SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ใคร ?? ที่ทำหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงาน

ใคร ?? ที่ทำหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงาน | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ใคร ?? ที่ทำหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงาน, บทความ ใคร ?? ที่ทำหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงาน, ตัวอย่าง ใคร ?? ที่ทำหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงาน, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์


        
ใคร ??  ที่ทำหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงาน
 
 
 
ในส่วนของผู้ที่จะทำหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานจะมีใครบ้างนั้น Richard I. Handerson  ได้ระบุว่าอาจจะมีถึง 7 ฝ่าย ที่เกี่ยวข้องในลักษณะต่างๆ
 
  หัวหน้าโดยตรงของผู้ถูกประเมิน (Immediate Supervisor)  ทั้งนี้เพราะบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ใกล้ชิดและรับผิดชอบโดยตรง เขาย่อมและรู้ถึงลักษณะงานและผลงานของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรงของเขา
 
 หัวหน้างานโดยตรงของผู้ประเมิน  (Appraiser’s Immediate Supervisor) เมื่อหัวหน้างานโดยตรงทำหน้าที่ประเมินแล้ว เป็นไปได้ว่าหัวหน้างานดังกล่าวอาจมีอคติกับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของตน ดังนั้นจึงควรให้หัวหน้าอีกระดับหนึ่งที่สูงขึ้นเป็นผู้ตรวจสอบผลของการประเมินว่าเที่ยงตรงถูกต้องเพียงไร  การตรวจสอบในระดับนี้มักจะไม่เข้าไปประเมินในรายละเอียด แต่จะดูว่าวิธีการประเมินที่ใช้นั้นเหมาะสมเพียงไรมากกว่า
 
  มิตรสหายและเพื่อนร่วมงาน (Peers and Co – Workers) แม้ว่าคนกลุ่มนี้จะไม่ค่อยมีหน่วยงานไหนใช้เป็นผู้ทำหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อื่น  แต่ในเรื่องบางเรื่อง บุคคลกลุ่มนี้คือผู้ที่รู้เรื่องดีที่สุดของผู้ถูกประเมินซึ่งเป็นเพื่อนกัน เช่นเรื่องความเป็นผู้นำหรือเรื่องความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่เพื่อนร่วมงาน เป็นต้น  แต่ในเรื่องบางเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันแล้ว ความเห็นของบุคคลกลุ่มนี้อาจจะใช้เป็นหลักในการพิจารณาไม่ได้เพราะอาจจะให้ความเห็นเป็นอคติเพื่อให้อีกฝ่ายเสียหายและตนเองอาจจะได้ประโยชน์
 
  ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาโดยตรง ( Immediate Subordinates) บุคคลกลุ่มนี้ก็ไม่ค่อยนิยมให้เป็นผู้ประเมินผลผู้ใต้บังคับบัญชาหรือเจ้านายของตน เพราะอาจจะไม่กล้าพูดความจริงหรือาจจะเสแสร้งยกยอปอปั้นเจ้านายของตนเกินความเป็นจริง แต่ในบางเรื่องเช่นกันที่คนกลุ่มนี้มีความรู้ดีที่สุดในการปฏิบัติงานของเจ้านายของตน เช่น เรื่องความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ในงาน ความสนใจดูแลผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา  หรือความสามารถในการประสานงาน เป็นต้น
 
  ประเมินผลของตนเอง (Self)  ในช่วงปัจจุบันนี้หน่วยงานต่างๆเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดวัตถุประสงค์และนโยบายในการปฏิบัติงาน ดังนั้นพนักงานต่างๆในทุกระดับจะต้องพัฒนาตนเองให้สูงขึ้น  เหตุนี้พนักงานแต่ละคนย่อมรู้ดีว่าตนเองมีการพัฒนามากขึ้นเพียงไร  ตนเองจึงควรเป็นผู้ประเมินตนเองในส่วนนี้  อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้จากการประเมินในส่วนนี้อาจจะมีอคติก็ได้เพราะความเป็นปุถุชนย่อมประเมินตนเองสูงกว่าความเป็นจริง  ดังนั้นผู้ที่จะใช้ผลของการประเมินโดยวิธีนี้จึงต้องพิจารณาข้อมูลอย่างระมัดระวัง
 
  คณะกรรมการ (Committee) ในการป้องกันผลของอคติอันเกิดจากบุคคลหนึ่ง บุคคลใด วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานอาจให้คณะกรรมการเป็นผู้ประเมินก็ได้  คณะกรรมการมักจะเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานที่จะถูกประเมินรวมทั้งผู้บังคับบัญชาอื่นที่งานเกี่ยวข้องกัน การใช้คณะกรรมการยังช่วยในการพิจารณารอบคอบและมีทัศนคติต่างๆกัน  แต่อุปสรรคของการใช้คณะกรรมการคือการที่กรรมการบางท่านอาจไม่มีเวลาให้แก่การประเมินเพราะมิใช่พนักงานของตนจึงไม่เอาใจใส่   นอกจากนั้นความเห็นของกรรมการอาจแตกแยกและถกเถียงกันนานกว่าจะตัดสินใจได้ในเรื่องหนึ่ง นอกจากนั้นเมื่อเกิดการผิดพลาดในการประเมินผลคณะกรรมการก็มีโอกาสปฏิเสธความรับผิดชอบได้
 
  ผู้เชี่ยวชาญการบริหารงานบุคคล  (Staff Personnel Specialists)  ผู้เชี่ยวชาญดังกล่าว จะทำหน้าที่ช่วยรับผิดชอบในการประเมินผลการปฏิบัติงานอีกทีหนึ่ง เพื่อช่วยให้การประเมินผลดังกล่าวมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  แต่จะไม่นิยมให้ผู้เชี่ยวชาญนี้เป็นผู้ประเมินผลโดยตรงเพราะผู้เชี่ยวชาญนั้นไม่มีข้อมูลหรือมิได้อยู่ใกล้ชิดกับผู้ปฏิบัติงานที่ถูกประเมิน  จึงไม่อาจทราบข้อเท็จจริงได้
 
ดูตัวอย่างผลการสำรวจ [ คลิกที่นี่ ]
จำนวนผู้ชม 5589 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ