SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ขั้นตอนในการกำหนดวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

ขั้นตอนในการกำหนดวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ขั้นตอนในการกำหนดวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม, บทความ ขั้นตอนในการกำหนดวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม, ตัวอย่าง ขั้นตอนในการกำหนดวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์ขั้นตอนในการกำหนดวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม
 
 
การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการฝึกอบรมนั้น จำเป็นจะต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบ และขั้นตอนดังต่อไปนี้
ปัญหาที่เป็นความจำเป็นในการฝึกอบรม สำหรับเรื่องนี้ได้อธิบายไว้โดยละเอียดแล้วในขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 ของการสร้างหลักสูตรประการใดก็ตามในทางปฏิบัตินั้นผู้กำหนดวัตถุประสงค์จะต้องสามารถเขียนประเด็นของปัญหาออกมาให้ได้ว่ามีลักษณะและความรุนแรงเพียงใด
 
 1.)   กำหนดว่าใครเป็นผู้ก่อให้เกิดปัญหานั้น หรือปัญหานั้นเกิดขึ้นกับคนในตำแหน่งใดหรือระดับใด เช่น ในตำแหน่งประจำแผนกการเงิน ในตำแหน่งหัวหน้าแผนก ฯลฯ  พร้อมทั้งระบุด้วยว่าจำนวนของบุคคลดังกล่าว มีมากน้อยเพียงใด
 
  2.)  ภารกิจหรือพฤติกรรมอันเป็นปัญหาของบุคคลดังกล่าวตามข้อ (2) เป็นการบรรยายอย่างย่อๆ ว่า เขามีพฤติกรรมที่บกพร่องอย่างไร เช่น ลงทะเบียนหนังสือเข้าออกล่าช้าเกินความจำเป็น บริหารงานบกพร่อง ทำงานผิดพลาดหลายครั้งหลายหน เป็นต้น สำหรับภารกิจหรือพฤติกรรมที่บกพร่องตามข้อนี้อาจจะมีหลานประเด็นก็ได้
 
 3.)   วัตถุประสงค์ขั้นสูงสุดที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หมายถึงต้องการจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อันเป็นปัญหาของผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้เป็นไปในลักษณะใด เป็นการพิจารณาในลักษณะที่ว่า พฤติกรรมตามอุดมคตินั้นต้องการจะให้เป็นไปอย่างไร เช่นในข้อ  (3) ระบุว่านาย ก. สอนงานไม่เป็น พฤติกรรมใหม่ที่จะสร้างขึ้นโดยกระบวนการฝึกอบรมก็คือจะอบรมให้ นาย ก. สามารถทำการสอนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น
 
 4.)   สิ่งสนับสนุนให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามอุดมคติใน (4) มีอะไรบ้างเป็นการพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่จะสนับสนุนให้การฝึกบรรลุวัตถุประสงค์ได้เช่นมีวิทยากรที่มีความสามารถ ภูมิหลังที่ดีของผู้เข้ารับการฝึกอบรม นโยบายของหน่วยงานที่สนับสนุนต่อการฝึกอบรมมีเงินมีเวลา และอุปกรณ์ที่เพียงพอ เป็นต้น
 
 5.)   สิ่งที่เป็นอุปสรรค์ต่อการดำเนินงานฝึกอบรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามอุดมคติในข้อ (4) เป็นการพิจารณาว่าสภาพแวดล้อมต่างๆที่กล่าวแล้วในข้อ (5) มีอะไรบ้างที่เป็นอุปสรรคหรือขัดขวางต่อการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามอุดมคติ ตามตัวอย่างเช่น งบประมาณจำกัด เวลาจำกัด เป็นต้น
 
 6.)   วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมที่เป็นไปได้ เป็นการพิจารณากำหนดวัตถุประสงค์ขึ้นใหม่ หลังจากได้พิจารณาถึงวัตถุประสงค์ตามอุดคติ ประกอบกับสิ่งสนับสนุนตามข้อ (5) และสิ่งที่เป็นอุปสรรค์ตามข้อ (6) แล้ว แต่ในบางกรณีวัตถุประสงค์ตามอุดมคติอาจเป็นวัตถุประสงค์ที่เป็นไปได้ก็ได้ ถ้าหากว่าสิ่งที่สนับสนุนทุกอย่างแต่ไม่มีสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อวัตถุประสงค์ตามอุดมคติเลย
 
 7.)   วัตถุประสงค์ประกอบเป็นวัตถุประสงค์ที่มิได้คาดหวังมาก่อน แต่จะเป็นผลพลอยได้จากการฝึกอบรม เช่น การฝึกอบรมจะช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความสามัคคี ช่วยให้เกิดการประสานงานในอนาคต เป็นต้น
 
วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมที่เป็นไปได้ตาม ข้อ (7) และวัตถุประสงค์ประกอบตามข้อ (8) จะเป็นวัตถุประสงค์ในโครงการฝึกอบรม วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมอาจจะมีได้หลายข้อและมีการเขียนวัตถุประสงค์นั้นมักจะเอาวัตถุประสงค์ที่เป็นไปได้เขียนไว้ในลำดับแรก และวัตถุประสงค์ประเภทประกอบการเขียนไว้ในลำดับสุดท้าย
 
 
 
จำนวนผู้ชม 4674 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ