SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


คู่มือพนักงาน : รายการตรวจสอบความพร้อมก่อนจัดทำคู่มือพนักงาน

คู่มือพนักงาน : รายการตรวจสอบความพร้อมก่อนจัดทำคู่มือพนักงาน | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ คู่มือพนักงาน : รายการตรวจสอบความพร้อมก่อนจัดทำคู่มือพนักงาน, บทความ คู่มือพนักงาน : รายการตรวจสอบความพร้อมก่อนจัดทำคู่มือพนักงาน, ตัวอย่าง คู่มือพนักงาน : รายการตรวจสอบความพร้อมก่อนจัดทำคู่มือพนักงาน, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์    การจัดทำคู่มือพนักงานสามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ก่อนลงมือเขียนได้ โดยพิจารณาหัวข้อดังต่อไปนี้
 
 
1. สารหรือข้อความต้อนรับจากประธานคณะผู้บริหาร
 
        ·  การประกาศเจตนารมณ์ขององค์กร ในด้านต่างๆเช่น การจ้างงาน,  สหภาพแรงงาน ฯลฯ
 
2. รายละเอียดของธุรกิจ
 
        ·  วิสัยทัศน์ ปรัชญาของบริษัท ,พันธกิจ หรือลักษณะการดำเนินงาน
        ·  ประวัติความเป็นมา
        ·  สินค้าหรือบริการ
        ·  การจัดองค์กร
 
3. ความเท่าเทียมกันในการจ้างงาน/การรับรองสิทธิ
 
        ·  ข้อความที่บ่งบอกถึงความเท่าเทียมกันในโอกาสการจ้างงาน
 
4. การว่าจ้าง
 
        ·   สถานะของพนักงาน (เต็มเวลา , ไม่เต็มเวลา ฯลฯ)
        ·   ชั่วโมงการทำงาน ,เวลาพัก และรับประทานอาหารกลางวัน
        ·   การบันทึกเวลาทำงาน
        ·   แฟ้มประวัติพนักงาน
        ·   การเลื่อนตำแหน่งและการโอนย้าย
        ·   โปรแกรมการฝึกอบรม
        ·   ขั้นตอนการเลิกจ้าง
 
5.  ค่าแรงและเงินเดือน
 
        ·   นโยบายด้านค่าแรงและเงินเดือน
        ·   การประเมินการขึ้นเงินเดือน
        ·   วันจ่ายเงินเดือน/ค่าแรง
        ·   การเบิกเงินล่วงหน้า
        ·   การทำงานล่วงเวลา
        ·   รายการหักเงิน
        ·   การนำฝากธนาคารอัตโนมัติ
 
6. ความปลอดภัยและสุขภาพ
 
        ·   กฎระเบียบในเรื่องความปลอดภัย
        ·   ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
        ·   การให้บริการทางการแพทย์
        ·   ความปลอดภัยในองค์กร
        ·   การกลับเข้ามาปฎิบัติงาน
        ·    สถานที่ทำงานที่ปลอดยาเสพติด
 
7. มาตรฐานและกฎระเบียบบริษัท
 
        ·   การประพฤติตนของพนักงาน
        ·   การลงโทษ
        ·   การายงานการลา/ความไม่เอาใจใส่ในงาน
        ·   การใช้โทรศัพท์
        ·   การมีส่วนร่วมและการให้รางวัลจูงใจ
        ·   เงินได้อื่นๆ
        ·   การล่วงละเมิดทางเพศ
 
8. ผลประโยชน์ของพนักงานตามพระราชบัญญัติ
 
        ·   การจ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงาน *
        ·   ประกันสังคม *
        ·   การชดเชยการว่างงาน *
        ·   การลาคลอด *
        ·   การลาเพื่อลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของทางการ *
        ·   (ผลประโยชน์อื่นๆ ตามพระราชบัญญัติ)
 
9. ผลประโยชน์ของพนักงานด้านการประกันภัย
 
        ·   การประกันสุขภาพหมู่
        ·   การประกันชีวิต/ประกันอุบัติเหตุ
        ·   การประกันทุพพลภาพถาวร
        ·   การประกันทุพพลภาพชั่วคราว
 
10. ผลประโยชน์ของพนักงานตามความสมัครใจ
 
        ·   การลาพักผ่อน
        ·   การซื้อหุ้นของบริษัท
        ·   แผนการออม/สหกรณ์ออมทรัพย์
        ·   แผนการเกษียณอายุ
        ·   การสนับสนุนค่าเล่าเรียน
        ·   การลาป่วย/ลากิจ
        ·   การถึงแก่กรรมของบุคคลในครอบครัว
        ·   ร้านอาหาร/สวัสดิการอาหารกลางวัน
        ·   การแบ่งปันผลกำไร
        ·   เงินชดเชยการเลิกจ้าง
        ·   สิทธิพิเศษอื่นๆ
 
11. แรงงานสัมพันธ์
 
        ·    การประเมินผลการปฎิบัติงาน
        ·    การจัดการกับข้อร้องเรียน *
        ·    การประกาศข่าวประชาสัมพันธ์
        ·    ระบบการเสนอข้อแนะนำ
        ·    จดหมายข่าวพนักงาน
        ·    กิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจ และกิจกรรมทางสังคมของพนักงาน
 
    หากคุณยังไม่แน่ใจว่ามีหัวข้อใดบ้างที่สามารถนำไปใช้ได้กับองค์กรของคุณ สิ่งสำคัญอีกประการที่จะให้คุณทราบถึงวิธีการเลือกและพัฒนาหัวข้อที่มีความสำคัญมากที่สุด ดังนี้
 
        1.  พิจารณาว่าผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน พูดถึงหรือบ่นถึงมากที่สุด
        2.  พิจารณาว่าหัวข้อใดบ้างที่พนักงานถามถึงบ่อยที่สุด
        3.  พิจารณาว่าหัวข้อใดบ้างที่พนักงานเข้าใจน้อยที่สุด
        4.  พิจารณาว่าลักษณะการกระทำใดที่พนักงานสร้างปัญหาให้บริษัทมากที่สุด
        5.  มีกฎข้อบังคับของรัฐ ที่จำเป็นต้องรวบไว้ในคู่มือ
 
 

 
อ้างอิงจากหนังสือ วิธีการเขียนคู่มือพนักงาน
 
 แปลและเรียบเรียงโดย :วุฒิพงษ์  ยศถาสุโรดม
 
 
 
จำนวนผู้ชม 13671 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ