ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ผลของสัญญาจ้างแรงงาน ที่เป็นโมฆียะ

ผลของสัญญาจ้างแรงงาน ที่เป็นโมฆียะ | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ผลของสัญญาจ้างแรงงาน ที่เป็นโมฆียะ, บทความ ผลของสัญญาจ้างแรงงาน ที่เป็นโมฆียะ, ตัวอย่าง ผลของสัญญาจ้างแรงงาน ที่เป็นโมฆียะ, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์ 
  ความเป็นโมฆียะของสัญญาจ้างแรงงาน อาจส่งผลประการใดประการหนึ่งใน 2 ประการ กล่าวคือ
 
  1. การเป็นโมฆะมาแต่เริ่มแรก
 
เมื่อมีการกล่าวอ้างความบกพร่องของการแสดงเจตนา ที่ทำให้สัญญาจ้างแรงงานเป็นโมฆียะ หรือบอกล้างโมฆียกรรม ก็จะทำให้สัญญานั้นเป็นโมฆะมาแต่เริ่มแรกที่เข้าทำสัญญา เช่นเดียวกับนิติกรรมสัญญาลักษณะอื่นๆ ที่มีผลให้คู่สัญญากลับคืนสู่สถานะเดิม ถ้าเป็นการพ้นวิสัยที่จะให้กลับคืนสู่ฐานะเดิมได้ ก็ให้ได้รับค่าเสียหายชดใช้แทน (มาตรา 176 วรรค 14 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์) และเมื่อมีการบอกล้างโมฆียกรรมแล้ว คู่สัญญาต้องรีบใช้สิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการกลับคืนสู่ฐานะเดิมภายใน 1 ปี เนื่องจากกฎหมายห้ามมิให้ใช้สิทธิเรียกร้องดังกล่าว เมื่อพ้น 1 ปี นับแต่วันบอกล้างโมฆียกรรม (มาตรา 176 วรรค 3)
 
  1. การสมบูรณ์มาแต่เริ่มแรก
สัญญาจ้างแรงงานที่เป็นโมฆียะนั้น อาจมีผลสมบูรณ์ย้อนหลังไปตั้งแต่เริ่มแรกเข้าทำสัญญา โดยไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของบุคคลภายนอก เมื่อผู้มีสิทธิบอกล้างโมฆียกรรมหรือคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งแห่งโมฆียกรรม ได้ให้สัตยาบันด้วยการแสดงเจตนาต่อผู้ที่ทำให้เกิดโมฆียกรรม (มาตรา 177) หรือเมื่อไม่มีการบอกล้างโมฆียกรรม ภายใน 1 ปี นับแต่เวลาที่อาจให้สัตยาบัน หรือ 10 ปี นับแต่ทำนิติกรรม หรือสัญญาอันเป็นโมฆียะแล้ว ก็ทำให้หมดสิทธิบอกล้างโมฆียกรรมนั้น (มาตรา 181)
 
 
 
เนื้อหา  : รศ.ดร.วิจิตรา  วิเชียรชม
จำนวนผู้ชม 8444 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 21 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55398 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128503 คน