    ก.       สามารถพัฒนาโปรแกรมได้
    ข.       สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้
    ค.       สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้บ้าง
    ง.        ไม่มีประสบการณ์
 
เมื่อผู้สมัครตอบคำถามในใบสมัครแล้ว  ต่อจากนั้นจะมีการให้คะแนน ในการใช้ใบสมัครแบบ BIB จะต้องมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคำถามแต่ละข้อกับเกณฑ์การคัดเลือกที่มีอำนาจเชิงพยากรณ์ความสำเร็จในการปฏิบัติงาน เพาระจะช่วยให้การคัดเลือกพนักงานประสบความสำเร็จยิ่งขึ้น
 
2. ใบสมัครแบบการให้น้ำหนักคะแนน (weighted application blank : WAB)
 
     การจัดทำใบสมัครแบบ WAB จะใช้เวลานานกว่าแบบ BIB เพราะจะต้องมีกระบวนการกำหนดค่าน้ำหนักให้กับคุณลักษณะที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงาน ค่าน้ำหนักของคุณลักษณะได้มาโดยการแบ่งพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขณะนั้นออกเป็นกลุ่มตามระดับผลการปฏิบัติงาน ซึ่งวัดจากข้อมูลที่รวบรวมจากสถิติผลผลิตของการทำงาน รวมถึงผลการประเมินของผู้นิเทศงาน และอัตราการลาออกจากงาน ระดับผลการปฏิบัติงานแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่มีผลการปฏิบัติงานระดับสูงและกลุ่มที่มีผลการปฏิบัติงานระดับต่ำ หรืออาจแบ่งเป็น 3 กลุ่ม อันจำแนกเป็นกลุ่มระดับสูง กลุ่มระดับปานกลาง และกลุ่มระดับต่ำ คุณลักษณะต่างๆ ของแต่ละกลุ่มจะถูกตรวจสอบแล้วนำมาศึกษาเปรียบเทียบเชิงสหสัมพันธ์กับระดับผลการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่ม และจะกำหนดค่าน้ำหนักคะแนนตามผลความแตกต่าง ดังนี้
 
    2.1 คุณลักษณะที่ไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มจะกำหนดค่าน้ำหนัก= 0
 
    2.2  คุณลักษณะที่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มบ้างจะกำหนดค่าน้ำหนัก= +1
 
    2.3 คุณลักษณะที่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มมากจะกำหนดค่าน้ำหนัก= +2
 
ต่อจากนั้นจะให้คะแนนตามค่าน้ำหนักที่กำหนด แล้วจึงรวมคะแนน ผู้สมัครที่มีคะแนนผลบวกสูงสุดจะได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการจ้างงาน เนื่องจากมีคะแนนถึงเกณฑ์ขั้นต่ำ ซึ่งพนักงานในอดีตหรือปัจจุบันได้แสดงศักยภาพเชิงประจักษ์ว่าสามารถปฏิบัติงานได้ในระดับที่ไดมาตรฐาน
 อย่างไรก็ตาม คุณลักษณะที่มีอำนาจเชิงพยากรณ์สำหรับแต่ละอาชีพจะแตกต่างกัน ดังนั้น ค่าน้ำหนักคะแนนจะต้องได้รับการทบทวนเป็นระยะๆ อย่างสม่ำเสมอ ใบสมัครแบบ WAB จะนิยมใช้กับการคัดเลือกในโรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล และธนาคาร
 
เมื่อเปรียบเทียบการใช้แบบใบสมัครที่ 2 แบบ พบว่าองค์กรส่วนใหญ่จะใช้แบบ  BIB และน้อยกว่า 1/3 ใช้แบบ WAB หรือแบบอื่นๆ แต่ไม่ว่าจะเป็นแบบใดก็ตาม การตัดสินใจ การคัดเลือกยังต้องใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่นๆประกอบด้วย เช่น การใช้แบบทดสอบ และการสัมภาษณ์ เป็นต้น
 
จำนวนผู้ชม 26303 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ