SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


การสัมภาษณ์งานแบบมีโครงสร้าง : ความแตกต่างของการสัมภาษณ์เชิงลึกกับการสัมภาษณ์งาน แบบมีโครงสร้าง

การสัมภาษณ์งานแบบมีโครงสร้าง : ความแตกต่างของการสัมภาษณ์เชิงลึกกับการสัมภาษณ์งาน แบบมีโครงสร้าง | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ การสัมภาษณ์งานแบบมีโครงสร้าง : ความแตกต่างของการสัมภาษณ์เชิงลึกกับการสัมภาษณ์งาน แบบมีโครงสร้าง, บทความ การสัมภาษณ์งานแบบมีโครงสร้าง : ความแตกต่างของการสัมภาษณ์เชิงลึกกับการสัมภาษณ์งาน แบบมีโครงสร้าง, ตัวอย่าง การสัมภาษณ์งานแบบมีโครงสร้าง : ความแตกต่างของการสัมภาษณ์เชิงลึกกับการสัมภาษณ์งาน แบบมีโครงสร้าง, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์ 
การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
 
การสัมภาษณ์เชิงลึก
 
 
1.  กำหนดมาตรฐานขั้นตอนไว้อย่างรัดกุม มุ่งให้เป็นแบบ
     ฉบับเดียวกัน
 
2.   กรรมการสัมภาษณ์มีบทบาทสูง
 
3.  เน้นสาระที่เกี่ยวกับงานเท่านั้น
 
4.  มีแนวทางประเมินที่ค่อนข้างเป็นปรนัย
 
5.  จำกัดการตรวจอ่านข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับผู้เข้ารับการ
     สัมภาษณ์
 
6.  เน้นการวิเคราะห์งานที่เป็นระบบ
 
7.  ใช้เวลาในการสัมภาษณ์ 30 -60 นาที เหมาะกับจำนวน
     ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ไม่มากเกินไป
 
8.  ปกติมักจะทำการสัมภาษณ์เพียง 1 ครั้ง
1. ยืดหยุ่นตามความแตกต่างระหว่างบุคคลและความพร้อม
    ขององค์การ
 
2. ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ริเริ่มประเด็นของการพูดคุย
 
3. ให้ความสำคัญกับคุณลักษณะทางจิตใจของบุคคลมากกว่า
     งาน
4. ความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์ จิตวิทยาและวิจารณญาณ
    ของกรรมการมีความสำคัญมาก
 
5. กรรมการต้องพิจารณาข้อมูลต่างๆ โดยเฉพาะการรายงาน
    ทางวาจาของผู้รับการสัมภาษณ์อย่างละเอียด
 
6. ไม่เน้นการวิเคราะห์งาน
 
7. ใช้เวลาอย่างน้อย 1 – 2 ชั่วโมง ต่อ ผู้รับการสัมภาษณ์ 1
     คน 1 ครั้ง เหมาะกับกรณีที่มีผู้เข้ารับการสัมภาษณ์
     จำนวนน้อย
 
8. อาจเป็นการสัมภาษณ์หลายครั้งลักษณะอนุกรม

 

 

 

 

 

จำนวนผู้ชม 5371 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ