ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


วิธีการกำหนดระดับตำแหน่ง

วิธีการกำหนดระดับตำแหน่ง | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ วิธีการกำหนดระดับตำแหน่ง, บทความ วิธีการกำหนดระดับตำแหน่ง, ตัวอย่าง วิธีการกำหนดระดับตำแหน่ง, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์วิธีการกำหนดระดับตำแหน่ง
 
                วิธีการที่ใช้ในการกำหนดระดับตำแหน่ง คือวิธีการประเมินค่างานนั่นเองซึ่งมีอยู่หลายวิธี แต่ในที่นี้จะหยิบยกวิธีพื้นฐานที่ใช้กันอยู่ทั่วไปมาอธิบายมี 4 วิธีได้แก่
 
                1. วิธีการจัดลำดับงาน (Job Ranking Method)
 
                                เป็นวิธีการประเมินความสำคัญของตำแหน่งในลักษณะของการมองภาพรวมของงานทั้งหมด โดยการเอาตำแหน่งต่างๆมาจัดลำดับความสำคัญ โดยพิจารณาลักษณะงานของตำแหน่งโดยรวม และเปรียบเทียบกันว่าตำแหน่งไหนสำคัญกว่าตำแหน่งโดยไม่มีการแยกให้เห็นองค์ประกอบต่างๆของแต่ละลักษณะงาน
 
                2. วิธีการจำแนกงาน (Job Classification Method)
 
                                เป็นวิธีที่คล้ายกับวิธีการจัดลำดับงานคือการพิจารณาความสำคัญของตำแหน่งในลักษณะรวมๆไม่มีการวิเคราะห์แยกแยะองค์ประกอบโดยจะมีการวิเคราะห์และจำแนกงานในหน่วยงานออกเป็นระดับต่างๆ ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณภาพความยากง่ายของงาน และแต่ละระดับจะมีคำนิยามซึ่งอธิบายลักษณะของงานไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานหรือแกนกลางในการที่จะนำตำแหน่งอื่นที่ต้องการประเมินมาเปรียบเทียบว่าควรจัดอยู่ในระดับใด แล้วจึงกำหนดค่าตอบแทนตามระดับของงาน
 
                3. วิธีการให้คะแนนองค์ประกอบ (Point-Rating Method)
 
                                เป็นวิธีการกำหนดระดับตำแหน่ง โดยการพิจารณาวิเคราะห์แยกองค์ประกอบของตำแหน่ง หรือสาระสำคัญของตำแหน่งที่แสดงค่าของงาน เช่น การปกครองบังคับบัญชา สภาพแวดล้อมในการทำงาน การตัดสินใจ ระดับความรู้และประสบการณ์ และขอบเขตของงานในหน้าที่ เป็นต้น แล้วตีค่าองค์ประกอบเหล่านี่ออกมาเป็นคะแนนเพื่อการพิจารณาเปรียบเทียบตำแหน่งที่ได้คะแนนรวมของทุกองค์ประกอบสูงก็ถือว่ามีความสำคัญและต้องถูกกำหนดระดับตำแหน่งให้สูงกว่าตำแหน่งอื่น
 
                4. วิธีการเปรียบเทียบองค์ประกอบ (Factor Comparison Method)
 
                                เป็นวิธีการกำหนดระดับตำแหน่งโดยการนำองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานมาเปรียบเทียบกัน เป็นรายตำแหน่งโดยองค์ประกอบร่วมที่ใช้พิจารณาประกอบด้วย
                                4.1. การใช้สติปัญญา
                                4.2. ทักษะหรือความชำนาญ
                                4.3. ความรับผิดชอบ
                                4.4. สภาพการทำงาน
                การกำหนดระดับตำแหน่งงานจะต้องเริ่มต้นจากการวิเคราะห์งาน และเขียนคำบรรยายลักษณะงาน แล้วจึงประเมินค่างานด้วยวิธีการต่างๆดังที่กล่าวมาแล้ว โดยอาจจะเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่งหรือใช้หลายวิธีร่วมกันก็ได้ ซึ่งการจะเลือกใช้วิธีใดนั้นต้องคำนึงถึงลักษณะงานที่จะถูกประเมินและต้องอาศัยความรู้และความชำนาญในเรื่องเหล่านี้เป็นอย่างดี จึงจะทำให้การกำหนดระดับตำแหน่งในองค์การเหมาะสม มีความสอดคล้องกับค่าของงานอย่างแท้จริง
 
 
ที่มาจาก :  การวิเคราะห์งาน โดย สุภาพร พิศาลบุตร
 
จำนวนผู้ชม 21979 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 18 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55393 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128502 คน