SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


การประเมินผลงานฝึกอบรม : วิธีการประเมินโครงการฝึกอบรม

การประเมินผลงานฝึกอบรม : วิธีการประเมินโครงการฝึกอบรม | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ การประเมินผลงานฝึกอบรม : วิธีการประเมินโครงการฝึกอบรม, บทความ การประเมินผลงานฝึกอบรม : วิธีการประเมินโครงการฝึกอบรม, ตัวอย่าง การประเมินผลงานฝึกอบรม : วิธีการประเมินโครงการฝึกอบรม, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์        ผู้คนส่วนใหญ่ จะมองภาพของการฝึกอบรมแค่เพียงการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติตามขอบเขตที่กำหนด โดยผู้มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการฝึกอบรมเพียงแค่กำหนดหัวข้อ เชิญวิทยากร จัดสถานที่ และประสานงานในด้านต่างๆ ให้เรียบร้อย ความจริงการฝึกอบรมมีความสำคัญและต้องดำเนินการในเชิงลึกโดยศึกษาและพัฒนาหลักสูตร วางแผนและดำเนินงานอย่างเหมาะสม ซึ่งต้องใช้ความรู้และความเข้าใจในหลักการ ตลอดจนต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาให้ทันสมัยอยู่เสมอ ผ่านการติดตาม ตรวจสอบอย่างเป็นระบบ และให้ข้อมูลที่ชัดเจน โดยที่ผู้ประเมินโครงการฝึกอบรมจะต้องตอบคำถามต่อไปนี้
 
        1.  ต้องการประเมินอะไร
 
        2. ใครประเมินอะไร
 
        3.  ประเมินใคร
 
        4.  ประเมินที่ไหน
 
        5.  ประเมินอย่างไร
 
        6.  ประเมินเมื่อใด
        
        7.  เหตุใดจึงประเมิน
 
    ตลอดจนใครเป็นผู้ใช้ผลการประเมิน  เพื่อการประเมินบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ผู้ประเมินต้องคำนึงถึงคุณสมบัติของโครงการ ระยะเวลา ต้นทุน วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม ผลที่จะได้จะคุ้มกับการลงทุนอย่างไร
 
สรุป
 
    การประเมินผลโครงการฝึกอบรม ที่มีประสิทธิภาพจะต้องมีคำตอบที่ชัดเจนแก่ผู้ใช้ว่าผลการดำเนินการเป็นอย่างไร โดยที่แนวทางการประเมินที่นิยมใช้กันมาก คือ แนวทางของ Kirkpatrick , Parker , ระบบ Bell และ CIRO  ซึ่งมีวีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ต่างกัน ดังนี้
 
            -   วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลของ Kirkpatrick แบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ ปฏิกิริยา การเรียนรู้ พฤติกรรม และ
                ผลลัพธ์
 
            -   วิธีการของ Parker  แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ การปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานกลุ่ม ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
                โครงการ ผลลัพธ์ของการประยุกต์ และผลลัพธ์ด้านความคุ้มค่า
 
            -   ระบบ Bell  เน้นที่ผลระยะสั้น และผลระยะยาว  โดยเก็บรวบรวมข้อมูล ผลลัพธ์ทางปฏิกิริยา ผลลัพธ์ทางความ
                สามารถ ผลลัพธ์ทางการประยุกต์ และผลลัพธ์ด้านความคุ้มค่า
 
            -   วิธีการแบบ CIRO แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ การประเมินบริบท การประเมินปัจจัยนำเข้า การประเมินปฏิกิริยา
                และการประเมินผลลัพธ์
 
    ซึ่งแต่ละวิธีจะสามารถตอบคำถามจะวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ในลำดับแรกได้ ซึ่งต่างมุ่งเน้นถึงการแปลผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการฝึกอบรม มากว่าปฏิกิริยาของผู้เข้ารับการอบรม อย่างไรก็ดี แม้ว่าปฏิกิริยาของผู้เข้าอบรมจะไม่ให้ข้อมูลที่มีประโยชน์อะไรมากมายในบางเรื่อง แนวทางทั้ง 4 ก็มิได้ทิ้งการประเมินปฏิกิริยาของผู้เข้าอบรมในโครงการฝึกอบรมออไปจากการประเมินผลเสียเลย
 
 
 

 
 
ข้อมูลอ้างอิง : การประเมินผลงานฝึกอบรม
 
โดย  : ดร. ณัฎฐพงษ์ เขจรนันทน์
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้ชม 4103 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ