ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


แนวปฏิบัติ เพื่อส่งเสริม แรงงานสัมพันธ์ ในประเทศไทย

แนวปฏิบัติ เพื่อส่งเสริม แรงงานสัมพันธ์ ในประเทศไทย | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ แนวปฏิบัติ เพื่อส่งเสริม แรงงานสัมพันธ์ ในประเทศไทย, บทความ แนวปฏิบัติ เพื่อส่งเสริม แรงงานสัมพันธ์ ในประเทศไทย, ตัวอย่าง แนวปฏิบัติ เพื่อส่งเสริม แรงงานสัมพันธ์ ในประเทศไทย, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์การพัฒนาและเสริมสร้างระบบแรงงานสัมพันธ์ให้เหมาะสมที่สุดสำหรับประเทศไทย   เพื่อสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมไทย   ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นระบบที่ให้ความยุติธรรมแก่ทุกฝ่าย และเพื่อผดุงไว้    ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง  ตลอดจนเพื่อประคับประคองเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้สามารถผ่านพ้นสภาวะปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจของประเทศไปได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจจากทุกๆฝ่าย   จึงมีแนวปฏิบัติเพื่อ ส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ในประเทศไทยดังนี้
 
1.   เคารพยึดถือและปฏิบัติตามบทบัญญัติกฎหมายแรงงาน   ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง  รวมทั้ง คำตัดสินในเรื่องอัตราค่าจ้าง สภาพการจ้าง สภาพการทำงาน และ ข้อปฏิบัติเพื่อความเป็นธรรมด้านแรงงาน
 
2.    ระงับข้อขัดแย้ง ข้อร้องทุกข์ และข้อพิพาทแรงงานตามกระบวนการซึ่งได้มีข้อตกลงกันไว้  หากไม่มีกระบวนการดังกล่าวก็จะใช้วิธีการเจรจาต่อรอง  การไกล่เกลี่ย และการชี้ขาดแทน
 
3.   ส่งเสริมสนับสนุนเสรีภาพในการจัดตั้ง และการพัฒนาองค์การลูกจ้าง และองค์การนายจ้าง  เพื่อให้มีประสิทธิภาพ มีอิสระ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
 
4.   เสริมสร้างและเพิ่มพูนประสิทธิภาพของการร่วมเจรจาต่อรอง  เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในด้านสภาพการจ้าง สภาพการทำงาน  รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง
 
5.   ส่งเสริมให้นายจ้างและลูกจ้าง  ใช้วิธีร่วมปรึกษาหารือในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิหน้าที่และผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย  อันจะเป็นวิถีทางที่จะพัฒนาไปสู่การพึ่งพาอาศัย    กันและกันอย่างทัดเทียม และเสมอภาคตามหลักระบบประชาธิปไตยในวงการแรงงาน
 
6.   กำหนดนโยบายและลักปฏิบัติด้านการบริหารงานบุคคลที่เหมาะสม  เพื่อให้การแรงงานสัมพันธ์ภายในสถานประกอบการเอื้ออำนวยต่อประสิทธิภาพในการทำงานและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน
 
7.   ละเว้นการกระทำ หรือสนับสนุนการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิซึ่งกันและกัน และการขัดขวางการดำเนินงานอันชอบด้วยกฎหมายเกี่ยวกับเสรีภาพในการสมาคม  สิทธิในการเจรจาต่อรอง การรักษาระเบียบวินัย และธรรมเนียมปฏิบัติในสถานประกอบการ
 
8.   ส่งเสริมความรู้แก่นายจ้างและลูกจ้าง  เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่อันพึงมี พึงปฏิบัติต่อกัน  ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคมของทั้งสองฝ่าย
 
9.   ส่งเสริมและพัฒนาแรงงานสัมพันธ์แนวทางระบบแรงงานสัมพันธ์ บนพื้นฐานของขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของชาติ เพื่อสร้างระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดี   ซึ่งให้ความยุติธรรมแก่ทุกฝ่าย และสนองความต้องการทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ
 
10.  ส่งเสริมและพัฒนาการปรึกษาหารือและการร่วมมือกันในระดับชาติระหว่างหน่วยงานของรัฐบาล  องค์กรนายจ้าง และองค์กรลูกจ้าง ในเรื่องเกี่ยวกับการกำหนดการแก้ไขปรับปรุงและการประเมินผลนโยบายการพัฒนาของชาติในด้านต่าง ๆ
 
11. ส่งเสริมระบบประชาธิปไตย อันเป็นเงื่อนไขที่จะทำให้แนวปฏิบัติดังกล่าวบรรลุผล  โดยรัฐบาลควรบังคับใช้กฎหมายอย่างไม่เลือกปฏิบัติให้เกิดความเป็นกลางและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
 
12. ส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์ในระดับนโยบายของประเทศ อันเป็นเงื่อนไขที่จะทำให้แนวทางปฏิบัติดังกล่าวบรรลุผล และสามารถแก้ไขปัญหาแรงงาน   ในอนาคตรัฐบาลควรบรรจุหลักสูตรการแรงงานสัมพันธ์เข้าไว้ในแผนการศึกษาของชาติ
 
13.  รัฐบาล นายจ้าง และลูกจ้างจะยึดและปฏิบัติตามแนวปฏิบัติด้านแรงงานสัมพันธ์โดยทั่วหน้ากัน
 
 
จำนวนผู้ชม 12044 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 20 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55394 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128502 คน