SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


บทบาทการของบริหารทรัพยากรบุคคล ในสังคมปัจจุบัน มีดังนี้

บทบาทการของบริหารทรัพยากรบุคคล ในสังคมปัจจุบัน มีดังนี้ | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ บทบาทการของบริหารทรัพยากรบุคคล ในสังคมปัจจุบัน มีดังนี้, บทความ บทบาทการของบริหารทรัพยากรบุคคล ในสังคมปัจจุบัน มีดังนี้, ตัวอย่าง บทบาทการของบริหารทรัพยากรบุคคล ในสังคมปัจจุบัน มีดังนี้, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์


บทบาทการของบริหารทรัพยากรบุคคล ในสังคมปัจจุบัน มีดังนี้

  1. ปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลังให้เหมาะสม เพียงพอกับความต้องการ โดยเป้าหมายหลัก คือการดำเนินการพัฒนาบุคลากรที่เป็นรูปธรรมในการผลักดัน ยุทธศาสตร์การดำเนินงานภายในองค์กร ปรับโครงสร้างการแบ่งงาน และกำหนดกรอบอัตรากำลังให้มีความเหมาะสมกับภารกิจงาน
  2. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต วัตถุประสงค์หลักก็เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานต่อไปได้ ที่สำคัญต้องมีการสนับสนุนให้พนักงานได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
  3. ปรับปรุงระบบทรัพยากรบุคคล และรายงานถึงผลการดำเนินงานของบุคลล วัตถุประสงค์ก็เพื่อให้มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติของพนักงานทุกคนภายในองค์กร ควรจะมีการทบทวน ปรับปรุงและประเมินผลคุณภาพของการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับพนักงาน และเพิ่มศักยภาพในการทำงานของพนักงานภายในองค์กร
  4. เสริมสร้างธรรมาภิบาลในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยสนับสนุนให้พนักงานได้รับการพัฒนาศักยภาพตามหลักพื้นฐานการบริหารกิจการอย่างมีระบบ ระเบียบ
  5. เสริมสร้างบรรยากาศในการทำงานและส่งเสริมการทำงานเป็นทีม เพื่อให้บุคลากรภายในองค์กรมีความผูกพันธ์ และทำงานร่วมกันได้อย่างยั่งยืน การจัดให้มีกิจกรรมการสร้างบรรยากาศของการทำงานและการทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
จำนวนผู้ชม 1186 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ