SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


การจัดการกำลังคน

การจัดการกำลังคน | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ การจัดการกำลังคน, บทความ การจัดการกำลังคน, ตัวอย่าง การจัดการกำลังคน, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์


การจัดการกำลังคน


 เมื่อองค์การคาดคะเนกำลังคนได้แล้ว  ฝ่ายจัดการทรัพยากรมนุษย์มีหน้าที่ในการดำเนินการเพื่อจัดทำกลังคนเพียงพอกับความต้องการ  ดังนี้
1.  การรับบุคลากรเพิ่ม  หากพบว่าปริมาณงานมากกว่ากำลังคนที่มีอยู่
2. การโยกย้ายภายใน  เป็นวิธีการแก้ปัญหากรณีบุคลากรไม่เพียงพอต่อความต้องการหรือมีเกินความต้องการ  โดยการสำรวจความต้องการ  หากพบว่าหน่วยงานใดมีจำนวนมากเกินก็โยกย้ายไปยังหน่วยงานที่จำนวนไม่เพียงพอ  กรณีนี้จะต้องดูที่คุณวุฒิ  ความสามารถเฉพาะตำแหน่งงาน  ความรู้และประสบการณ์ของบุคลากรด้วย
3. การจ้างออก  เป็นวิธีการที่องค์การทั่วไปพยายามหลีกเลี่ยงเนื่องจากจะทำให้เกิดความเสียขวัญและกำลังใจ  จะใช้สำหรับกรณีจำเป็นเพื่อความอยู่รอดขององค์การ  เช่นสภาพเศรษฐกิจตกต่ำ  ภาวะขาดทุนอย่างหนัก  ทำให้องค์กรไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้
4. การปรับปรุงโครงสร้าง  เป็นหน้าทีของผู้บริหารระดับสูง  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาว่าหน่วยงานใดมีความจำเป็นลดลง  หรือไม่จำเป็นต้องมี  หรือสามารถยุบรวมกับหน่วยงานอื่น ๆ ได้

จำนวนผู้ชม 3323 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ