SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


การบริหารกฎหมาย : อำนาจของพนักงานตรวจแรงงาน

การบริหารกฎหมาย : อำนาจของพนักงานตรวจแรงงาน | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ การบริหารกฎหมาย : อำนาจของพนักงานตรวจแรงงาน, บทความ การบริหารกฎหมาย : อำนาจของพนักงานตรวจแรงงาน, ตัวอย่าง การบริหารกฎหมาย : อำนาจของพนักงานตรวจแรงงาน, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์พนักงานตรวจแรงงาน ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานที่มีอำนาจตรวจตราดูแลและสั่งการเพื่อให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายนี้  โดยมีอำนาจตามมาตรา 139 คือ
 
  1. เข้าไปในสถานประกอบกิจการหรือสำนักงานของนายจ้าง และสถานที่ทำงานของลูกจ้าง เพื่อตรวจสภาพการทำงานของลูกจ้างและสภาพการจ้าง และกระทำการอย่างอื่นในอันที่จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายฉบับนี้
  2. มีหนังสือสอบถามหรือเรียกนายจ้าง ลูกจ้าง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริง หรือให้ส่งสิ่งของหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณา และ
  3. มีคำสั่งเป็นหนังสือให้นายจ้างและลูกจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้
 
คำสั่งของพนักงานตรวจแรงงานที่สั่งให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายตามมาตรา 139(3) นี้ไม่มีบทบัญญัติให้ผู้ที่ไม่พอใจคำสั่งนำคดีไปสู่ศาลได้ดังเช่นมาตรา 125  จึงอาจเป็นคำสั่งทางปกครอง ซึ่งผู้ไม่พอใจคำสั่งย่อมอุทธรณ์ได้ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
 
มาตรา 141 บัญญัติว่า “ในกรณีที่นายจ้างหรือลูกจ้างได้ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงานตามมาตรา 139 (3) ภายในระยะเวลาที่กำหนด การดำเนินคดีอาญาต่อนายจ้างหรือลูกจ้างให้เป็นอันระงับไป” จะเห็นได้ว่า การที่นายจ้างไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 จะเป็นความผิดตามมาตรานั้นๆ ทันที ซึ่งพนักงานตรวจแรงงานหรือลูกจ้าง ซึ่งเป็นผู้เสียหายตามกฎหมายก็สามารถดำเนินคดีแก่นายจ้างได้โดยไม่ต้องมีคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงานแต่อย่างใด แต่ถ้าพนักงานตรวจแรงานมีคำสั่งตาม มาตรา 139(3) แล้ว และนายจ้างปฏิบัติตามก็มีผลทำให้ความผิดอาญานั้นเป็นอันระงับไป ก็นับว่าเป็นบทบัญญัติที่ค่อนข้างแปลกอยู่พอสมควร  ในทางตรงกันข้ามถ้านายจ้างไม่ปฏิบัติตามคำสั่งก็จะมีความผิดพิเศษมาตรา 146
 
 
คำอธิบายกฎหมายแรงงาน
โดย ศาสตราจารย์เกษมสันต์ วิลาวรรณ
จำนวนผู้ชม 4711 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ