SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


การวิเคราะห์ความต้องการในการฝึกอบรม

การวิเคราะห์ความต้องการในการฝึกอบรม | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ การวิเคราะห์ความต้องการในการฝึกอบรม, บทความ การวิเคราะห์ความต้องการในการฝึกอบรม, ตัวอย่าง การวิเคราะห์ความต้องการในการฝึกอบรม, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์การวิเคราะห์ความต้องการในการฝึกอบรม
 
 
การวิเคราะห์ความต้องการในการฝึกอบรม  เป็นการศึกษาว่าองค์การจำเป็นต้องมีการจัดโครงการฝึกอบรมหรือไม่ และถ้าจำเป็นต้องจัด โครงการฝึกอบรมนั้นควรจะจัดเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงความรู้ ทักษะ หรือความสามารถอะไร กระบวนการการวิเคราะห์ความต้องการ ประกอบด้วยขั้นตอนสำคัญ 3 ประการคือ
  1. การวิเคราะห์องค์การ
  2. การวิเคราะห์ภารกิจและคุณสมบัติ
  3. การวิเคราะห์บุคคล
 
สามารถอธิบายได้ดังนี้
 
การวิเคราะห์องค์การ ประกอบด้วย  การวิเคราะห์เป้าหมายขององค์การทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์การ บรรยากาศการทำงานภายในองค์การ และปัจจัยภายนอกทีมีผลกระทบต่อองค์การ
 
การวิเคราะห์ภารกิจและคุณสมบัติ เริ่มต้นด้วย การวิเคราะห์คำบรรยายลักษณะงาน การจัดทำคำบรรยายภารกิจ การจัดหมวดหมู่ภารกิจ  การกำหนดความสำคัญ  ความยาก และความถี่ของการปฏิบัติภารกิจ  การกำหนดคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน และกำหนดความสำคัญของคุณสมบัติแต่ละประการ  และการเชื่อมโยงคุณสมบัติเข้ากับภารกิจ
 
การวิเคราะห์บุคคล  ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินว่าผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนมีความรู้ ทักษะ ความสามารถ และผลการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับใด และเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น ข้อมูลทั้งหมดซึ่งได้จากการวิเคราะห์ความต้องการ จะเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมต่อไป
 
 
 
การฝึกอบรมบุคลากรในองค์การ
โดย : รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชัย  สมิทธิไกร
จำนวนผู้ชม 12913 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ