SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


คำนิยาม คำว่า นายจ้าง และ ลูกจ้าง

คำนิยาม คำว่า นายจ้าง และ ลูกจ้าง | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ คำนิยาม คำว่า นายจ้าง และ ลูกจ้าง, บทความ คำนิยาม คำว่า นายจ้าง และ ลูกจ้าง, ตัวอย่าง คำนิยาม คำว่า นายจ้าง และ ลูกจ้าง, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์คำว่า “นายจ้าง” นั้น หมายความว่า ผู้ซึ่งตกลงรับลูกจ้างเข้าทำงานโดยจ่ายค่าจ้างให้  และหมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายจ้างให้ทำการแทน ในกรณีที่นายจ้างเป็นนิติบุคคล หมายความว่า ผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลนั้น และหมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล  ให้ทำการแทน
 
คำว่า “ลูกจ้าง” หมายความว่า  ผู้ซึ่งตกลงทำวานให้แก่นายจ้างเพื่อรับค่าจ้าง
 
คำนิยาม “นายจ้าง” กับ “ลูกจ้าง” มีลักษณะคล้ายกับกฎหมายคุ้มครองแรงงาน แต่คำนิยามนายจ้างตามกฎหมายนี้ไม่รวมถึงผู้ประกอบกิจการที่ได้ว่าจ้างด้วยวิธีเหมาค่าแรงด้วย
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 5586/2539 แม้จะเป็นลูกจ้างทดลองงานก็มีฐานะเป็นลูกจ้างที่ได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 มีสิทธิที่จะยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ กล่าวหาว่านายจ้างกระทำการอันไม่เป็นธรรมตาม มาตรา 123 คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ก็มีอำนาจที่จะวินิจฉัยคำร้องดังกล่าวได้
 
 
อ้างอิง : ศาตราจารย์เกษมสันต์ วิลาวรรณ, คำอธิบายกฎหมายแรงงาน
จำนวนผู้ชม 6722 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ