SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


องค์ประกอบของผู้เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์งาน

องค์ประกอบของผู้เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์งาน | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ องค์ประกอบของผู้เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์งาน, บทความ องค์ประกอบของผู้เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์งาน, ตัวอย่าง องค์ประกอบของผู้เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์งาน, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์องค์ประกอบของผู้เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์งาน
 
1. การวิเคราะห์งานกับการบริหาร
                การวิเคราะห์งานนับว่าเป็นงานลำดับแรกที่จะต้องจัดทำเพื่อการปฏิบัติภารกิจในทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งานจะประสบความสำเร็จได้นั้นจะต้องได้รับการสนับสนุนและความเข้าใจอันดีจากฝ่ายการจัดการในทุกระดับโดยเริ่มจากสูงสุดลงมา ถ้าฝ่ายบริหารระดับสูง เช่น ผู้อำนวยการหรือประธานของบริษัทไม่เข้าใจว่าหน่วยงานเพื่อการวิเคราะห์งานมีไว้ทำอะไร เขาจะไม่ให้การสนับสนุนด้วย เมื่อเกิดการขัดแย้งอย่างหนึ่งอย่างใดขึ้นมาไม่ว่าผลงานการวิเคราะห์งานจะดีเพียงใด ความล้มเหลวจะต้องตามมาจึงควรจำไว้ว่าในหน่วยงานองค์การใดก็ตามผู้ที่อยู่ระดับต่ำกว่ามักจะคล้อยตามผู้ที่อยู่ระดับสูงกว่าเสมอ
                กลุ่มบุคคลที่ควรได้รับการชี้แจงถึงจุดประสงค์และวิธีการของการวิเคราะห์งานก็คือกลุ่มผู้บริหารระดับผู้ชำนาญการ ผู้จัดการ หัวหน้าแผนกหรือผู้ช่วย การเปิดอบรมระยะสั้นสำหรับผู้บริหารระดับสูงเป็นงานที่ควรทำก่อนจะลงมือทำงานการวิเคราะห์งาน การเปิดอบรมระยะสั้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์งานจะทำได้ดีก็ต่อเมื่อผู้ที่จะให้การอบรมมีความชำนาญพอและได้รับ ความร่วมมือจากหน่วยงานที่มีการจัดทำการวิเคราะห์งาน และต้องเป็นผู้รู้เนื้อหาและสามารถที่จะถ่ายทอดได้
 
2. การวิเคราะห์งานกับผู้ปฏิบัติงาน
                นักวิเคราะห์พึงปฏิบัติต่อผู้ปฏิบัติงานดังนี้
                2.1. นักวิเคราะห์งานต้องเปิดเผยในการชี้แจงจุดมุ่งหมายในการวิเคราะห์งาน
2.2. ตัวแทนของผู้ปฏิบัติงานควรจะได้รับรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่และทำไปเพื่ออะไร การตั้งคำถามที่ถูกต้องแก่ผู้ปฏิบัติงานเป็นการเชิญชวนพวกเขาให้มีโอกาสอธิบาย และให้คำเสนอแนะได้
                2.3. แสดงให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นว่าเขาเป็นคนสำคัญในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับงาน จึงควรให้ความชอบทั้งหมดแก่เขาในหลายๆ สถานการณ์ หัวหน้างาน ผู้ปฏิบัติงานหรือ คณะผู้เชี่ยวชาญ ได้สร้างสรรค์แนวความคิดที่ดีช่วยให้การวิเคราะห์งานได้ผลตามความมุ่งหมายที่กำหนดไว้
 
3. นักวิเคราะห์งาน
                นักวิเคราะห์งาน คือ ผู้กระทำการวิเคราะห์ จะทำหน้าที่รวบรวม วิเคราะห์ปรับปรุง ตัวเลข และข้อมูลในเรื่องการทำงาน ลักษณะงาน ตลอดจนหน้าที่งานนั้นๆ เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการว่าจ้าง เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอย่างยุติธรรมต่อไป นักวิเคราะห์งานจะเป็นผู้เขียนบรรยายลักษณะงาน และกำหนดลักษณะเฉพาะของงาน ทักษะความรู้ การศึกษา และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการทำงาน
                3.1. ระดับนักวิเคราะห์งานอาจแบ่งได้ 4 ระดับ แต่ละระดับจะต่างกันในเรื่องชนิดของงานที่กระทำ ดังนี้
                                3.1.1. ระดับที่นักวิเคราะห์งานกำลังได้รับการฝึกอบรมเพื่อจะเป็นผู้วิเคราะห์งานจริงๆ
                                3.1.2. ผู้วิเคราะห์งาน คือ ผู้ทำงานประจำวันและวิเคราะห์งานง่ายๆตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายมา
                                3.1.3. ผู้วิเคราะห์งาน คือ ผู้กระทำการวิเคราะห์ในเรื่องค่าจ้าง เงินเดือนของพนักงาน
3.1.4. ผู้วิเคราะห์งาน คือ ผู้กระทำหน้าที่ในการบริหารค่าจ้าง เงินเดือน วิเคราะห์งานในระดับบริหารและแก้ไขปรับปรุงโครงการวิเคราะห์งาน
                ฉะนั้นจะเห็นได้ว่านักวิเคราะห์งานจะทำหน้าที่ตั้งแต่ในระดับต่ำสุด คือ ช่วยนักบริหาร ค่าจ้าง เงินเดือน จนถึงหน้าที่ในระดับสูง คือ วางนโยบายในการวิเคราะห์งานร่วมกับผู้บริหาร ระดับสูง
 
 
                3.2. คุณสมบัติสำหรับนักวิเคราะห์งาน ควรเป็นดังนี้
3.2.1. ผู้วิเคราะห์งานควรมีความรู้ในเรื่องการปฏิบัติงานของธุรกิจและอุตสาหกรรม ที่ตนกำลังจะทำการวิเคราะห์งาน
3.2.2. มีบุคลิกภาพดีและมีความสามารถในการที่จะได้รับความร่วมมือจากบรรดาพนักงานในการสัมภาษณ์
3.3.3. มีความสามารถเชิงวิเคราะห์ ที่จะมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างงานและหน้าที่ต่างๆ ตลอดจนจดบันทึกและรายงานข้อมูลในการทำงานอย่างถูกต้อง
3.3.4. สามารถจะทำการติดต่อกับพนักงาน ซึ่งมีความรู้ในระดับแตกต่างกันรวมทั้งความสามารถในการพูดและเขียน
3.3.5. มีความรู้ในการวิจัยเกี่ยวกับอาชีพต่างๆ
               
 
 
 
ที่มาจาก : การวิเคราะห์งาน โดย สุภาพร พิศาลบุตร
 
จำนวนผู้ชม 9212 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ