SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


แนวปฏิบัติ เพื่อส่งเสริม แรงงานสัมพันธ์ ในประเทศไทย

แนวปฏิบัติ เพื่อส่งเสริม แรงงานสัมพันธ์ ในประเทศไทย | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ แนวปฏิบัติ เพื่อส่งเสริม แรงงานสัมพันธ์ ในประเทศไทย, บทความ แนวปฏิบัติ เพื่อส่งเสริม แรงงานสัมพันธ์ ในประเทศไทย, ตัวอย่าง แนวปฏิบัติ เพื่อส่งเสริม แรงงานสัมพันธ์ ในประเทศไทย, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์การพัฒนาและเสริมสร้างระบบแรงงานสัมพันธ์ให้เหมาะสมที่สุดสำหรับประเทศไทย   เพื่อสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมไทย   ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นระบบที่ให้ความยุติธรรมแก่ทุกฝ่าย และเพื่อผดุงไว้    ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง  ตลอดจนเพื่อประคับประคองเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้สามารถผ่านพ้นสภาวะปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจของประเทศไปได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจจากทุกๆฝ่าย   จึงมีแนวปฏิบัติเพื่อ ส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ในประเทศไทยดังนี้
 
1.   เคารพยึดถือและปฏิบัติตามบทบัญญัติกฎหมายแรงงาน   ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง  รวมทั้ง คำตัดสินในเรื่องอัตราค่าจ้าง สภาพการจ้าง สภาพการทำงาน และ ข้อปฏิบัติเพื่อความเป็นธรรมด้านแรงงาน
 
2.    ระงับข้อขัดแย้ง ข้อร้องทุกข์ และข้อพิพาทแรงงานตามกระบวนการซึ่งได้มีข้อตกลงกันไว้  หากไม่มีกระบวนการดังกล่าวก็จะใช้วิธีการเจรจาต่อรอง  การไกล่เกลี่ย และการชี้ขาดแทน
 
3.   ส่งเสริมสนับสนุนเสรีภาพในการจัดตั้ง และการพัฒนาองค์การลูกจ้าง และองค์การนายจ้าง  เพื่อให้มีประสิทธิภาพ มีอิสระ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
 
4.   เสริมสร้างและเพิ่มพูนประสิทธิภาพของการร่วมเจรจาต่อรอง  เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในด้านสภาพการจ้าง สภาพการทำงาน  รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง
 
5.   ส่งเสริมให้นายจ้างและลูกจ้าง  ใช้วิธีร่วมปรึกษาหารือในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิหน้าที่และผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย  อันจะเป็นวิถีทางที่จะพัฒนาไปสู่การพึ่งพาอาศัย    กันและกันอย่างทัดเทียม และเสมอภาคตามหลักระบบประชาธิปไตยในวงการแรงงาน
 
6.   กำหนดนโยบายและลักปฏิบัติด้านการบริหารงานบุคคลที่เหมาะสม  เพื่อให้การแรงงานสัมพันธ์ภายในสถานประกอบการเอื้ออำนวยต่อประสิทธิภาพในการทำงานและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน
 
7.   ละเว้นการกระทำ หรือสนับสนุนการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิซึ่งกันและกัน และการขัดขวางการดำเนินงานอันชอบด้วยกฎหมายเกี่ยวกับเสรีภาพในการสมาคม  สิทธิในการเจรจาต่อรอง การรักษาระเบียบวินัย และธรรมเนียมปฏิบัติในสถานประกอบการ
 
8.   ส่งเสริมความรู้แก่นายจ้างและลูกจ้าง  เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่อันพึงมี พึงปฏิบัติต่อกัน  ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคมของทั้งสองฝ่าย
 
9.   ส่งเสริมและพัฒนาแรงงานสัมพันธ์แนวทางระบบแรงงานสัมพันธ์ บนพื้นฐานของขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของชาติ เพื่อสร้างระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดี   ซึ่งให้ความยุติธรรมแก่ทุกฝ่าย และสนองความต้องการทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ
 
10.  ส่งเสริมและพัฒนาการปรึกษาหารือและการร่วมมือกันในระดับชาติระหว่างหน่วยงานของรัฐบาล  องค์กรนายจ้าง และองค์กรลูกจ้าง ในเรื่องเกี่ยวกับการกำหนดการแก้ไขปรับปรุงและการประเมินผลนโยบายการพัฒนาของชาติในด้านต่าง ๆ
 
11. ส่งเสริมระบบประชาธิปไตย อันเป็นเงื่อนไขที่จะทำให้แนวปฏิบัติดังกล่าวบรรลุผล  โดยรัฐบาลควรบังคับใช้กฎหมายอย่างไม่เลือกปฏิบัติให้เกิดความเป็นกลางและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
 
12. ส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์ในระดับนโยบายของประเทศ อันเป็นเงื่อนไขที่จะทำให้แนวทางปฏิบัติดังกล่าวบรรลุผล และสามารถแก้ไขปัญหาแรงงาน   ในอนาคตรัฐบาลควรบรรจุหลักสูตรการแรงงานสัมพันธ์เข้าไว้ในแผนการศึกษาของชาติ
 
13.  รัฐบาล นายจ้าง และลูกจ้างจะยึดและปฏิบัติตามแนวปฏิบัติด้านแรงงานสัมพันธ์โดยทั่วหน้ากัน
 
 
จำนวนผู้ชม 12244 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ