SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


Forced – distribution Ranking

Forced – distribution Ranking | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ Forced – distribution Ranking, บทความ Forced – distribution Ranking, ตัวอย่าง Forced – distribution Ranking, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์


    
วิธีจัดอันดับโดยให้กระจายตัวตามที่กำหนดไว้ (Forced – distribution Ranking)  วิธีนี้เป็นการเสริมแก้ไขข้อบกพร่องของวิธีที่แล้ว (วิธีจัดอันดับ) กล่าวคือ เพื่อจะได้ใช้ประเมินผลกับพนักงานจำนวนมากได้และไม่อยากให้มีการเปรียบเทียบกันมากเกินไปอันจะก่อให้เกิดความขัดแย้งในหมู่พนักงาน  ดังนั้นจึงมีการกำหนดการกระจายตัวของอันดับต่างๆ ไว้ให้เป็นสัดส่วน เช่น ให้ระบุให้ชัดเจนก่อนว่าการประเมินนี้จะแบ่งออกเป็นกี่อันดับโดยไม่ต้องไปสนใจ จำนวนพนักงาน  ตัวอย่างอาจจะแบ่งออกเป็น 5 อันดับ คือ ดีมาก ดี ปานกลาง  อ่อน  และอ่อนมาก  เมื่อได้จำนวนอันดับแล้วก็ให้กำหนดต่อไปว่าในแต่ละอันดับจะมีการกระจายตัวร้อยละเท่าไรของพนักงานที่ถูกประเมิน ตัวอย่างเช่นมีพนักงานที่จะถูกประเมินทั้งหมดมีจำนวน 60 คน ตัวอย่างการกระจายตัวที่สมมุติขึ้นจะเป็นดังนี้
 
อันดับ
ร้อยละ
จำนวนคน
ดีมาก
10
6
ดีมาก
20
12
ปานกลาง
40
24
อ่อน
20
12
อ่อนมาก
10
6
รวม
100
60
 
 
โดยวิธีนี้การกระจายตัวหรือระดับของการเปรียบเทียบจะมีเพียง 5 ระดับซึ่งถ้าหากใช้วิธีแรกก็อาจจะมีถึง 60 ระดับเท่ากับจำนวนของพนักงาน  นอกจากนั้นการที่จะต้องแยกแยะความแตกต่างของคนจำนวน 60 คน เพื่อจะระบุให้ชัดเจนว่าพนักงานคนใดอยู่ในตำแหน่งใดใน 60 ตำแหน่ง ย่อมทำได้ยากและเสียเวลามาก การแยกแยะระดับให้มีเพียง 5 ระดับย่อมจะช่วยให้เกิดความสะดวกยิ่งขึ้นและผู้ประเมินสามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้น
 
การประเมินผลโดยวิธีจัดอันดับโดยให้กระจายตัวตามที่กำหนดไว้มีลักษณะเหมือนกันวิธีจัดอันดับแบบตรงๆ ในส่วนที่ว่าทั้งคู่จะมองผลการปฏิบัติงานของพนักงานหนึ่งๆ ตามความวิริยะ หรืออื่นๆ  แต่เป็นการดูทั่วๆ ไปแล้วก็ประเมินว่าพนักงานคนนั้นควรอยู่อันดับใด จึงเป็นการง่ายแก่หัวหน้างานผู้ประเมิน แต่ความง่ายนี้อาจก่อให้เกิดความผิดพลาดได้เช่นกัน ด้วยเหตุนี้ Adolph Langsner  และ Herbert G. Zollitsch  จึงเสนอว่าการประเมินผลโดยวิธีจัดอันดับโดยให้กระจายตัวตามที่กำหนดไว้ขอให้ใช้เพื่อพิจารณาใน 2 ประเด็นเท่านั้น คือพิจารณาผลการปฏิบัติงาน  (Job Performance) และความสามารถในการเลื่อนตำแหน่ง (Promote – ability)  และยังเสนอต่อไปว่าการกระจายตัวของระดับต่างๆที่กำหนดมาให้นั้น ควรมีลักษณะเป็นการกระจายตัวปกติ (Normal  Distribution)  โดยระดับสูงและระดับต่ำสุดจะมีเพียงเล็กน้อยและส่วนใหญ่ตกอยู่ที่ระดับกลาง  ดังเช่นตัวอย่างที่ให้ไว้ก่อนหน้านี้คือ ระดับดีมาก 10 % ระดับดี 20 %  ระดับปานกลาง 40 %  ระดับอ่อน 20 % ระดับอ่อนมาก 10 %  เป็นต้น
 
 
ตัวอย่าง แบบการประเมินโดยวิธีจัดอันดับโดยให้กระจายตัวตามที่กำหนดไว้ [ คลิกที่นี่ ]
จำนวนผู้ชม 7852 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ