SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง

กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง, บทความ กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง, ตัวอย่าง กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 126 กำหนดให้มีกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างในกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในกรณีที่ลูกจ้างออกจากงาน ตาย หรือในกรณีอื่นๆ ที่คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างได้กำหนดให้ช่วยเหลือหรือให้การสงเคราะห์
 
กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างประกอบด้วยเงินสมทบที่ได้มาจากนายจ้างและลูกจ้าง เงินค่าปรับที่ได้รับจากการลงโทษผู้กระทำผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเงินทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ เงินดอกผลของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างและเงินอื่นๆ ตามที่ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 127
 
สำหรับการบริหารกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างนั้นจะมีคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างทำหน้าที่ดูแลบริหารกิจการเพื่อประโยชน์ของการดำเนินการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง
 
มาตรา 130 กำหนดให้ลูกจ้างสำหรับกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 10 คนขึ้นไปต้องเป็นสมาชิกกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ซึ่งจะถูกบังคับให้หักค่าจ้างส่งเข้าสู่กองทุนนี้ อย่างไรก็ตามมาตรานี้ยังได้กำหนดด้วยว่า ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่กิจการที่นายจ้างจัดให้ มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนเงินสำรองเลี้ยงชีพหรือจัดให้มีการสงเคราะห์แก่ลูกจ้างในกรณีที่นายจ้างออกจากงานหรือตาย ดังนั้น ลูกจ้างที่อยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่แล้วหรือลูกจ้างที่นายจ้างได้จัดให้มีการสงเคราะห์แก่ลูกจ้างในกรณีที่ออกจากงานหรือตายตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎกระทรวงจะออก มาก็ไม่ต้องเป็นสมาชิกของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างแต่อย่างใด
 
มาตรา 131  กำหนดว่านับแต่วันที่ลูกจ้างเป็นสมาชิกกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ทุกครั้งที่มีการจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้าง ให้ลูกจ้างจ่ายเงินสมทบโดยให้นายจ้างหักจากค่าจ้างและนายจ้างจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ทั้งนี้ ตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวงแต่ต้องไม่เกินร้อยละ 5 ของค่าจ้าง จึงทำให้เห็นว่าลูกจ้างอาจจะต้องถูกหักค่าจ้างถึงร้อยละ 5 เพื่อส่งเข้าเป็นเงินสะสมในกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างต่อไป แต่เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจถดถอย กฎกระทรวงตามมาตรา 131 จึงยังไม่ออกมาใช้บังคับ
 
อนึ่ง การจัดเก็บเงินสะสมและเงินสมทบเพื่อเป็นทุนสงเคราะห์ลูกจ้างจะเริ่มดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อมีการตราพระราชกฤษฎีกามาใช้บังคับ (มาตรา 163)
 
 
คำอธิบายกฎหมายแรงงาน
โดย ศาสตราจารย์เกษมสันต์ วิลาวรรณ
จำนวนผู้ชม 3212 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ