SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ลักษณะแรงงานสัมพันธ์ของญี่ปุ่น

ลักษณะแรงงานสัมพันธ์ของญี่ปุ่น | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ลักษณะแรงงานสัมพันธ์ของญี่ปุ่น, บทความ ลักษณะแรงงานสัมพันธ์ของญี่ปุ่น, ตัวอย่าง ลักษณะแรงงานสัมพันธ์ของญี่ปุ่น, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์ลักษณะแรงงานสัมพันธ์ของญี่ปุ่น
 
 
ญี่ปุ่นเป็นประเทศแรกในตะวันออกที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาประเทศอย่างสูงสุดและรวดเร็วภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ในขณะเดียวกันญี่ปุ่นก็ยังได้พัฒนาคุณลักษณะพิเศษด้านแรงงานสัมพันธ์ซึ่งอยู่บนพื้นฐานแห่งทฤษฎีการบริหารของตะวันออกผสมผสานกับแนวคิดทฤษฎีตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีและสภาพการณ์ของญี่ปุ่นเอง ซึ่งคุณลักษณะพิเศษที่เด่นๆ มีดังนี้ (Rue & Byars ,2000 : 35- 36; Price, 1997 : 165 , 379 -380
 

          ระบบการจ้างงานตลอดชีวิต (Life – Time Employment System)  เพื่อสร้างความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและการทำงานในองค์การและการกระตุ้นให้เกิดสมรรถนะในการทำงานอย่างเต็มที่

          ระบบลูกจ้างชั่วคราว  (Temporary Employees)  เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน และทรัพยากรบุคคลในลักษณะต่างๆ

          ระบบค่าจ้างตามอาวุโส   (Seniority – Based Wage System)   เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจของพนักงานผู้จงรักภักดี และมีประสบการณ์ในการทำงานสูง

          สหภาพแรงงานของบริษัท (Enterprise Unionism)  เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง เพื่อให้เกิดการประสานงานและการร่วมมือกันในการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ขององค์การซึ่งทำได้ในหลายลักษณะอาทิ  การจัดตั้งสภาคนงาน (Work Council)  ซึ่งการจัดตั้งในสถานประกอบการเพื่อเสนอข้อคิดเห็นตลอดจนข้อเรียกร้องต่างๆ ของลูกจ้างต่อฝ่ายนายจ้างการจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาร่วม  (Joint Consultation Committee)  เพื่อให้ตัวแทนแต่ละฝ่ายได้มาประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับทัศนะหรือความต้องการต่างๆโดยหลีกเลี่ยงการจัดตั้งสหภาพแรงงานของฝ่ายลูกจ้าง รวมทั้งการให้มีผู้แทนลูกจ้างในคณะกรรมการบริหารของบริษัทเพื่อให้มีการทำงานหรือการบริหารแบบมีส่วนร่วม

         การฝึกงานและสวัสดิการในบริษัท (Apprenticeship and Fringe Benefits)  เพื่อให้ลูกจ้าง หรือพนักงาน ได้รับการพัฒนาและการเรียนรู้งานอย่างเป็นระบบ ซึ่งเมื่อพิจารณาไปถึงระบบการจ้างงานและระบบการจ่ายค่าตอบแทนแล้ว ลูกจ้างหรือพนักงานได้รับผลประโยชน์ทั้งทางตรง (ค่าจ้างเงินเดือน) และทางอ้อม (ผลประโยชน์เกื้อกูล) ต่างๆ อย่างเต็มที่ และเป็นไปในลักษณะก่อให้เกิดแรงจูงใจในการทำงานของลูกจ้าง และพนักงานทั่วทั้งบริษัท ซึ่งลักษณะเหล่านี้ย่อมทำให้ตลาดแรงงาน (Labour Market)  ของญี่ปุ่นถูกจำกัดอยู่เฉพาะภายในบริษัท ทั้งนี้เพราะคนงานจะไม่เคลื่อนย้าย ถ่ายโอน หมุนเวียน หรือเปลี่ยนงานไปตามบริษัทอื่นๆ ยกเว้นภายในบริษัทของตนเท่านั้น

 
 
ที่มา ผศ.ดร.นพ  ศรีบุญนาค
จำนวนผู้ชม 6138 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ