SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


Broadbanding : ตัวอย่างที่ 1 การนำประยุกต์ใช้

Broadbanding : ตัวอย่างที่ 1 การนำประยุกต์ใช้ | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ Broadbanding : ตัวอย่างที่ 1 การนำประยุกต์ใช้, บทความ Broadbanding : ตัวอย่างที่ 1 การนำประยุกต์ใช้, ตัวอย่าง Broadbanding : ตัวอย่างที่ 1 การนำประยุกต์ใช้, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์ตัวอย่างที่ 1
 
ขั้นตอนโดยสังเขป
 
        · กรรมการพิจารณาอนุมัติหลักการ
 
        · แผนกบุคคลจัดพนักงานเข้าระบบใหม่
 
        · ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้บริหาร/ปรับระบบ
 
        · ชี้แจงกับพนักงานทั้งหมด
 
        · เริ่มใช้ระบบ
 
การออกแบบระบบ
 
 
หลักเกณฑ์ในการจำแนกระดับ
 
แต่ละระดับพิจารณา ลักษณะสำคัญจากเกณฑ์ดังต่อไปนี้
 
        1.)  การทำงานกับลูกค้า (ภายนอกและภายใน)
 
        2.)  ความเป็นผู้นำและผลกระทบ
 
        3.)  ความเชี่ยวชาญและไหวพริบ
 
        4.)  รูปแบบและความถี่ของการวัดผลการปฏิบัติงาน
 
 
การปรับระบบเก่าเข้าระบบใหม่
 
ในการประเมินและปรับพนักงานแต่ละรายจากโครงสร้างเงินเดือนเดิมเข้าสู่ระบบใหม่
  • พิจารณาตามหลักเกณฑ์ของระดับต่างๆ ที่วางไว้
  • มีการทบทวนการปรับเข้าระบบใหม่เป็นรายๆ ที่มีการร้องขอ หรือมีความคลุมเครือ
 
            ระดับ 5      ระดับบริหาร
 
                ระดับสูงสุดขององค์กร ผู้บริหารหน่วยงาน โครงการ ฝ่ายงาน ทั้งที่เป็นศูนย์กำไร และสายงานบริการ
 
            ระดับ 4      ระดับอาวุโส
 
                ผู้ที่เป็นฟันเฟืองหลักในสายงานใดสายงานหนึ่ง ซึ่งขึ้นต่อ “ระดับบริหาร” ระดับ 5 เป็นผู้นำในโครงการ
                ฝ่ายงาน ทั้งด้านบริหาร บริการ และเทคนิค
 
            ระดับ 3      ระดับจัดการและผู้เชี่ยวชาญ
 
                ผู้จัดการโครงการ ฝ่ายงาน ศูนย์ หรือผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ที่องค์กรต้องการ
 
            ระดับ 2       ระดับวิชาชีพหลัก
 
                ช่างเทคนิค ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน วิชาชีสาขาต่างๆ รวมทั้งงานธุรการทั่วไปที่ต้องคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์
                ให้คำปรึกษา ลดต้นทุน จัดการทรัพยากร (คน, เงิน ,อุปกรณ์)  และแก้ปัญหาเฉพาหน้า
 
            ระดับ 1       ระดับวิชาชีพแนวหน้า
 
                ผู้ทำงานหรือให้บริการงานประจำ ทำงานตรงกับลูกค้าทั้งภายในและภายนอก
 
 
 
บทบาทของแต่ละระดับ
 
1. การทำงานกับลูกค้า (ภายนอกและภายใน)
 
            ระดับ 5     ระดับบริหาร
 
                รับผิดชอบในการตัดสินใจว่าจะให้บริการลูกค้าหรือไม่ และอย่างไร
 
                ระดับ 4     ระดับอาวุโส
 
                รับผิดชอบในการจัดสรรทรัพยากรในการให้บริการลูกค้า เพื่อประโยชน์สูงสุดของทั้งลูกค้าและองค์กรเพื่อให้
                ไปไปตามทิศทางที่กำหนดโดยระดับ 5
           
                ระดับ 3    ระดับจัดการและผู้เชี่ยวชาญ
 
                จัดการให้ลูกค้าได้รับบริการตามความต้องการของลูกค้าที่มิใช่งานประจำ ต้องใช้ความชำนาญและต้องตัดสิน
                ใจ เพื่อให้การบริการบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
 
                ระดับ 2     ระดับวิชาชีพหลัก
 
                แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เสนอแนะวิธีการหรือทางออกในการให้บริการลูกค้า มีทางเลือกตามกรอบที่กำหนด
                เพื่อให้การบริการลูกค้าเป็นไปตามนโยบายขององค์กร ต้องปฏิบัติงานทั้งที่เป็นงานประจำและงานอื่นตาม
                ความต้องการของลูกค้า
 
                ระดับ 1      ระดับวิชาชีพแนวหน้า
 
                ให้บริการตามความต้องการของลูกค้า งานส่วนใหญ่จะเป็นงานประจำ ความสำเร็จของงานอยู่ที่การเลือกรูป
                แบบ และวิธีการที่มีอยู่แล้วให้บริการตามความต้องการของลูกค้า
           
2. ความเป็นผู้นำและผลกระทบ
 
                ระดับ 5      ระดับบริหาร
 
                เป็นผู้กำหนดกลยุทธ์และนโยบาย วางแผนกำหนดแนวทางปฏิบัติ วิสัยทัศน์
 
                ระดับ 4      ระดับอาวุโส
 
                เสนอแนะกลยุทธ์และนโยบายให้กับระดับบริหาร เป็นตัวกลางที่สำคัญในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และแผนงาน
                ขององค์กรสู่พนักงาน เป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง ผลักดันให้องค์กรก้าวหน้า
 
                ระดับ 3      ระดับจัดการและผู้เชี่ยวชาญ
 
                สามารถโน้มน้าวกลุ่มคนที่มีความแตกต่าง หลากหลายให้เห็นพ้องต้องกันและเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ต้องการ
                เพื่อให้ได้ผลงานตามเป้าหมาย ที่กำหนด เริ่มตั้งแต่รับมอบหมายงาน การตัดสินใจ การกระจายอำนาจ ส่วน
                ใหญ่ก็จะขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของผู้ครองตำแหน่ง
 
                ระดับ 2      ระดับวิชาชีพหลัก
 
                ช่วยแนะนำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ผลกระทบมันขึ้นอยู่กับ ความละเอียดรอบคอบ คุณภาพของผลงาน ความ
                น่าเชื่อถือ และความสามารถในการโน้มน้าวใจของผู้อยู่ในตำแหน่ง หากเป็นหัวหน้างานก็ขึ้นอยู่กับความ
                สามารถในการชี้นำพนักงานจากสายอาชีพต่างๆ
 
                ระดับ 1       ระดับวิชาชีพแนวหน้า
 
                ผลการปฏิบัติงานมีขีดจำกัดค่อนข้างแน่นอน ตามความรับผิดชอบ และขึ้นอยู่กับการมีส่วนร่วมของพนักงาน
                 หรืออาจจะได้ ควบคุม ดูแล ประสานงาน หรือทำงานร่วมกับพนักงานที่ทำสัญญาจ้างมีกำหนดระยะเวลา
                พนักงานของลูกค้า หรือผู้รับเหมาช่วง ทำงานตามนโยบาย และตัดสินใจในระดับหนึ่งกับงานประจำ
 
 
3. ความชำนาญและไหวพริบ
 
                ระดับ 5       ระดับบริหาร
 
                มีความรู้ความชำนาญในธุรกิจกว้างขวาง โดยได้มาจากประสบการณ์ในทางลึก และเคยประสบความสำเร็จใน
                การนำองค์กรมาแล้ว
 
                ระดับ 4       ระดับอาวุโส
 
                มีความรู้ความชำนาญในทางลึกในสายงานใดสายงานหนึ่ง หรือเทคนิคใดเทคนิคหนึ่ง  ประกอบกับทักษะใน
                การนำเสนอและการบริหารทั่วๆไป
 
            ระดับ 3      ระดับจัดการและผู้เชี่ยวชาญ
 
                มีความเชี่ยวชาญในการบริหารคนหรือโครงการ มีความสามารถในการทำงานหลากหลายหน้าที่หรือเทคนิค
                หรือมีความรู้ลึกซึ้งในเทคนิคเฉพาะด้าน ได้เคยแสดงความสามารถ  มีผลงานเป็นที่ยอมรับในอดีต
 
                ระดับ 2      ระดับวิชาชีพหลัก
 
                มีความคล่องตัวในการทำงานด้านเทคนิคหรืองานเฉพาะด้าน คุณค่าของการมีส่วนร่วม อาจวัดจากความรู้ใน
                งานทั้งด้านกว้างหรือด้านลึก
 
                ระดับ 1      ระดับวิชาชีพแนวหน้า
 
                มีความรู้พื้นฐานทางธุรกิจ เทคนิค หรือวิชาชีพ ตามความต้องการขององค์กร ผู้อยู่ในระดับนี้อาจพัฒนาสั่งสม
                ความชำนาญลงลึกในเนื้องานเฉพาะสาขาใดสาขาหนึ่ง ตามระยะเวลาทำงาน
 
 
4. รูปแบบและความถี่ของการวัดผลการปฏิบัติงาน
 
                ระดับ 5       ระดับบริหาร
 
                    รูปแบบ    รายงานผลการปฏิบัติงานและผลลัพธ์ด้านการเงินของฝ่ายงาน หรือของศูนย์
 
                    ความถี่     ค่อนข้างยาว เช่น รายเดือน รายไตรมาส ครึ่งปี หนึ่งปี หรืออาจจะเกิน 1 ปีก็ได้
 
                ระดับ 4      ระดับอาวุโส
 
                    รูปแบบ    รายงานผสมผสานระหว่างกลยุทธ์และวิธีการ อาจรายงานบางส่วนของผลงานรวมของฝ่าย หรือ
                                     ในนามของหน่วยงานที่สังกัด
 
                     ความถี่    ระยะปานกลาง เช่น รายเดือน รายไตรมาส ครึ่งปี หรือ  1 ปี
 
                ระดับ 3      ระดับจัดการและผู้เชี่ยวชาญ
 
                    รูปแบบ    รายงานผลไม่ว่าจะเป็นด้าน การเงิน การให้บริการของหน่วยย่อย ว่าได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
 
                    ความถี่     ขึ้นอยู่กับธรรมชาติของงานนั้น ส่วนใหญ่มักจะเป็นรายงานประจำเดือน
 
                ระดับ 2      ระดับวิชาชีพหลัก
 
                    รูปแบบ    มักจะต้องการงานตามเป้าหมายที่ตั้งกันไว้ล่วงหน้าแล้วโดยผู้บังคับบัญชาโดยตรง
 
                    ความถี่     รายงานเป็นสัปดาห์ หรือรายเดือน แต่บางครั้งอาจต้องรายงานความก้าวหน้าของ
                                    โครงการระยะยาว
 
                ระดับ 1     ระดับวิชาชีพแนวหน้า
 
                    รูปแบบ    ผลงานมักมีเป้าหมาเชิงปริมาณ และคุณภาพในการวัด
 
                    ความถี่     รายวันหรือรายสัปดาห์ แต่สำหรับผู้ร่วมโครงการระยะยาว อาจจะส่งรายงานนานกว่านี้ได้
 
 
 
 
 

 
 
บริหารค่าตอบแทนแบบสร้างสรรค์ด้วยระบบ Broadbanding
Boradbanding : An Innovative in Compensation Management
เขียนโดย :  ธัญญา  ผลอนันต์
 
 
 
จำนวนผู้ชม 4089 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ