SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ศัพท์เฉพาะในการวิเคราะห์งาน

ศัพท์เฉพาะในการวิเคราะห์งาน | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ศัพท์เฉพาะในการวิเคราะห์งาน, บทความ ศัพท์เฉพาะในการวิเคราะห์งาน, ตัวอย่าง ศัพท์เฉพาะในการวิเคราะห์งาน, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์ศัพท์เฉพาะในการวิเคราะห์งาน
 
ก่อนที่จะศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์งาน ควรจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับศัพท์เฉพาะบางคำ (Terminology) ซึ่งเกี่ยวกับงานเสียก่อนดังต่อไปนี้
 
1. กิจกรรมย่อย (Element)
คือ ส่วนที่เล็กที่สุดของงานที่บุคคลต้องปฏิบัติ ซึ่งเป็นรายละเอียดของวิธีการ ขั้นตอน และเทคนิคในการปฏิบัติจัดทำ เพื่อก่อให้เกิดภารกิจและหน้าที่ต่อไป เช่น จัดเรียงเอกสารเข้าแฟ้ม
 
2. ภารกิจ (Task)
คือ กิจกรรมต่างๆที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องเริ่มทำตั้งแต่ต้นจนจบ โดยใช้ความรู้ความสามารถและความชำนาญของตนอย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดผลงานขึ้นมา เช่น จัดแฟ้ม พิมพ์จดหมาย ทำใบเบิกวัสดุ เป็นต้น
 
3. หน้าที่ (Duty)
คือ จำนวนภารกิจหลายๆอย่างที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันตามลำดับที่บุคคลในตำแหน่งต่างๆ จะต้องปฏิบัติอย่างเต็มที่ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแต่ละตำแหน่ง เช่น เก็บและค้นหาเอกสาร ดูแลเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ เป็นต้น
 
                4. ตำแหน่ง (Position)
                ประกอบด้วยภารกิจและกิจกรรมย่อยต่างๆ ซึ่งแตกต่างกันไปตามลักษณะงานที่มอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดไปปฏิบัติ เช่น ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบุคคล
 
                5. งาน (Job)
                คือ กลุ่มของหน้าความรับผิดชอบเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และอยู่ในระดับเดียวกัน ที่มีปริมาณมากและอาจจัดแบ่งเป็นตำแหน่งต่างๆ เพื่อมอบหมายให้บุคคลหลายคนปฏิบัติ
 
                6. กลุ่มงาน (Job Family)
                ประกอบด้วยงานหลายงานที่รวมอยู่ในกลุ่มเดียวกันโดยที่งานนั้นต้องการผู้ปฏิบัติงานที่มีคุณสมบัติเหมือนกันหรือมีคุณสมบัติสนับสนุนซึ่งกันและกัน เช่น กลุ่มนักฟุตบอล กลุ่มนักบาสเกตบอล เป็นต้น
 
                7. อาชีพ (Occupation)
                ประกอบด้วยกลุ่มงาน (Group of  Jobs) ซึ่งมีประเภทงานคล้ายกันที่มีอยู่ในองค์การหรือหน่วยงาน และมีสายอาชีพนี้เป็นสากล เช่น อาชีพพนักงานบัญชี อาชีพแพทย์ อาชีพรับราชการ เป็นต้น
 
                8. สายอาชีพ (Occupation Line)
                สายอาชีพเป็นชนิดของงานที่ปรากฏอยู่ในธุรกิจต่างๆ ดังตัวอย่างในสหรัฐอเมริกาได้มีหน่วยงานหนึ่ง คือ The United States Employment Service ทำการสำรวจและให้คำจำกัดความอาชีพต่างๆ ในสหรัฐอเมริกาไว้ และรวบรวมเป็น Dictionary of  Occupation Titles และได้จัดทำคำอธิบายความหมายของงานในสายอาชีพในอุตสาหกรรมต่างๆ ไว้ด้วย สำหรับราชการไทย ก.พ. ได้จัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและสายอาชีพในราชการไว้ (เพ็ญศรี รายวานนท์ 2537:59)
 
                9. อาชีพถาวร (Career)
                คือ ตำแหน่งงานหรืออาชีพที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ทำมาตลอดชีวิตการทำงานของเขา
 
 
ที่มาจาก : การวิเคราะห์งาน โดย สุภาพร พิศาลบุตร
จำนวนผู้ชม 8486 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ