SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สัญญาจ้างแรงงาน : เป็นสัญญาต่างตอบแทน

สัญญาจ้างแรงงาน : เป็นสัญญาต่างตอบแทน | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ สัญญาจ้างแรงงาน : เป็นสัญญาต่างตอบแทน, บทความ สัญญาจ้างแรงงาน : เป็นสัญญาต่างตอบแทน, ตัวอย่าง สัญญาจ้างแรงงาน : เป็นสัญญาต่างตอบแทน, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์
จากการศึกษาแนวคิดพื้นฐานของการเกิดสัญญาจ้างแรงงาน

  ทำให้เห็นและสรุปได้ว่า สัญญาจ้างแรงงานมีลักษณะเฉพาะ  กล่าวคือ เป็นสัญญาต่างตอบแทน
 

สัญญาจ้างแรงงาน เป็นสัญญาต่างตอบแทน คู่สัญญาต่างมีฐานเป็นลูกหนี้ และเจ้าหนี้ซึ่งกันและกัน ในการปฏิบัติและใช้สิทธิตามสัญญาจ้างแรงงาน นายจ้างเป็นลูกหนี้ที่จะต้องจ่ายสินจ้าง หรือค่าจ้างเงินเดือน ให้แก่ลูกจ้าง ตลอดระยะเวลาที่ลูกจ้างทำงานให้ และมีหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ต่อการทำงานของลูกจ้างรวมทั้งต่อสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน ตลอดจนให้ลูกจ้างได้รับความสะดวกสบายตามสมควร หรือตามความเหมาะสมในการทำงานด้วยการจัดสวัสดิการให้แก่ลูกจ้าง ส่วนลูกจ้างก็เป็นลูกหนี้ที่จะต้องทำงานด้วยตนเอง  ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และรักษาผลประโยชน์ของนายจ้างอย่างเต็มที่ ในขณะเดียวกันลูกจ้างก็เป็นเจ้าหนี้ในการบังคับชำระสินจ้าง หรือเรียกเอาค่าจ้างเงินเดือน จากนายจ้างและเรียกค่าเสียหายกรณีที่นายจ้างปฏิบัติหน้าที่บกพร่องแล้วทำให้ลูกจ้างได้รับความเสียหาย (มาตรา 215 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์)

 
ส่วนนายจ้างก็เป็นเจ้าหนี้ในการให้ลูกจ้างทำงาน ซึ่งถ้าลูกจ้างไม่ยอมทำงานโดยปราศจากเหตุผลอันสมควรเป็นเวลานานเกินสมควร นายจ้างก็อาจใช้สิทธิเลิกจ้างได้โดยอ้างเหตุของการละทิ้งการงานไปเสีย (มาตรา 583) และ ก็ยัง อาจเรียกค่าเสียหายจากลูกจ้างได้อีกด้วยถ้าการไม่ยอมทำงานนั้นทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย (มาตรา 213 และมาตรา 215) หรือถ้าความเสียหาย นั้นเกิดแต่พฤติการณ์พิเศษ ซึ่งคู่กรณีที่เกี่ยวข้องได้คาดเห็นหรือควรจะคาดเห็นพฤติการณ์เช่นนั้น ล่วงหน้าก่อนแล้ว ก็อาจเรียกค่าเสียหายได้ ตามมาตรา 222 วรรค 2
จำนวนผู้ชม 15936 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ