SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


การประเมินผลงานฝึกอบรม : วิธีการในการประเมินโครงการฝึกอบรม

การประเมินผลงานฝึกอบรม : วิธีการในการประเมินโครงการฝึกอบรม | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ การประเมินผลงานฝึกอบรม : วิธีการในการประเมินโครงการฝึกอบรม, บทความ การประเมินผลงานฝึกอบรม : วิธีการในการประเมินโครงการฝึกอบรม, ตัวอย่าง การประเมินผลงานฝึกอบรม : วิธีการในการประเมินโครงการฝึกอบรม, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์        ปัจจุบันมีผู้ให้ความสำคัญและความสนใจในการติดตามและตรวจสอบผลการฝึกอบรมมากว่าในอดีต เนื่องจากความตื่นตัวของผู้บริหารที่จะต้องบริหารองค์กรให้ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนการปรับโครงสร้างการบริหารงานให้มีการบริหารค่าใช้จ่ายอย่างเกิดผลสูงสุด ทำให้มีผู้พัฒนาเทคนิคและวิธีการประเมินโครงการฝึกอบรมออกมาหลายรูปแบบ โดยที่เราจะกล่าวถึงแนวทางหรือวิธีการในการประเมินโครงการฝึกอบรมที่นิยมใช้งาน ต่อไปนี้
 
 
    1 .ผลลัพธ์ทางปฏิกิริยา (Reaction Outcomes) เป็นการศึกษาทัศนคติของผู้เข้ารับการอบรม ที่มีต่อโครงการทั้งหมด
        หรือบางส่วนในเรื่องเนื้อหา วัตถุประสงค์ วิธีการทางกิจกรรม
 
    2. ผลลัพธ์ทางความสามรถ (Capability Outcomes) เป็นการศึกษาว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความคาดหวังว่าจะรู้ จะทำ
        หรือจะสร้างอะไรหลังจากโครงการสิ้นสุดลง และเขาสามารถบรรลุตามที่หวังไว้หรือไม่
 
    3. ผลลัพธ์ทางการประยุกต์ (Application Outcomes) เป็นการศึกษาว่าผู้เข้าอบรมได้ใช้ความรู้ ความคิดและการปฏิบัติ
        ในสภาพจริง หรือ ที่ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้และฝึกฝนไว้หรือไม่
 
    4. ผลลัพธ์ทางด้านความคุ้มค่า (Worth Outcomes)  เป็นการศึกษาผลลัพธ์ที่สำคัญที่สุด เพราะแสดงให้เห็นถึงคุณค่า
        ของ โครงการฝึกอบรมเมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุน โดยที่การประเมินความคุ้มค่าจะแสดงให้เห็นถึงผลประโยชน์
        ที่องค์การได้รับจากการฝึกอบรมในรูปของตัวเงิน เวลา ความพยายาม และทรัพยากรต่างๆ ที่ใช้ในโครงการฝึก
        อบรม
 
        ซึ่งเราเห็นว่าการประเมินระบบ Bell จะแบ่งตามระยะเวลาได้คือ ในสองประเภทแรกจะเป็นการชี้ให้เห็นถึงเป้าหมายปัจจุบัน (Immediate Goals)  ของการฝึกอบรม ส่วนประเภทหลังจะแสดงผลกระทบในระยะยาวของการฝึกอบรม
 
 
 

 
 
ข้อมูลอ้างอิง : การประเมินผลงานฝึกอบรม
 
โดย  : ดร. ณัฎฐพงษ์ เขจรนันทน์
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้ชม 5936 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ