SiamHRM.com

HR ลงประกาศงาน หาคน หางาน ที่นี่

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ตัวอย่าง การกำหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของการบริหารค่าจ้างและเงินเดือน

ตัวอย่าง การกำหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของการบริหารค่าจ้างและเงินเดือน | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ตัวอย่าง การกำหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของการบริหารค่าจ้างและเงินเดือน, บทความ ตัวอย่าง การกำหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของการบริหารค่าจ้างและเงินเดือน, ตัวอย่าง ตัวอย่าง การกำหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของการบริหารค่าจ้างและเงินเดือน, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์ตัวอย่าง การกำหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของการบริหารค่าจ้างและเงินเดือน
บริษัท .................................................................. 
 
 
ชื่อบริษัท : .................................................................. 
 
ตำแหน่ง :  ผู้จัดการฝ่ายบริหารค่าจ้างและเงินเดือน
 
หน้าที่ :  ผู้จัดการฝ่ายการบริหารค่าจ้างและเงินเดือน มีหน้าที่ต้องพัฒนา ปฏิบัติการและควบคุมซึ่งแผนการ กระบวนการ
               และมาตรฐานที่ใช้ในการบริหารโครงการค่าจ้างและเงินเดือนของบริษัททั้งหมดให้สำเร็จลงได้ โดยมีวัตถุประสงค์
               คือ
            -   ดึงดูดและรักษาพนักงานที่มีความสามารถเอาไว้
            -  จ่ายค่าจ้างและเงินเดือนอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
            -  รักษาฐานะของตนให้อยู่ในสภาพที่จะแข่งขันกับบริษัทฯอื่นๆได้
            -   ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับทั้งนโยบายของบริษัท ข้อตกลงกับสภาพแรงงาน และระเบียบราชการที่เกี่ยวกับค่าจ้าง
                และเงินเดือน
            -  พัฒนาและดูแลคู่มือองค์การที่ออกแบบมาช่วยนักบริหารในการจัดการและควบคุม
            -  พัฒนา ดูแลรักษา และเสนอแนะในเรื่องเกี่ยวกับนโยบาย กระบวนการ และการปฏิบัติการอีกด้วย
 
ความสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่นๆ :
 
 1. ทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับผู้บริหาร ที่ปรึกษาทั่วไป หัวหน้าส่วนและผู้จัดการแผนกด้านการบริหารงานบุคคล ในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายการบริหารงานบุคคล โครงสร้างองค์การ มาตรฐานเงินเดือนและการบริหารค่าจ้างและเงินเดือน เพื่อที่จะได้ช่วยเหลือบุคคลเหล่านั้นปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้ลุล่วงไป รวมทั้งให้เกิดการยอมรับในองค์การและการปฏิบัติงานด้านค่าจ้างและเงินเดือนด้วย
 2. ทำงานร่วมกับผู้จัดการแผนกบุคคลในการพัฒนาและบริหารงานด้านบุคคล
 3. แนะนำและช่วยเหลือผู้จัดการแผนกอื่นๆ ในเรื่องเกี่ยวกับองค์การและการบริหารค่าจ้างและเงินเดือน
 4. ปรึกษาหารือคณะที่ปรึกษาของบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารค่าจ้างและเงินเดือน
 5. มีส่วนร่วมนากรประชุมและถกเถียงร่วมกับสหภาพแรงงานในเรื่องที่มีผลต่อค่าจ้าง และเป็นผู้ตีความในเนื้อหาสาระที่ระบุอยู่ในเอกสารพรรณนางานรวมทั้งให้ข้อมูลค่าจ้างในระหว่างการเจรจาต่อรองกับสหภาพแรงงานหรือระหว่างการไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งแรงงาน
 6. ปรึกษาหารือกับหน่วยงานของรัฐบาลในเรื่องที่จะส่งผลต่อการบริหารค่าจ้างและเงินเดือน
 7. เป็นผู้แทนของคณะกรรมการบริษัทในกรณีที่ได้รับการแต่งตั้ง
 8. จัดให้มีและดูแลรักษาอุตสาหกรรมสัมพันธ์ที่ดีเอาไว้ โดยให้ความร่วมมือและทำงานร่วมกับบุคลากรของบริษัทสาธารณะประโยชน์อื่นๆ
 9. รับฟังและมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านอุตสาหกรรม ด้านการค้าและสมาคมวิชาชีพในอันที่จะให้ได้มาและการพัฒนาการบริหารงานบุคคลที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่สามารถใช้ประยุกต์เข้ากับแผนองค์การและการบริหารค่าจ้างและเงินเดือนของเรา
 
ความรับผิดชอบ :
 
 1. จัดทำ เสนอแนะเพื่อขออนุมัติและบริหารวัตถุประสงค์ นโยบายโครงการและกระบวนการของการบริหารค่าจ้างและเงินเดือน พร้อมการประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานด้วย
 2. พัฒนา ดำเนินการ และดูแลระบบการจัดตำแหน่งทางบริหารและโครงการการประเมินผลงานของฝ่ายธุรการ เทคนิค และแรงงาน ทั้งนี้เพื่อใช้วิเคราะห์และประเมินผลการจ้างงานในทุกระดับ ยกเว้นในระดับผู้บริหารระดับสูง
 3. กำหนดและเสนอแนะโครงสร้างเงินเดือนและมาตรฐานเงินเดือนที่เหมาะสม สำหรับพนักงานทุกระดับ
 4. ควบคุมดูแลให้มีการจัดเตรียมและประกาศมาตรฐานค่าจ้างและเงินเดือนที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งนี้โดยให้สอดคล้องกับโครงสร้างเงินเดือนที่ได้รับเห็นชอบแล้ว รวมทั้งข้อตกลงร่วมกับสหภาพแรงงาน ข้อตัดสินและระเบียบของราชการด้วย
 5. ดำเนินการทบทวนการปรับค่าจ้างและเงินเดือนที่เสมอมาเป็นครั้งคราว หรือเป็นกรณีพิเศษ
 6. ทำการเก็บรวบรวมบันทึกในเรื่องการปฏิบัติงานสำรวจค่าตอบแทนและเงินเดือน
 7. พัฒนาและดูแลคู่มือองค์การของบริษัท อำนวยการและมีส่วนร่วมในการทบทวน ตรวจสอบแผนผังองค์การและลักษณะงาน ลักษณะตำแหน่ง และลักษณะคณะกรรมการในทุกระดับของการจ้างงาน
 8. ทำการศึกษาองค์การโดยปรึกษาร่วมกับแผนกต่างๆ และให้จัดทำข้อเสนอและไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทบทวนตรวจสอบการปรับโครงสร้างองค์การเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท นโยบายพื้นฐานขององค์การ ความสัมพันธ์ระหว่างแผนกต่างๆ รวมตลอดถึงปริมาณของงานและขนาดขององค์การด้วย
 9. ทำการศึกษา ไต่สวน และสำรวจ ทุกขั้นตอนของการบริหารค่าจ้าง และเงินเดือน
 10. พัฒนาและบริหารงานแผนการจัดขั้นของพนักงานที่จะมีผลต่อระดับของหัวหน้างานทุกระดับ และให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาแผนการแก้ไขการจัดขั้นของพนักงานแรงงานด้วย
 11. เสนอการปรับองค์การ นโยบายการบริหารค่าจ้างและเงินเดือน แผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งวิเคราะห์และเสนอแนะเรื่องดังกล่าวต่อผู้บริหารระดับสูงเพื่อขออนุมัติ
 12. ให้ความช่วยเหลือผู้บริหารและนักบริหารงานบุคคลที่อยู่ตามแผนกต่างๆของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับค่าจ้างและเงินเดือน รวมถึงการให้คำปรึกษาแนะนำในเรื่องโครงสร้างองค์การ ลักษณะงานและตำแหน่ง และการบริหารค่าจ้างและเงินเดือนด้วย
 13. พัฒนาและจัดเตรียมงบประมาณของแผนกตนเองรวมถึงการประมาณการค่าใช้จ่ายในอนาคตด้วยเพื่อให้ผู้บริหารได้พิจารณาอนุมัติ รวมถึงให้บริหารการเงินที่ได้รับมาในแต่ละปีด้วย
 14. ให้รายงานผลการปฏิบัติงานและบริหารค่าจ้างและเงินเดือน องค์การและแนวโน้มนโยบายการปฏิบัติงานบริหารงานบุคคลภายในบริษัทและของบริษัทอื่นๆ ให้ผู้อำนวยการบริหารงานบุคคลทราบตลอดเวลา

 
ลงวันที่ 15/04/2006 01:39:43
จำนวนผู้ชม 30031
ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 27 เมษายน 2561

ผู้ใช้งาน 51718 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127936 คน