SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กฏหมายแรงงานสัมพันธ์ : ขอบเขตการบังคับใช้

กฏหมายแรงงานสัมพันธ์ : ขอบเขตการบังคับใช้ | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ กฏหมายแรงงานสัมพันธ์ : ขอบเขตการบังคับใช้, บทความ กฏหมายแรงงานสัมพันธ์ : ขอบเขตการบังคับใช้, ตัวอย่าง กฏหมายแรงงานสัมพันธ์ : ขอบเขตการบังคับใช้, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ใช้บังคับแก่นายจ้างและลูกจ้างในทุกประเภทกิจการ ยกเว้น  ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น รวมทั้งราชการของกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาด้วย  และไม่ใช้บังคับแก่ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
 
นอกจากนั้น ยังมีพระราชกฤษฎีกากำหนดกิจการที่พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ไม่ใช้บังคับ พ.ศ.2523 กำหนดให้ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นกิจการที่พระราชบัญญัตินี้ไม่บังคับด้วย  ยังมีกฎหมายอีกหลายฉบับ ซึ่งจัดตั้งองค์การหรือสถานบันที่ตราออกมาภายหลังพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 ได้กำหนดไว้ในกฎหมายดังกล่าวยกเว้นไม่ให้องค์การหรือสถาบันเหล่านั้นอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ด้วย เช่น พระราชบัญญัติการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 ได้บัญญัติให้กิจการของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ไม่ตกอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ เป็นต้น
 
 
คำอธิบายกฎหมายแรงงาน
โดย ศาสตราจารย์เกษมสันต์ วิลาวรรณ
จำนวนผู้ชม 8337 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ