SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


เทคนิคในการพยากรณ์เกี่ยวกับการวางแผนกำลังคน

เทคนิคในการพยากรณ์เกี่ยวกับการวางแผนกำลังคน | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ เทคนิคในการพยากรณ์เกี่ยวกับการวางแผนกำลังคน, บทความ เทคนิคในการพยากรณ์เกี่ยวกับการวางแผนกำลังคน, ตัวอย่าง เทคนิคในการพยากรณ์เกี่ยวกับการวางแผนกำลังคน, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์


    
เทคนิคในการพยากรณ์เกี่ยวกับการวางแผนกำลังคน
 
 
ในการพยากรณ์เกี่ยวกับการวางแผนกำลังคนนั้น เทคนิควิธีการที่สำคัญมักจะมีอยู่ 3 วิธีด้วยกัน นั่นคือ การพยากรณ์เกี่ยวกับแผนกำลังที่กระทำโดยสำนักงานใหญ่ หรือจุดรวมระดับสูงของฝ่ายบริหารที่จะพยากรณ์ความต้องการรวมของพนักงานทั้งหมด หรือนั่นก็คือ วิธีการวางแผนจากส่วนกลางในระดับให้สำหรับหน่วยงานต่างๆที่อยู่ด้านล่าง หรือ “Top-down approach”   
 
ในทางกลับกัน คือ วิธีการพยากรณ์ความต้องการต่างๆ จากแต่ละหน่วยงานในระดับทั่วไปเพื่อรวบรวมเข้ามายังจุดศูนย์กลาง หรือการวางแผนจากล่างขึ้นบน “Bottom-Up approach”  หรืออาจจะใช้ทั้งสองวิธีผสมกัน การใช้เทคนิคเพื่อการพยากรณ์ต่างๆ ในแต่ละหน่วยงานย่อมแตกต่างกันไปแต่จะกระทำได้ละเอียดสมบูรณ์และมีคุณภาพดีเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่ได้เคยมีการพยากรณ์เกี่ยวกับการวางแผนกำลังคนมาแล้วว่ามีมากน้อยเท่าใด โดยปกติเทคนิควิธีการที่ใช้มักจะเริ่มต้นจัดทำขึ้นโดยง่ายๆ ในระยะแรก และใช้อย่างไม่เป็นทางการก่อน แล้วค่อยๆ วิวัฒนาการขึ้นมาจนเป็นวิธีการที่มีคุณภาพสูงขึ้น
 
สำหรับเทคนิคเกี่ยวกับการพยากรณ์เพื่อการวางแผนกำลังคนนั้นมี 4 วิธีด้วยกัน ซึ่ง 3 วิธีแรกเป็นเทคนิคการพยากรณ์จากส่วนกลางที่ทำให้หน่วยงานต่างๆ ข้างล่าง นั้นคือ วิธีที่ 1 ให้ผู้ชำนาญการเป็นผู้ประมาณการ วิธีที่ 2 คือ การทำการพยากรณ์แนวโน้ม (trend projection)  วิธีที่ 3  คือสร้างรูปแบบ(Modeling) และวิธีสุดท้าย คือการวางแผนจากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งจะเป็นการใช้เทคนิคโดยทำการคาดการณ์จากหน่วยข้างล่างเพื่อรวบรวมเข้ามาในส่วนกลาง
 

 การใช้เทคนิคโดยใช้ผู้ชำนาญการเป็นผู้ประมาณการ  วิธีนี้นับเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการวางแผนกำลังคน ซึ่งอาศัยผู้ชำนาญเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ช่วยพยากรณ์ความต้องการเกี่ยวกับการว่าจ้างทั้งนี้โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจและประสบการณ์ของผู้ชำนาญผู้นั้น  ซึ่งผู้บริหารงานบุคคลที่ปฏิบัติโดยใช้เทคนิคนี้มักจะดำเนินโดยใช้ความคิดของตนเข้าประกอบพิจารณา  โดยดูจากระดับของการว่าจ้างในอดีตและตั้งคำถามเกี่ยวกับความต้องการในอนาคตขึ้นอย่างง่ายๆ การใช้ผู้ชำนาญการเพื่อคาดการณ์เกี่ยวกับความต้องการในอนาคตขึ้นอย่างง่าย การใช้ผู้ชำนาญการเพื่อคาดการณ์ดังกล่าวนี้อาจจะกระทำโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นอิสระก็ย่อมจะได้คุณภาพไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร วิธีที่ดีกว่า คือ การใช้ผู้ชำนาญการมาให้ความเห็นตามวิธีการของ The  Delphi Techniques  อันเป็นวิธีการปฏิบัติที่มีขั้นตอนที่คิดขึ้นโดยบริษัท Rand Corp.  ในช่วงปลายทศวรรษที่ 1940 เพื่อให้มีหนทางที่จะได้ข้อมูลที่เป็นข้อยุติของความเห็นของกลุ่มผู้ชำนาญการที่ค่อนข้างจะเชื่อถือได้มากยิ่งขึ้นและถูกต้องยิ่งขึ้น วิธีการง่ายๆของ The Delphi Techniques  ได้กำหนดไว้ที่พยายามมิให้มีการพบปะกันโดยตรงในระหว่างผู้ชำนาญการ แต่ให้มีการแยกพิจารณาและกลั่นกรองความคิดมาจากหลายๆ ทางเพื่อกลั่นกรองข้อแตกต่างหรือข้อผิดเพี้ยนให้ ออกไปเป็นลำดับ จนได้ความคิดจากจุดต่างๆ ที่เหมือนกันซึ่งน่าจะยอมรับได้ว่ามีความถูกต้องที่สุด

 

 วิธีการพยากรณ์แนวโน้ม (Trend projection Techniques)  เทคนิควิธีที่สองนี้ คือ การพยายามใช้ วิธีการพยากรณ์จากข้อมูลในอดีตเพื่อจะพิจารณาความสัมพันธ์จากปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการว่าจ้างและคาดการณ์ไปถึงอนาคต ตัวอย่างเช่น ในธุรกิจหลายๆแห่ง ระดับของยอดขายมักจะมีความสัมพันธ์โดยตรงต่อการว่าจ้าง ดังนั้น ผู้วางแผนพนักงานก็จะพัฒนาตารางหรือกราฟ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างยอดขายกับการว่าจ้างขึ้น

 
 
ปี
ข้อมูลจริง
ยอดขายจริง
จำนวนพนักงาน
จำนวนพนักงานที่คาดการณ์โดยปรับปรุงผลผลิตที่จะเพิ่มขึ้นประมาณ 3 เปอร์เซ็นต์
2547
2548
2549
1,000,000
1,200,000
1,400,000
50
60
70
50
59
66
 
ปี
ข้อมูลพยากรณ์
ยอดขาย
(พยากรณ์)
จำนวนพนักงาน
(พยากรณ์)
 
 
2550
2551
2552
1,400,000
1,600,000
1,800,000
80
80
100
74
80
87
 
 
ตารางแสดง  ตัวอย่าง การวางแผนกำลังคนตามวิธีคาดการณ์แนวโน้มของบริษัท
 
 

 เทคนิคในการสรรหา Model  หรือการพยากรณ์จากหลายๆ ทาง (Multiple predictive techniques)  เป็นวิธีพยากรณ์ความต้องการจากข้างบนลงข้างล่างที่ใช้เทคนิคในการพยากรณ์ค่อนข้างสมบูรณ์มากกว่า วิธีนี้จะต่างจากวิธีที่สองตรงที่ การพยากรณ์แนวโน้มจะมีการพิจารณาความสัมพันธ์แต่เพียงปัจจัยหนึ่งปัจจัยเดียวเท่านั้น เช่น ยอดขาย เป็นต้น แต่ในกรณีของการสร้าง model นี้ได้พยายามหาความสัมพันธ์จากปัจจัยหลายๆ อย่างที่เกี่ยวข้องโดยมีขอบเขตของการวิเคราะห์สมบูรณ์กว่าและครบถ้วนถูกต้องมากกว่า เช่น การพิจารณาถึงปัจจัยด้านยอดขาย ผลิตภัณฑ์ประชาชาติที่ผลิตได้  สภาพการทำงาน และอื่นๆ ซึ่งต้องมีการนำเอาคณิตศาสตร์ชั้นสูงเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ เช่น การสร้าง Model ของ Markov และการวิเคราะห์ด้วยสูตรคณิตศาสตร์อื่นๆ ความยุ่งยากดังกล่าว วิธีนี้จึงมีใช้เฉพาะในบริษัทขนาดใหญ่มากๆ เท่านั้น

 การใช้เทคนิคการพยากรณ์จากหน่วยงานต่างๆ  การให้หน่วยงานต่างๆ ทำการพยากรณ์ความต้องการจากข้างล่างขึ้นมา และสำนักงานใหญ่ทำการรวบรวมสรุปผลเป็นกำลังคนที่พยากรณ์ว่าจะจ้างนั้น วิธีการจะทำโดยให้หัวหน้าหน่วยงานแต่ละคนทำการพยากรณ์ความต้องการของตนโดยการพิจารณาจากงานในจุดของตัวเองขึ้นมา โดยตรวจสอบกำลังคนจากปัจจุบันก่อนและทำการพยากรณ์สำหรับอนาคตควบคู่กัน

 
ที่มา :  รองศาสตราจารย์ ธงชัย  สันติวงษ์
จำนวนผู้ชม 15647 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ