SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ผลของสัญญาจ้างแรงงาน ที่เป็นโมฆียะ

ผลของสัญญาจ้างแรงงาน ที่เป็นโมฆียะ | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ผลของสัญญาจ้างแรงงาน ที่เป็นโมฆียะ, บทความ ผลของสัญญาจ้างแรงงาน ที่เป็นโมฆียะ, ตัวอย่าง ผลของสัญญาจ้างแรงงาน ที่เป็นโมฆียะ, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์ 
  ความเป็นโมฆียะของสัญญาจ้างแรงงาน อาจส่งผลประการใดประการหนึ่งใน 2 ประการ กล่าวคือ
 
  1. การเป็นโมฆะมาแต่เริ่มแรก
 
เมื่อมีการกล่าวอ้างความบกพร่องของการแสดงเจตนา ที่ทำให้สัญญาจ้างแรงงานเป็นโมฆียะ หรือบอกล้างโมฆียกรรม ก็จะทำให้สัญญานั้นเป็นโมฆะมาแต่เริ่มแรกที่เข้าทำสัญญา เช่นเดียวกับนิติกรรมสัญญาลักษณะอื่นๆ ที่มีผลให้คู่สัญญากลับคืนสู่สถานะเดิม ถ้าเป็นการพ้นวิสัยที่จะให้กลับคืนสู่ฐานะเดิมได้ ก็ให้ได้รับค่าเสียหายชดใช้แทน (มาตรา 176 วรรค 14 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์) และเมื่อมีการบอกล้างโมฆียกรรมแล้ว คู่สัญญาต้องรีบใช้สิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการกลับคืนสู่ฐานะเดิมภายใน 1 ปี เนื่องจากกฎหมายห้ามมิให้ใช้สิทธิเรียกร้องดังกล่าว เมื่อพ้น 1 ปี นับแต่วันบอกล้างโมฆียกรรม (มาตรา 176 วรรค 3)
 
  1. การสมบูรณ์มาแต่เริ่มแรก
สัญญาจ้างแรงงานที่เป็นโมฆียะนั้น อาจมีผลสมบูรณ์ย้อนหลังไปตั้งแต่เริ่มแรกเข้าทำสัญญา โดยไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของบุคคลภายนอก เมื่อผู้มีสิทธิบอกล้างโมฆียกรรมหรือคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งแห่งโมฆียกรรม ได้ให้สัตยาบันด้วยการแสดงเจตนาต่อผู้ที่ทำให้เกิดโมฆียกรรม (มาตรา 177) หรือเมื่อไม่มีการบอกล้างโมฆียกรรม ภายใน 1 ปี นับแต่เวลาที่อาจให้สัตยาบัน หรือ 10 ปี นับแต่ทำนิติกรรม หรือสัญญาอันเป็นโมฆียะแล้ว ก็ทำให้หมดสิทธิบอกล้างโมฆียกรรมนั้น (มาตรา 181)
 
 
 
เนื้อหา  : รศ.ดร.วิจิตรา  วิเชียรชม
จำนวนผู้ชม 8894 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ