SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ข้อพิจารณา ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนกำลังคน

ข้อพิจารณา ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนกำลังคน | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ข้อพิจารณา ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนกำลังคน, บทความ ข้อพิจารณา ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนกำลังคน, ตัวอย่าง ข้อพิจารณา ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนกำลังคน, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์


    
ข้อพิจารณา ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนกำลังคน
 
 
เพื่อความสมบูรณ์และถูกต้อง ตลอดจนเพื่อให้แผนกำลังคนใช้ได้ดีและมีประโยชน์อย่างแท้จริงนั้น ในการวางแผนกำลังคนจะต้องมีการพิจารณาในแง่ต่างๆ ต่อไปนี้ด้วย
 
  1. ควรจะต้องพิจารณาและจัดทำให้สอดคล้องเข้ากันได้กับแผนรวมขององค์การ กล่าวคือ แผนกำลังคนจะต้องสอดคล้องและสัมพันธ์กับแผนงานด้านผลิต การขาย การใช้อุปกรณ์ การค้นคว้าวิจัย และอื่นๆ ตลอดจนเหมาะสมกับสภาพฐานะทางการเงินขององค์การ และวางแผนเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ด้วย
  2. ควรจะต้องมีรายละเอียดชี้ให้เห็นถึงความต้องการในเรื่องการอบรมและพัฒนา ทั้งนี้เพราะคุณภาพของกำลังคนในอนาคตนั้นขึ้นอยู่กับคุณภาพของงานด้านการอบรมและพัฒนาที่ได้มีการระบุไว้อย่างเด่นชัดในแผนกำลังคนเป็นสำคัญ
  3. สำหรับกรณีที่มีปัญหาด้านการเจรจาต่อรองที่มีข้อตกลงพิเศษกับคนงานเกี่ยวกับเรื่องการโยกย้าย ลดขั้นให้ออก หรือไล่ออก ในกรณีเช่นนั้น แผนกำลังคนก็จะต้องจัดทำขึ้น โดยสอดคล้องไม่ผิดเงื่อนไขและ ถูกต้องตามหลักของการเจรจาต่อรองด้วย
  4. ที่สำคัญที่สุด คือ แผนกำลังคนที่จัดทำขึ้นจะต้องได้ผ่านการพิจารณาที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมแล้วเป็นอย่างดี
 
การเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงาน ผลของการถูกกระทบจากเทคนิควิธีการผลิตเปลี่ยนไป สภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งกฎข้อบังคับของกฎหมายแรงงาน และทัศนคติของสังคมที่เปลี่ยนแปลง เหล่านี้ล้วนแต่จะต้องได้มีการพิจารณาแล้วทั้งสิ้นในขั้นตอนของการจัดทำการวางแผนกำลังคน
 
 
ที่มา :  รองศาสตราจารย์ ธงชัย  สันติวงษ์
 
จำนวนผู้ชม 9366 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ