SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


การสัมภาษณ์งานแบบมีโครงสร้าง : หลักการของการประมวลผลข้อมูลพฤติกรรมในการสัมภาษณ์งาน

การสัมภาษณ์งานแบบมีโครงสร้าง : หลักการของการประมวลผลข้อมูลพฤติกรรมในการสัมภาษณ์งาน | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ การสัมภาษณ์งานแบบมีโครงสร้าง : หลักการของการประมวลผลข้อมูลพฤติกรรมในการสัมภาษณ์งาน, บทความ การสัมภาษณ์งานแบบมีโครงสร้าง : หลักการของการประมวลผลข้อมูลพฤติกรรมในการสัมภาษณ์งาน, ตัวอย่าง การสัมภาษณ์งานแบบมีโครงสร้าง : หลักการของการประมวลผลข้อมูลพฤติกรรมในการสัมภาษณ์งาน, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์การสัมภาษณ์งานแบบมีโครงสร้าง : หลักการของการประมวลผลข้อมูลพฤติกรรมในการสัมภาษณ์งาน
 
        การสัมภาษณ์งานแบบมีโครงสร้างมุ่งให้เกิดความได้มาตรฐานของการประมวลผลข้อมูลเชิงพฤติกรรม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์อย่างเสมอหน้าไม่เลือกปฏิบัติ ดังนั้น ในที่นี้จึงขอกล่าวถึงหลักการของการประมวลข้อมูลเชิงพฤติกรรมได้ดังนี้
 
1.  ให้ความยุติธรรม  (fairness) แก่ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ทุกคนอย่างเสมอภาค
 
2. โปร่งใส (transparent) กรรมการต้องสามารถอธิบายย้อนหลังให้แก่ผู้เกี่ยวข้องได้เข้าใจได้ว่าทำไมถึงให้คะแนนแก่ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์แต่ละคนเช่นนั้นจากข้อมูลเชิงพฤติกรรมในการบันทึกของตน
 
3.  ตรวจสอบได้ (verifiable)  จากการเก็บข้อมูลประเมิน บันทึกไว้เป็นหลักฐานทำให้เอื้อต่อการเปรียบเทียบการให้คะแนนแต่ละครั้งของกรรมการ และสามารถหาความสอดคล้องในการประเมินของกรรมการแต่ละคนต่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์คนเดียวกัน รวมทั้งการหาความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ์ของการสัมภาษณ์เมื่อเทียบกับตัวแปรเกณฑ์ชี้วัดความสำเร็จของการปฏิบัติงานของผู้ที่ผ่านการคัดเลือกที่เสนอให้งาน โดยทำไว้อย่างมีหลักฐาน
 
4. เป็นประชาธิปไตย (democratic) ผลการประเมินจะมิใช่การชี้นำของกรรมการคนใดคนหนึ่ง แต่ละเป็นผลของความเห็นร่วมกันของคณะกรรมการที่ดำเนินการอย่างเปิดเผย รับฟังความคิดเห็นด้านบวกด้านลบเกี่ยวกับผู้สมัครทุกคนจากกรรมการผู้ทำการสัมภาษณ์ก่อนจัดอันดับเสนอให้งานแก่ผู้รับการสัมภาษณ์ที่เห็นว่ามีความเหมาะสม
 
5. เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม (participatory) กรรมการทุกคนมีสิทธิประเมินทุกมิติที่ประเมินโดยกรรมการสัมภาษณ์ แม้จะได้รับมอบหมายให้ซักถามบางมิติ ก็ตาม
 
6. ชี้แจงปกป้องตนได้ (defensible)  หากมีการร้องเรียนจากผู้สมัครหรือผู้เสียหายใดๆ อาทิ ตามพระราชบัญญัติข่าวสารข้อมูล หน่วยงาน ผู้บริหาร หรือบุคลากรของบริษัท ขององค์การที่รับผิดชอบดำเนินการสัมภาษณ์นั้นสามารถที่จะอธิบาย แก้ต่างให้แก่ผู้เสียหาย หรือศาลให้รับฟังได้อย่างมีเหตุผล ยืนยันถึงขั้นตอนการดำเนินการต่างๆได้
 
 
 
 
 

 
อ้างอิงจาก : การสัมภาษณ์งานแบบมีโครงสร้าง  ฉบับปรับปรุง พิมพ์ครั้งที่ 3
โดย :  ดร.วีระวัฒน์ ปันนิตามัย
 
 
 
 
 
จำนวนผู้ชม 10311 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ