SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สัญญาจ้างแรงงาน : สาระสำคัญอยู่ที่ตัวบุคคลผู้เป็นสัญญา

สัญญาจ้างแรงงาน : สาระสำคัญอยู่ที่ตัวบุคคลผู้เป็นสัญญา | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ สัญญาจ้างแรงงาน : สาระสำคัญอยู่ที่ตัวบุคคลผู้เป็นสัญญา, บทความ สัญญาจ้างแรงงาน : สาระสำคัญอยู่ที่ตัวบุคคลผู้เป็นสัญญา, ตัวอย่าง สัญญาจ้างแรงงาน : สาระสำคัญอยู่ที่ตัวบุคคลผู้เป็นสัญญา, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์จากการศึกษาแนวคิดพื้นฐานของการเกิดสัญญาจ้างแรงงาน 
 
 ทำให้เห็นและสรุปได้ว่า สัญญาจ้างแรงงานมีลักษณะเฉพาะ 
กล่าวคือ สาระสำคัญอยู่ที่ตัวบุคคลผู้เป็นสัญญา 

สัญญาจ้างแรงงาน สาระสำคัญอยู่ที่ตัวบุคคลผู้เป็นสัญญา  ในภาษาลาตินเรียกสัญญาประเภทนี้ว่า Intuitus personae ซึ่งหมายถึง สัญญาที่คู่สัญญาเข้าทำสัญญาโดยพิจารณาถึงตัวบุคลิกลักษณะของแต่ละฝ่ายประกอบด้วย สำหรับสัญญาจ้างแรงงานของไทยมีลักษณะเฉพาะดังกล่าวในกฎหมายบัญญัติให้นายจ้างต้องใช้สิทธิความเป็นนายจ้างด้วยตนเอง ถ้าจะโอนความเป็นนายจ้างไปยังบุคคลภายนอก ก็จะต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างและลูกจ้างก็ต้องทำงานด้วยตนเอง ถ้าจะให้บุคคลภายนอกทำงานแทนตนก็จะต้องได้รับความยินยอมจากนายจ้าง

 
กรณีมีการฝ่าฝืน ก็ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ (มาตรา 577) นอกจากนั้น ยังมีกฎหมาย บัญญัติว่า กรณีการจ้างแรงงานที่มีสาระสำคัญอยู่ที่ตัวบุคคลผู้เป็นนายจ้าง สัญญาจ้างแรงงาน ย่อมระงับด้วยมรณะแห่งนายจ้าง (มาตรา 584) เหตุผลที่ความตายของนายจ้างไม่ทำให้สัญญาจ้างแรงงานระงับทุกกรณีซึ่งไม่เหมือนกับความตายของลูกจ้าง ที่ทำให้สัญญาจ้างแรงงานระงับทุกกรณี ก็เพราะว่า นายจ้างอาจมีได้หลายคนในขณะเดียวกัน กรณีที่มีการมอบหมายอำนาจความเป็นนายจ้าง เมื่อนายจ้างคนหนึ่งตายก็ยังมีนายจ้างคนอื่นที่สามารถดำเนินความสัมพันธ์ตามสัญญาจ้างแรงงานกับลูกจ้างต่อไปได้ สัญญาจ้างแรงงาน จึงยังไม่ระงับในกรณีดังกล่าว
 
 
จำนวนผู้ชม 7772 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ