SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


หลักการเขียนคำบรรยายลักษณะงาน

หลักการเขียนคำบรรยายลักษณะงาน | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ หลักการเขียนคำบรรยายลักษณะงาน, บทความ หลักการเขียนคำบรรยายลักษณะงาน, ตัวอย่าง หลักการเขียนคำบรรยายลักษณะงาน, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์หลักการเขียนคำบรรยายลักษณะงาน
 
โดยที่คำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)  มิได้มีมาตรฐานและรูปแบบที่แน่นอนมาก่อน จึงทำให้มีลักษณะแตกต่างกันออกไปในองค์การต่างๆ อย่างไรก็ตาม ถ้าพิจารณาถึงแบบของคำบรรยายลักษณะงานที่ดีแล้ว เนื้อหาและวิธีการเขียนจึงประกอบด้วยสาระสำคัญ 3 ส่วน คือ
 
  1. ข้อความที่เกี่ยวข้องกับชื่อของงาน (Job identification)  หมายถึง ส่วนที่เกี่ยวข้องกับชื่อของงาน และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการระบุกับการระบุลักษณะ ซึ่งจะช่วยให้เห็นถึงความแตกต่างที่ต่างจากงานอื่นๆ ในองค์การ โดยมากแล้วส่วนนี้มักจะมีการะบุคำที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งเอาไว้ด้วย เช่น คำว่า “อาวุโส” “ชั้นต้น” “ฝึกหัดงาน” “หัวหน้างาน” “ผู้ดำเนินการ” หรือ “เสมียน” เหล่านี้ล้วนแต่จะช่วยให้เห็นถึงหน้าที่และระดับความชำนาญของงาน
  2. สรุปงาน (Job summary)  หมายถึงการสรุปเกี่ยวกับงานด้วยข้อความที่ย่นย่อ แต่ะมีข้อความที่พอเพียงในการที่จะให้ทราบ และชี้ให้เห็นความแตกต่างของหน้าที่ (Duties) ที่ต้องทำของงานนั้นๆ ที่ต่างจากหน้าที่ของงานอื่นๆ
  3. หน้าที่งาน (Job Duties) หมายถึง ส่วนของหน้าที่งานสำคัญและความรับผิดชอบเกี่ยวกับงาน ซึ่งจะมีการระบุชื่อหรือเขียนด้วยข้อความสั้นๆ ที่ใช้ให้เห็นว่า
ก.      คนทำงานอะไร
ข.      เขาทำงานนั้นอย่างไร
ค.      เขาทำงานนั้นๆทำไม
 
นอกจากนี้คำบรรยายเกี่ยวกับหน้าที่งานนี้ยังควรจะระบุหรือใช้ให้เห็นถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องจะต้องใช้ ตลอดจนวัสดุที่ใช้และระเบียบที่จะต้องปฏิบัติตาม รวมทั้งขนาดของการบังคับบัญชาที่จะต้องได้รับจากหัวหน้างาน
 
นอกจากรายละเอียดข้างต้นดังกล่าวยังอาจมีการระบุเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของงานชิ้นนั้นๆ กับงานอี่นๆ ในแง่ที่ว่าจะมีโอกาสได้รับการโยกย้ายและเลื่อนชั้นอย่างไร
 
 
การออกแบบงานและการวิเคราะห์งาน
โดย : รองศาสตราจารย์ ธงชัย สันติวงษ์
จำนวนผู้ชม 33836 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ